Strona główna
Logo unii europejskiej

„Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze – Budowa placów DOLNYCH wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Budach Dzierążyńskich”

Data publikacji: 26.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-08-2019

Numer ogłoszenia

1197653

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2019 DO GODZINY 10:00

1) w formie pisemnej na adres:
ul. Tomaszowska 52, Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski,
pocztą, kurierem lub osobiście.

Decyduje data wpływu - oferty wysyłane pocztą lub kurierem bez względu na operatora powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny wskazanej powyżej.
(za datę złożenia oferty uznaje się wówczas datę potwierdzonego odbioru listu/przesyłki w terminie wyznaczonym na składanie ofert – oferty wysłane w terminie ale bez potwierdzonego w tym terminie odbioru listu/przesyłki nie będą rozpatrywane)
Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna powinny być opieczętowane pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego,
Ponadto koperta wewnętrzna powinna być opatrzona napisem: „Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze – Budowa placów DOLNYCH wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Budach Dzierążyńskich” Nr postępowania 6/2019 nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.”

LUB
2) poprzez wiadomość e-mail, na adres: arbudy@op.pl
– w postaci dołączonych do wiadomości załączników zawierających skany dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami zapytania


UWAGA!
W przypadku składania oferty drogą e-mail z jednoczesnym wnoszeniem wadium w formie innej niż pieniądz, należy dostarczyć dokument wadium w formie oryginału na adres: ul. Tomaszowska 52, Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski, zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu w części V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU) OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem w formie skanu załączyć jako integralną część oferty e-mail.
OFERTY Z NIEPRAWIDŁOWO DOSTARCZONYM DOKUMENTEM WADIUM LUB DOSTARCZONYM PO UPŁYWIE TERMINU SKŁADANIA OFERT zostaną odrzucone, jako niezabezpieczone wadium zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu w części V.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

arbudy@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Dolanowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 773 018

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze – Budowa placów DOLNYCH wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Budach Dzierążyńskich” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w tym dokumentacją techniczną tj.:
1) dokumentacją projektową – załącznik nr 1A do zapytania,
2) Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1B do zapytania,
3) przedmiarem robót- załącznik nr 1C do zapytania (załącznik ten ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi wyłącznej podstawy do wyceny robót)

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Budy Dzierążyńskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze – Budowa placów DOLNYCH wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Budach Dzierążyńskich” w ramach realizacji projektu „Archipelag Roztocze” - Działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze – Budowa placów DOLNYCH wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Budach Dzierążyńskich” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w tym dokumentacją techniczną tj.:
1) dokumentacją projektową – załącznik nr 1A do zapytania,
2) Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1B do zapytania,
3) przedmiarem robót- załącznik nr 1C do zapytania (załącznik ten ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi wyłącznej podstawy do wyceny robót)

Zakres robót obejmuje w szczególności (nazewnictwo wg przedmiarów):

1) PLAC WODNY
2) PLAC KAMIENNY
3) PLAC TAJEMNICA TAJEMNIC
4) PARKING, CIĘGI PIESZE, ŚCIEŻKI I DROGI, MINII ZOO I OGRODZENIA, MONITORING I
ALARM

W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia i w dokumentacji technicznej nazw (w tym nazwy własne, znaki towarowe), odniesień do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia określenia te nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe wskazanych.

Szczegółowy zakres obowiązków przyszłego Wykonawcy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 30-04-2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Zamawiający określa szczegółowe warunki w tym zakresie - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa szczegółowe warunki w tym zakresie - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający określa szczegółowe warunki w tym zakresie - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokonana oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższym:
Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto* – waga 100%,
* – ocenie będzie podlegała cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;

Zamawiający dokona badania ofert i oceny ofert ważnych, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone kryteria oceny, zgodnie z następującymi wzorami i zasadami:

kryterium - Cena ofertowa brutto (C): wzór C = (Cn / Co) x 100 pkt x 100%
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium - Cena ofertowa brutto;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium, otrzyma maksymalnie 100 punktów.


Sposób obliczenia ostatecznej ilości punktów (P) – Ocena oferty: P = C

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Wykluczenia

1
Wykluczenia
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3A do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

2
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału Wykonawcy, które pozostają z Zamawiającym - ARBUDY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pozostałymi partnerami realizującymi projekt w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotami wskazanymi wyżej, lub członkami organów tych podmiotów - a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy,
polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3B do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ARBUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tomaszowska 52

22-600 Łaszczówka

lubelskie , tomaszowski

Numer telefonu

602773018

NIP

9212031369

Tytuł projektu

"Archipelag Roztocze"

Numer projektu

POPW.01.03.02-06-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tom-net s.c. Dariusz Koper, Radosław Koper
NIP: 921-202-63-51
Liczba wyświetleń: 291