Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa elektrowni słonecznej w miejscowości Kapice

Data publikacji: 30.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2019

Numer ogłoszenia

1198177

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Treść ogłoszenia została zmieniona dnia 9 sierpnia 2019 r. , 19 sierpnia 2019 r. , oraz 3 września 2019 r. w zakresie:
- wymagania dot. modułów fotowoltaicznych
- zmiana terminu składania oferty
- zmiana terminu wykonania zlecenia
- długości okresu gwarancji na stacje transformatorową
- wytycznych dot. wykonania dróg dojazdowych oraz wewnętrznych
- wytycznych dot. ogrodzenia terenu elektrowni słonecznej
- wytycznych dot. uporządkowania terenu
- wytycznych dot. monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego tj.
Elektrownia Słoneczna Kapice Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 7
19-203 Grajewo
Na kopercie należy nanieść adnotację „Oferta – Elektrownia Słoneczna w miejscowości Kapice”.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11-09-2019 r. do godz. 10:00.
3. Szczegółowy opis dotyczący sposobu składania ofert zawiera załącznik pt: Zapytanie ofertowe

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

elektrownia.kapice@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Łabacz, Robert Maruszak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 693933341, 693933342

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,858 MW.
Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest zaproszeniem do składania ofert na wykonanie wskazanych poniżej dostaw i robót związanych z kompleksową budową obiektów budowlanych służących do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne:

1) Konstrukcje wsporcze wolnostojących ogniw słonecznych
2) Dostawa oraz podłączenie wolnostojących ogniw słonecznych
3) Przewody elektryczne wolnostojących ogniw słonecznych
4) Pomiary instalacji ogniw słonecznych
5) Przyłącze elektroenergetyczne – część napowietrzna SN
6) Przyłącze elektroenergetyczne – część kablowa SN
7) Element przyłącza elektroenergetycznego – kontenerowa stacja transformatorowa
8) Pomiary stacji kontenerowej
9) Wykonanie dróg dojazdowych i utwardzonych
10) Ogrodzenie terenu elektrowni słonecznej
11) Uporządkowanie terenu
12) Monitoring wizyjny, kontrola dostępu
13) Prace projektowe

Dokumentacja techniczna: projekt budowlany, warunki przyłączenia do sieci OSD znajduje się pod poniższym linkiem:
https://drive.google.com/open?id=1FG1Ba0lbUgcn5OUeZ_j0xbNilQl9JBlJ

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: grajewski Miejscowość: Kapice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0360/17-00 dotycząca projektu pn. Elektrownia Słoneczna w miejscowości Kapice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 5.1 „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”

Przedmiot zamówienia

1. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawiera załącznik pt: zapytanie ofertowe

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Cd. dot. przedmiotu zamówienia:
Ad 1) Konstrukcja wsporcza zgodna z normami i certyfikatami:
• Wymagany certyfikat z badań konstrukcji, potwierdzony przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną TUV lub równoważną KOT.
• Wymagana gwarancja na materiał 25 lat
• Wymagana gwarancja podstawowa minimum 10 lat od dnia ukończenia prac montażowych potwierdzonych protokołem odbioru prac.
• Wymagana powłoka ochronna typu Magnelis

AD 2) Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych
• Moduły monokrystaliczne o łącznej mocy min. 858 kWp
• Moc pojedynczego modułu: min 260 Wp
• Technologia modułu: monokrystaliczna w technologii SMARTWIRE
• Ilość połączeń bus-bar – min. 18
• Min. 60 ogniw / moduł
• Typ gniazdka – IP67
• Zamawiający dopuszcza zmianę ilości modułów pod warunkiem osiągnięcia mocy łącznej min. 858 kWp
• Żywotność paneli PV - min. 25 lat. Gwarancja Producenta paneli PV na produkt musi obejmować wszelkie ewentualne wady ukryte i wynosić min. 10 lat.; 25 lat - liniowej gwarancji mocy, w pierwszym roku zachowanie co najmniej 97,00 % mocy a po 25 latach 80 % mocy.


