Strona główna
Logo unii europejskiej

Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na „Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu”

Data publikacji: 30.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-08-2019

Numer ogłoszenia

1198222

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Sekretariat Zarządu (III piętro)w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
w terminie do dnia 26 sierpnia 2019r. do godz.13:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Mecherzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 721 003 738

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu”, znak sprawy: POIR.02.01.00-00-0003/15-00.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu”, znak sprawy: POIR.02.01.00-00-0003/15-00.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a. Zakup, dostawa wraz instalacją i przekazaniem do eksploatacji sprzętu komputerowego, sterowników, okablowania, zasilaczy awaryjnych UPS, koncentratorów,
b. Przygotowanie systemu informatycznego „sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA”
System informatyczny sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów spełniać ma funkcje określone w PFU w tym:
- systemu nadrzędnego sterowania urządzeniami pomiarowymi, armaturą, układem zasilania części technologicznej,
- programu pomiarowego umożliwiającego prowadzenie pomiarów pomp na stanowiskach badawczych Nowej Stacji Prób,
- bazy danych wyników badań i pomiarów umożliwiającej przygotowanie raportów,
- narzędzia informatycznego do przygotowywania instrukcji prowadzenia badań na Nowej Stacji Prób z możliwością definiowania nowych konfiguracji badań,
- systemu zabezpieczeń przed przeprowadzeniem prób niezgodnych z instrukcją prowadzenia badań lub niebezpiecznych.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w PFU - Załączniku nr 1 do SIWZ.

Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
a. 48151000-1 - Komputerowy system sterujący
b. 72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
c. 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania
d. 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
e. 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
f. 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
g. 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

Kod CPV

48151000-1

Nazwa kodu CPV

Komputerowy system sterujący

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 r.
Harmonogram prac musi umożliwiać wdrożenie programu do 29 listopada 2019 r. w taki sposób aby możliwe było prowadzenie pomiarów pomp na NSP, oraz sterowanie urządzeniami NSP poprzez system sterowania z pomieszczenia nastawni NSP.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z SIWZ

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z SIWZ

Potencjał techniczny

Zgodnie z SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z SIWZ

Wersje edytowalne dokumentów znajdują pod linkiem:
http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=48d3998e972033213aa9e25465893bb7

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria Oceny - Znaczenie (waga)
C- Cena oceniana brutto - 95
G- Gwarantowany okres wsparcia produktu (centralny system sterująco – wizualizacyjny) - 4
T- Czas reakcji serwisu - 1
Razem: 100

Zasady obliczania punktów w kryterium „cena”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium,
2. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Cena” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
C obliczana = (C min / C bo) x 95
gdzie:
C obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
C min – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców
C bo – wartość ceny badanej oferty.
Cena ofertowa musi wynikać z Załącznika nr 2 do SIWZ, załączonego do oferty.
B. Zasady obliczania punktów w kryterium „Gwarantowany okres wsparcia produktu”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Maksymalny okres wsparcia produktu, brany pod uwagę przy ocenie ofert wynosi 10 lat. Okres wsparcia produktu nie może być krótszy niż 3 lata. Okres wsparcia produktu winien być wskazywany w pełnych latach.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Okres wsparcia produktu” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
G obliczana = (G bo / 10) x 4
gdzie:
G obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
G bo – wartość okresu wsparcia produktu badanej oferty.
C. Zasady obliczania punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Minimalny okres czasu reakcji serwisu brany pod uwagę wynosi 4 godziny, a maksymalny 12 godzin liczonych od momentu zgłoszenia Wady. Czas reakcji serwisu winien być wskazywany w pełnych godzinach.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Czas reakcji serwisu” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
T obliczana = (T min / T bo) x1
gdzie:
T obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
T bo – wartość czasu reakcji serwisu wskazany w badanej ofercie,
T min – wartość najkrótszego czasu reakcji serwisu wskazanego wśród złożonych ofert Wykonawców.

Szczegółowy opis przyznawania punktacji znajduje się w SIWZ Rozdział XVII Kryteria oceny ofert

Wykluczenia

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A.

Adres

Odlewnicza 1

03-231 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225191700

Fax

225191701

NIP

5250008554

Tytuł projektu

„Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA”

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0003/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ASKOM Sp. z o.o.
ul. J. Sowińskiego 13, 44-100 Gliwice
Oferta z dnia 26.08.2019
447 552,00 zł netto, 550 488,96 zł brutto
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt
Liczba wyświetleń: 356