Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa laserowej znakowarki

Data publikacji: 28.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2019

Numer ogłoszenia

1197899

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przekazana:
a) Pocztą e-mail na adres ravimed@ravimed.com.pl lub
b) Pisemnie (w zamkniętej kopercie) na adres: Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego „RAVIMED” Spółka z o.o. Łajski, ul. Polna 54, 05-119 Legionowo.
a) być opatrzona pieczęcią firmową,
b) zawierać datę jej sporządzenia,
c) zawierać adres Wykonawcy,
d) zawierać termin ważności oferty,
e) zawierać cenę całkowitą,
f) zawierać termin dostawy,
g) zawierać Oświadczenie, o którym mowa w opisie podmiotów dopuszczonych do składania ofert, a które stanowi załącznik do niniejszego Zapytania
h) zawierać dokumentację techniczną opisującą przedmiot zamówienia – dokumentacja powinna odnosić się do parametrów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia,
i) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
j) być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy,

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Oferta powinna być ważna przez 1 miesiąc od momentu złożenia Oferty. Oferty nieopatrzone datą ważności traktuje się, jako oferty ważne przez 1 miesiąc od momentu wpływu oferty, jako odpowiedź na Zapytanie ofertowe.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ravimed@ravimed.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Roman Raszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48602354329

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laserowej znakowarki

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: legionowski Miejscowość: Łajski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy laserowej znakowarki na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laserowa znakowarka o następujących parametrach

 Źródło lasera: laser CO2, klasa 4, długość fali 10064 nm
 Moc: 20-30 W
 Urządzenie zintegrowane w systemie ALL-IN-ONE
 Waga: nie więcej niż 21kg
 Wymiary maksymalne w mm: długość 950; szerokość 300; wysokość 300
 Przedmiot znakowania – dren PCW o średnicy 4 mm

Kod CPV

38636110-6

Nazwa kodu CPV

Lasery przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 15.10.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Do postępowania może zostać dopuszczony Oferent który nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo oraz kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe oraz osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia dostarczonego przez Oferenta.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy/zamówienia zawartego z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w umowie z Wykonawcą jeżeli zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia. Umowa może zostać zmieniona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Istotne zmiany umowy mogą dotyczyć, w szczególności zmian związanych z aktualizacją przepisów prawnych w dziedzinie produkcji wyrobów medycznych i farmaceutycznych
Wszelkie zmiany umowy/ zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oferta spełniająca kryteria zapytania
• Oświadczenie o braku powiązań wg załączonego wzoru

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz na podstawie dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia, prezentującej w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości parametry wymagane przez zamawiającego, co umożliwi ocenę spełnienia wymogu. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana przez zamawiającego metodą spełnia/nie spełnia.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty oraz przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.

Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego ze względu na niespełnienie wymagań odnośnie parametrów sterylizatora
• zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
• cena - maks 70 punktów
• termin realizacji - maks 30 punktów

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Zasady oceny kryterium „CENA”
Wartość punktowa oceny, wyliczona zostanie według następującego wzoru:

Najniższa wartość netto oferty wśród otrzymanych ofert
----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 70 punktów
Wartość netto badanej oferty

Zasady oceny kryterium „TERMIN REALIZACJI”

Wartość punktowa oceny, wyliczona zostanie w następujący sposób:

• termin realizacji zamówienia do 30.09.2019 – 30 punktów
• termin realizacji zamówienia po 30.09 ale do 05.10.2019 – 20 punktów
• termin realizacji zamówienia po 05.10 ale do 10.10.2019 – 10 punktów
• termin realizacji zamówienia powyżej 10.10.2019 – 0 punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta która:
• zapewni wskazane w zapytaniu minimalne parametry sterylizatora
• uzyska najwięcej punktów podczas oceny wg kryteriów oceny

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty i osoby powiązane z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO „RAVIMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Polna 54

05-119 Łajski

mazowieckie , legionowski

Numer telefonu

22 506 56 56

Fax

22 782 21 67

NIP

5310004118

Tytuł projektu

Uruchomienie w firmie RAVIMED nowoczesnej linii produkcyjnej zestawów pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.

Numer projektu

POIR.03.02.01-14-0004/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 257