Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, dofinansowanego w ramach RPO WL w latach 2014-2020 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, dofinansowanego w ramach RPO WL w latach 2014-2020

Data publikacji: 30.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-08-2019

Numer ogłoszenia

1198289

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w jednej z form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) Korespondencyjnie (przesyłka pocztowa, kurierska) na adres: GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mełgiewska 30F, 20-234 Lublin z dopiskiem: Oferta na usługi doradztwa zawodowego do projektu „Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji”;
2) Osobiście w siedzibie zamawiającego, (adres jw.) w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta na usługi doradztwa zawodowego do projektu „Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@grantunion.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Mielnik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 503 24 17, 502 917 606

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ul. Mełgiewska 30 F, 20-234 Lublin
Zamówienie udzielane jest w ramach Projektu „Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, termin realizacji 01.05.2019 – 01.04.2020, nr Projektu – RPLU.10.04.00-06-0040/18
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa zawodowego wraz z Indywidualnym Planem Działania (IPD) przez Wykonawcę, po procesie rekrutacji dla 60 osób, średnio 6h (zegarowych) / uczestnika projektu.
Liczba spotkań i czas trwania ustalane będą indywidualnie z Doradcą zawodowym, dostosowane do potrzeb uczestnika projektu.
Liczba uczestników projektu, dla których będzie przeprowadzone doradztwo – 60 osób z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (z przyczyn dotyczących zakładu pracy) w tym m.in.; 50% os. o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), 10% os. po 50 roku życia, 5% os. z niepełnosprawnościami, zamieszkujące teren Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków Konopnica, Lubartów(miasto),Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka (os. fiz. zamieszkujące na obszarze LOF zg. z KC).

Termin realizacji zamówienia: Sierpień 2019 – Listopad 2019.
Doradztwo zawodowe zakłada objęcie wszystkich uczestników projektu, połączone
z przygotowaniem IPD, zgodnie ze standardami określonymi w ustawie o promocji
i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy.
KOD CPV: 85312320-8 usługi doradztwa

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: gmin woj. lubelskiego wchodzących w skład LOF, tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków Konopnica, Lubartów(miasto),Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka (os. fiz. zamieszkujące na obszarze LOF zg. z KC).

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ul. Mełgiewska 30 F, 20-234 Lublin
Zamówienie udzielane jest w ramach Projektu „Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, termin realizacji 01.05.2019 – 01.04.2020, nr Projektu – RPLU.10.04.00-06-0040/18
Celem przedmiotu zamówienia jest przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa zawodowego wraz z Indywidualnym Planem Działania (IPD) przez Wykonawcę, po procesie rekrutacji dla 60 osób, średnio 6h (zegarowych) / uczestnika projektu.

Przedmiot zamówienia

Indywidualne poradnictwo zawodowe zawierać powinno:
- pogłębioną analizę potrzeb – rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej,
- opracowanie i objęcie Indywidualnym Planem Działania wszystkich uczestników,
- określenie stopnia oddalenia się od rynku pracy,
- analizę osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej,
- określenie potencjału: analiza słabych i mocnych stron,
- określenie predyspozycji osobowościowych związanych z przedsiębiorczością na rynku pracy,
- radzenie sobie ze stresem,
- motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach,
- trening umiejętności społecznych,
-monitoring w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej Uczestników Projektu (analiza/modyfikacja IPD),

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ul. Mełgiewska 30 F, 20-234 Lublin
Doradztwo zawodowe zakłada objęcie wszystkich uczestników projektu, połączone
z przygotowaniem IPD, zgodnie ze standardami określonymi w ustawie o promocji
i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Doradztwo zawodowe zakłada objęcie wszystkich uczestników projektu, połączone
z przygotowaniem IPD, zgodnie ze standardami określonymi w ustawie o promocji
i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy.
KOD CPV: 85312320-8 usługi doradztwa
Indywidualne poradnictwo zawodowe zawierać powinno:
- pogłębioną analizę potrzeb – rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej,
- opracowanie i objęcie Indywidualnym Planem Działania wszystkich uczestników,
- określenie stopnia oddalenia się od rynku pracy,
- analizę osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej,
- określenie potencjału: analiza słabych i mocnych stron,
- określenie predyspozycji osobowościowych związanych z przedsiębiorczością na rynku pracy,
- radzenie sobie ze stresem,
- motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach,
- trening umiejętności społecznych,
-monitoring w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej Uczestników Projektu (analiza/modyfikacja IPD),

