Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg - dla nauczycieli i uczniów kierunków technik organizacji reklamy i technik spedytor w Bolesławcu_nr 13/2019/CP

Data publikacji: 30.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-08-2019

Numer ogłoszenia

1198325

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 07.08.2019 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.

2. Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Europejska Grupa Szkoleniowo – Doradcza, Biuro projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.boguszynska@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Boguszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Fundacji Dar Edukacji i Powiatu Bolesławieckiego) pn. "Czas profesjonalistów" (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17)
wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy na: Przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg - dla nauczycieli i uczniów kierunków technik organizacji reklamy i technik spedytor w Bolesławcu

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: bolesławiecki Miejscowość: Bolesławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg - dla nauczycieli i uczniów kierunków technik organizacji reklamy i technik spedytor w Bolesławcu

Przedmiot zamówienia

Wymag. wobec Wykon.:
1. Usługa obejmuje przepr. dla uczniów i nauczycieli zawodu na kierunku technik org.reklamy i technik spedytor kursu/ szkolenia z zakresu obsługi drona UAVO VLOS do 5kg, które zostało szczeg. opisane w Specyfikacji Min.
2. Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prow. zajęć, dysponujących odpowied.wykształceniem i/lub doświadczeniem zawod. w obszarze merytor. tożsamym z zakresem przed. zam.(weryfik. na podstawie CV - jako zał. do oferty)
3. Wykonawca opracuje i dostarczy w pierwszym dniu kursu/ szkolenia mater. dydakt. niezbędne do przepro. zajęć dla każdego uczestnika, w tym mater. przygot. do egzam. końcow.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odp. dokumentacji, dostarczonej przez zamawiającego tj.: list obecności, listy odbioru materiałów dydakt., listy odbioru certyfik., dzienników zajęć, protokół z egzaminu końc. i testu wstęp.
5. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
a. złoży ofertę wraz z wymaganymi załącznikami
b. posiada kadrę dydaktyczno-instruktorską posiadającą kwalifik. i uprawn. odpowied. do rodzaju i zakresu prowadz.kursu/ szkolenia oraz zaplecze techni. umożliwiające wykon. zamówienia
c. posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
d. posiada wpis do Rejestru Podmiotów Szkolących ULC
e. przedstawi, zg.z obowiązującymi przepisami oprac. przez U LC, szczegół. progr. szkol. wraz z określ. sposobu przeprow. egzam. końcow. (wewnętrznego) dla ucz. oraz dla naucz. (wymagane uwzględn. dodatk. godz. i modułów temat. dla ucz. oraz naucz.) - w formie załącz. do oferty (jako weryfik. spełnienia minimal. wymag. zakresu temat. i godzin.szkolenia)
6. Wykonawca zapewni:
a. przepr. zajęć teoret. i prakt. oraz egzam. końcow., zg. z obow.i wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (zdanie eg. prowadzi do uzysk. świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO) oraz uprawnień wpisywanych do tego świadectwa)
b. użyczenie niezbędnego sprzętu do przepr. zajęć i egzam.
c. ubezpieczenie OC dla uczestników na czas kursu/ szkolenia i/lub egzam. końcow. (o ile dotyczy)
d. przygot. dla każdego uczestnika dokum. do egzaminu końcow. oraz wydania kwalifikacji (m.in. opłaty egzaminacyjne i/ lub za wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji do ULC)
e. Wydanie uczestnikom certyfikatu/dyplomu/zaświadczeniu, zg. z rozporz. Mini. Eduk. i Narod. z dn 11 stycznia 2012r. ws kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186), potwierdz. udział w szkoleniu (wzór certyfikatu jako zał. do oferty)
7. Cena szkolenia musi zawierać także: przepr. egz. końcowego (po jego zdaniu świadectwo kwalifikacji UAVO), ubezpieczenie OC dla uczestników, użyczenie niezbędnego sprzętu do zajęć oraz egzaminów, opłaty egzaminacyjne.
8. Zamawiający zapewnieni miejsce na szkolenie (sale i boisko szkolne) z odp. wyposażeniem, spełniające wymogi BHP, bez barier architekt., dostos. do potrzeb osób niepełnospr.– jeżeli w projekcie będą brały udział osoby niepełnospr. wymagające sal bez barier architekt.
9. Zakres, tematyka i poziom kursu/ szkolenia musi być dostos. do poziomu nauczania w technik. zawodow. – z uwzględnieniem zróżnicowania na gr. docelową (uczniowie/ nauczyciele) oraz kier. kształc. (reklama, spedytor).
10. Dopuszcza się zorganizowanie zajęć teoret. wspólnych dla gr. uczniów i nauczycieli w pokrywającym się zakr. temat. Zajęcia praktyczne muszą odbywać się w podziale na grupy (uczniowie/ nauczyciele).
11. Dokładne terminy zajęć będą uzgadniane z plac. szkol. na etapie podpisywania umowy (podane w specyf. przedmiotu zamów. terminy preferowane są termin.orientacyjnymi).
12. Miejscem kursu jest plac.szkol. w Bolesławcu.
13. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania szkoleń zgodnie z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym załącznik 2 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zakończenia realizacji zadania do nie później niż do 31.10.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym i merytorycznym.

Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - jako załącznika do oferty)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - jako załącznika do oferty)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

- wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
- wpis do Rejestru Podmiotów Szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ pojedynczych zadań bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

2. a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego; wraz z załącznikami:
b) CV trenera/ trenerów - dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień
c) wzór certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia wydawanego uczestnikom na zakończenie szkolenia (po egzaminie wewnętrznym)
d) szczegółowy program szkolenia wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia egzaminu końcowego (wewnętrznego) dla uczniów oraz dla nauczycieli (wymagane uwzględnienie dodatkowych godzin i modułów tematycznych dla uczniów oraz dla nauczycieli), jako weryfikacja spełnienia minimalnego wymaganego zakresu tematycznego i godzinowego szkolenia
e) dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
f) dokument potwierdzający wpis do Rejestru Podmiotów Szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 70%
2 Doświadczenie (łączna liczba godzin doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia dla danego podmiotu) 30%

Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 13/2019/CP

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego (pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4)
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

3. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO - DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

37-700 Kuńkowce

podkarpackie , przemyski

Numer telefonu

61 642 98 63

NIP

7792424008

Tytuł projektu

Czas profesjonalistów

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GEO-UAV Justyna Zdanowska, Zbaszyńska 3c/1 91-342 Łódź, NIP7752558671 REGON 365307632.
Data wpływu oferty: 07.08.2019, godz. 20:07. Wartość zamówienia wynosi 6 960,00 zł zł brutto.
Liczba wyświetleń: 157