Ad 3) Wymagania dotyczące inwerterów
• Moc pojedynczego inwertera min. 25 kW
• W ramach projektu wymagane są inwertery szeregowe, zgodne z obowiązującymi dla tych urządzeń europejskimi i polskimi normami energetycznymi i budowlanymi.
• Wymagane są instrukcje obsługi, instrukcje instalacji i wszystkie wymagane certyfikaty dopuszczające do stosowania produktów na polskim rynku (CE, EMC, LVD).
• Wymagany system monitorowania instalacji PV, wraz z raportowaniem, porównaniem danych produkcyjnych, przesyłaniem komunikatów serwisowych na maila umożliwiających szybką reakcję w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w instalacji
• Zamawiający dopuszcza zmianę ilość inwerterów pod warunkiem osiągnięcia mocy łącznej przewidzianej w projekcie budowlanym,
• Gwarancja na produkt min. 5 lat

Ad 4) Zgodnie z obowiązującymi standardami

Ad 5 - 6) Wymagania dot. Przyłącza elektroenergetycznego
• Zgodnie z projektem, a także warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr Rp4/3017/2016 z dnia 18.03.2016 r. oraz umową o przyłączenie do sieci nr 16/03/0/70043 z dnia 19.04.2016 r. wraz z aneksami.

Ad 7) Wymagania dotyczące stacji transformatorowej
• dostawa kontenerowej stacji transformatorowej wyposażonej w transformator 1000 kVA w obudowie betonowej (1 szt.)
• gwarancja na stację min 2 lata

Ad 8) Zgodnie z dokumentacją projektową

Ad 9) Wymagania dot. wykonania dróg dojazdowych i utwardzonych
Drogę należy utwardzić warstwą min. 10 cm kruszywa bądź żwiru z mieszanki 0-31,5 mm na projektowanym odcinku odcinkach w taki sposób, aby umożliwić dojazd ciężkiego sprzętu celem posadowienia stacji transformatorowej.

Ad 10) Wymagania dot. ogrodzenia terenu
Obszar, który ma być ogrodzony ma dotyczyć wyłącznie obszaru na którym posadowione zostaną moduły fotowoltaiczne zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym. Między ogrodzeniem, a modułami powinna pozostać wolna przestrzeń min. 4 m. Wykonawca powinien wykonać jedną bramę wjazdową – dwuskrzydłową.

Ad 11) Wymagania dot. uporządkowania terenu
Uporządkowanie terenu polega na uprzątnięciu wszystkich przedmiotów w tym odpadów, które powstały w toku prac budowlanych tj. folie, kartony, palety, a także usunięcie ewentualnych krzewów.

Ad 12) Wymagania dotyczące monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu
• Monitoring wizyjny powinien składać się z rejestratora oraz kamer zewnętrznych dzień/noc, swoim zasięgiem obejmować powinien linię ogrodzenia w całej jego długości oraz stację TRAFO.

Minimalne parametry techniczne jakie muszą spełniać kamery systemu monitoringu wizyjnego:
• Kamera IP 2.0 Megapixel, tubowa
• Przetwornik 2.0 MP
• Obsługa ICR Dzień/Noc
• Promiennik IR o zasięgu min. 60 metrów
• Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
• Zasilanie DC 12 V, PoE (802.3af)

Wymagany jest dostęp do kamer systemu monitoringu wizyjnego. Dostęp do Internetu zapewnia Zamawiający (GSM).
Na system kontroli składa się:
• Centrala alarmowa
• Bariera podczerwieni min. 8 szt.
• Obudowa centrali
• Sygnalizator alarmowy
• Akumulator 1,2 Ah do syreny
• Zasilacz do barier
• Słup 4 m z fundamentem betonowym min. 4 szt.


Ad 13) Projekt wykonawczy wraz z instrukcja ruchu współpracy z siecią

Oferowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do dnia 15-12-2019 r. jako termin zakończenia wszelkich prac, dokonania wymaganych badań i pomiarów wymaganych aktualnymi przepisami prawa oraz normami, przekazanie wskazanej w postanowieniach Umowy dokumentacji, złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z wymaganą dokumentacją, zgłoszenia elektrowni do odbioru przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz zgłoszenia Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia do odbioru. W powyższy termin nie wchodzą procedury odbioru końcowego.

2. Z dniem zakończenia wszelkich prac i zgłoszeniem ich do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, w tym potwierdzenie zgłoszenia elektrowni do odbioru do Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

3. Jeżeli koniec terminu realizacji, wynikający ze wskazanego w ofercie terminu wykonania zamówienia przypadać będzie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za dzień stanowiący koniec terminu zostanie przyjęty najbliższy po tym dniu (lub po tych dniach) dzień roboczy.

4. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Przypadki, w których Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie, zostały określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania (wzór umowy).
Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę przy uwzględnieniu ustanowionych w zapytaniu warunków zmian w umowie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Wykonawca, który:
1. W stosunku do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego.
Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz odpisu z rejestru KRS, CEIDG lub równoważnych rejestrów obowiązujących w kraju oferenta

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Wykonawca, który:
2. Posiada zdolność techniczną i zawodową w zakresie wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 800 kW każda
Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu „Wykaz Robót” (Wzór – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Do przedmiotowego oświadczenia należy dołączyć dokumenty (np. referencje, poświadczenia, protokoły odbioru) potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Wykonawca, który:
W momencie realizacji zamówienia będzie posiadał zdolność techniczną i zawodową w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Oferent spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli wskaże, że będzie dysponował następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
I. Kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności, dysponującym doświadczeniem zawodowym polegającym na pełnieniu funkcji kierowania budowy lub kierownika robót na co najmniej dwóch robotach budowlanych obejmujących budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 800 kW.
II. Przynajmniej jedną osobą na stanowisku Instalatora – posiadającego uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.
Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Wykonawca, który:
4. Posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 3 mln PLN (trzy miliony złotych). Weryfikacja spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dołączonej do oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku polis ubezpieczeniowych określonych w walutach obcych, każdorazowo, na potrzeby oceny w ramach niniejszego warunku, będą one przeliczone na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień publikacji zapytania ofertowego.

5. Osiągnął w ostatnim zamkniętym roku obrotowym lub w bieżącym roku obrotowym obrót o wartości minimum 5 mln PLN (pięć milionów złotych). Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) Oferent w przypadku wyboru jego oferty jako najwyżej ocenionej przedłoży w dniu podpisania Umowy (pod rygorem odrzucenia Oferty) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię rachunku zysków i strat, a w przypadku Oferenta niezobowiązanego do sporządzenia rachunku zysków i strat lub Oferenta potwierdzającego obrót osiągnięty w bieżącym roku obrotowym, kopie innych dokumentów określających obroty, potwierdzające informacje złożone w w/w oświadczeniu. W przypadku dokumentów określonych w walutach obcych, każdorazowo, na potrzeby oceny w ramach niniejszego warunku, będą one przeliczone na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień publikacji zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Warunkiem objęcia oferty procedurą badania i oceny jest wniesienie wadium w wysokości: 50 000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: pieniężnej, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski S.A. 18 1050 1953 1000 0090 3188 7806 tytułem: Wadium.

4. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie lub wysokości zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

6. Dowód wniesienia wadium należy złożyć w oryginale odrębnie względem oferty, np. w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot bez naruszenia integralności całej oferty. Koperta powinna być oznaczona napisem „Wadium” oraz powinna wskazywać nazwę postępowania. Dokument ten należy dostarczyć na adres Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający zwróci wadium:
1) wszystkim Wykonawcom, którzy je wnieśli niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wadium wniesionego do oferty wybranej jako najkorzystniejsza,
2) Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po wniesieniu przez Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) niezwłocznie, na wniosek każdego Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca którego oferta zostanie wybrana:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3) nie wniesienie w wyznaczonym terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które ustala się w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto.

10. Wybrany Wykonawca może zadeklarować pozostawienie wniesionego w pieniądzu wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, uzupełniając wymagane zabezpieczenie do kwoty stanowiącej 3 % ceny ofertowej brutto dodatkową wpłatą lub gwarancją (bankową lub ubezpieczeniową) lub jeżeli wartość wniesionego wadium będzie wyższa od wymaganej wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia wnioskując o zwrot nadwyżki.

11. Zabezpieczenie musi być wniesione - pod rygorem zatrzymania wadium i odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy - nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

12. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski S.A. 18 1050 1953 1000 0090 3188 7806

13. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, musi wskazywać jako Beneficjenta gwarancji - Zamawiającego oraz zawierać jednoznaczne zapisy potwierdzające, iż jest nieodwołalna i bezwarunkowa, w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki tzn. zapewniać, że płatność z gwarancji nastąpi na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

14. W przypadku, gdy zabezpieczenie - w całości lub części - będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu dokumentu gwarancji.

15. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% jego wartości w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia należytego wykonania Zamówienia, rozumianego jako dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego i zgłoszeniu elektrowni do Operatora Sieci Dystrybucyjnej w sprawie możliwości świadczenia usług dystrybucji.

16. 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie najpóźniejszego terminu udzielonych rękojmi.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy - załącznika do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów / oświadczeń zawarte są w treści zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena zebranych ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów punktowych i ich znaczenia:

Kryterium 1: Cena brutto*, waga 60 pkt.

Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru:

W1obl=(C min)/(C obl)*W1max

W1obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W1max - waga kryterium 1 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium 1
Cmin - wartość najniższej ceny brutto spośród złożonych ofert wykonawców
Cobl - wartość ceny brutto ocenianej oferty

* Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, w przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, powiększy wskazaną przez Oferenta cenę brutto o obciążenia podatkowe ponad wskazaną cenę brutto, które miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kryterium 2: Wydłużony okres gwarancji wykonawcy, waga 20 pkt.

W2obl=W2a+W2b

W2obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć

W2a. Podkryterium gwarancja na konstrukcję wsporczą, waga 15 pkt.

Wykonawca, który zaoferował wartość 25 lat więcej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów w danym podkryterium.
Wykonawca, który zaoferował wartość równą 10 lat – otrzymuje 0 pkt.

Pozostali wykonawcy (tj. wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, pomiędzy wartością 25 lat lub więcej a wartością równą 10 lat), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
W2a=((G2aobl-G2amin))/((G2amax-G2amin))*W2amax
W2a - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W2amax - waga podkryterium gwarancja na konstrukcję wsporczą – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w podkryterium
G2amin - wartość okresu gwarancji zgodna z minimalnym okresem gwarancji wymaganym dla objętego podkryterium przedmiotu zamówienia (10 lat)
G2amax - wartość maksymalnego oczekiwanego przez Zamawiającego okresu gwarancji dla objętego podkryterium przedmiotu zamówienia (25 lat)
G2aobl - wartość obliczanego okresu gwarancji w danym podkryterium

W2b. Podkryterium gwarancja na inwertery, waga 5 pkt.

Wykonawca, który zaoferował wartość 10 lat więcej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów w danym podkryterium.
Wykonawca, który zaoferował wartość równą 5 lat – otrzymuje 0 pkt.

Pozostali wykonawcy (tj. wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, pomiędzy wartością 10 lat lub więcej a wartością równą 5 lat), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
W2b=((G2bobl-G2bmin))/((G2bmax-G2bmin))*W3bmax
W2b - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W2bmax - waga podkryterium gwarancja na inwertery – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w podkryterium
G2bmin - wartość okresu gwarancji zgodna z minimalnym okresem gwarancji wymaganym dla objętego podkryterium przedmiotu zamówienia (5 lat)
G2bmax - wartość maksymalnego oczekiwanego przez Zamawiającego okresu gwarancji dla objętego podkryterium przedmiotu zamówienia (10 lat)
G2bobl - wartość obliczanego okresu gwarancji w danym podkryterium

Kryterium 3: Czas reakcji serwisowej od chwili zgłoszenia usterki / awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili podjęcia reakcji – waga 20 pkt.

Zaoferowanie najniższego czasu reakcji – 20 pkt
Wykonawca, który zaoferował czas reakcji dłuższy niż 48 h – 0 pkt

Pozostali wykonawcy (tj. wykonawcy, którzy zaproponowali wartość równą bądź mniejszą niż 48 h) otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

W3 obl = (T godz. / T of. ) * 20

W3obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
T godz. – najkrótszy zaoferowany czas reakcji (ilość godzin),
T of. – czas reakcji z oferty badanej (ilość godzin),


Łączna liczba punktów przyznanych ofercie zostanie wyznaczona poprzez zsumowanie wartości W1obl, W2obl, W3obl,

Informacje wykorzystane do oceny punktowej będą pochodziły
z przedłożonego przez Oferenta formularza oferty.

Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia: 100.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty: najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką sama liczbę punktów w ramach oceny punktowej, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty:

1. Powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest:
• Paweł Łabacz – Prezes Zarządu
• Robert Maruszak – Członek Zarządu

Osobą wykonującą w imieniu Zmawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy jest:
• Paweł Łabacz – Prezes Zarządu
• Robert Maruszak – Członek Zarządu

Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ELEKTROWNIA SŁONECZNA KAPICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Szpitalna 5

19-200 Grajewo

podlaskie , grajewski

Numer telefonu

501623777

Fax

000000000

NIP

7191569268

Tytuł projektu

Elektrownia słoneczna w miejscowości Kapice.

Numer projektu

RPPD.05.01.00-20-0360/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CORAL W. Perkowski, J. Perkowski Sp. Jawna
16-070 Choroszcz, ul. Podleśna 3

data wpłynięcia oferty: 9.09.2019 r.
cena netto: 3.280.600,00 zł
cena brutto: 4.035.138,00 zł
Liczba wyświetleń: 335