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium nr 1: „cena oferty” - 50%
2. Kryterium nr 2: „doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” – 20%
3. Kryterium nr 3 - test wiedzy - 20%
4. Kryterium nr 4: „czas reakcji osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – 10 %

Kryterium nr 1: cena oferty – maks. 50 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena oferty” przyjmując za podstawę wyliczenia najniższą cenę ofertową i przypisując jej 50 punktów. Zamawiający przyzna pozostałym ofertom punkty wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty
( jest C0 średnia cena za realizację godziny szkolenia oraz godzinę realizacji doradztwa )
Cena godziny doradztwa + cena za realizację godziny szkolenia C0= ---------------------------------------------------------------------------------
2
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium nr 2: doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w przedmiocie doradztwa indywidualnego – maks. 20 punktów.
W tym kryterium zamawiający oceni doświadczenie w następujący sposób:
1) przeprowadzenie min. 300h (1 godzina = 60 min.) doradztwa indywidualnego, w przeciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert – 10 pkt.;
2) przeprowadzenie min. 350h doradztwa indywidualnego w przeciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert – 15 pkt.;
3) przeprowadzenie min. 400h doradztwa indywidualnego w przeciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert – 20 pkt.;

Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniej niż 300h otrzyma 0 pkt.
Zamawiający oceniać będzie ww. informacje na podstawie danych zawartych w załączniku „Doświadczenie zawodowe”

Kryterium nr 3: Test wiedzy – maks. 20 pkt.
W tym kryterium zamawiający oceni test wiedzy w następujący sposób:
1) zdobycie 100 % punktów z testu – 20 pkt.;
2) zdobycie min. 90 % punktów z testu – 15 pkt.;
3) zdobycie min. 80 % punktów z testu – 10 pkt.;
4) Jeżeli Wykonawca zdobędzie min 70 -79 % punktów z testu otrzyma 0 pkt.

Test wiedzy zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego, o terminie testu wiedzy Wykonawcy zostaną poinformowani najpóźniej 2 dni przed terminem testu. Wynik testu poniżej 70% oraz brak udziału w teście, powoduje odrzucenie oferty.
Kryterium nr 4: „czas reakcji osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – maks. 10 pkt.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia szkolenia i doradztwo odbywać się będą nie później niż w terminie 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (chyba że w kryterium oceny ofert Wykonawca wskaże krótszy termin).
Zamawiający przyzna punkty, jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym odbycie doradztwa w terminie krótszym, na następujących zasadach:
1) przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 3 pkt.
2) przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 6 pkt.
3) przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w terminie nie późniejszym niż 1 dzień robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 10pkt.

Wykonawca, który nie zadeklaruje w formularzu ofertowym czasu reakcji otrzyma 0 pkt. I zobowiązany będzie przeprowadzić doradztwo w terminie nie późniejszym niż 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Punkty uzyskane przez ofertę w ramach każdego kryterium zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego, w istotny sposób (podstawą odrzucenia nie mogą być drobne uchybienia formalne);
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. VIII
c) przedstawi nieprawdziwe informacje;
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
e) został wykluczony z postępowania;
f) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Mełgiewska 30 F

20-234 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

502917606

NIP

7123311847

Tytuł projektu

Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji

Numer projektu

RPLU.10.04.00-06-0040/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Błędnie sporządzone zapytanie ofertowe.
Liczba wyświetleń: 207