Strona główna
Logo unii europejskiej

03/2019/RAW Dostawa urządzeń mobilnych

Data publikacji: 26.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-08-2019

Numer ogłoszenia

1197790

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Stefana Żeromskiego 14, 27-630 Zawichost, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: office@rawcyber.pl.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 02.08.2019 r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 05.08.2019 r. Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej.
5. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pani Joanna Kowalczyk, tel. 507093767, mail: jk@rawcyber.pl
6. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Oferta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonemu w Załączniku nr 1.
8. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Oferenta.
10. Oferta musi zawierać: cenę netto oraz należny podatek VAT, za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu.
11. Oferta musi zawierać szczegółową kalkulację oraz zakres rzeczowy wraz z podaniem modeli i konfiguracji oferowanych urządzeń.
12. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.
13. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
14. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@rawcyber.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Kowalczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507093767

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń mobilnych o parametrach opisanych w Załączniku nr 1.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: sandomierski Miejscowość: Zawichost

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę urządzeń mobilnych szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń mobilnych o parametrach opisanych w Załączniku nr 1.

Kod CPV

32250000-0

Nazwa kodu CPV

Telefony komórkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 14 dni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Firmy posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których nie ogłoszono upadłości oraz nie otwarto upadłości.

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia wadium w wysokości 1.000 zł w formie gotówki, przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego, w formie gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
• W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
- Działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie,
- Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
- Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
• W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
- Niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
- Niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
- Niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.

Zamówienia uzupełniające

1. Załącznik nr 2 - Wypełniony formularz ofertowy
2. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

• Wartość netto [C]

Punktacja za cenę będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

C= Cn/Cb x 80

Gdzie:
C – otrzymane punkty
Cn – najniższa wartość netto spośród złożonych Ofert
Cb – wartość netto badanej Oferty

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

• Kryterium terminu wykonania zamówienia [t]

Punktacja za cenę będzie przyznawana zgodnie z poniższymi kryteriami:

· 8 - 14 dni – 10 punktów,
· 1 - 7 dni – 20 punktów.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto oraz kryterium terminu wykonania zamówienia od momentu podpisania umowy. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów (P) po zsumowaniu punktów za każde z ww. kryterium oceny ofert, zgodnie
ze wzorem P = C + t.

Wykluczenia

Oferentami nie mogą być podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Domaniewska 17/19/133

02-672 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

507016757

NIP

5213792855

Tytuł projektu

Opracowanie zaawansowanego technologicznie Smartphon-u o podwyższonym systemie bezpieczeństwa ( RAW Secure Phone).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1024/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 241