Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji w przedmiocie wykonania modernizacji kotłowni Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów opalanej paliwem stałym o mocy 900 kW, realizowaną w ramach projektu pn. „EKOinwestycja ograniczająca emisję gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi na terenie Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów”

Data publikacji: 26.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-08-2019

Numer ogłoszenia

1197619

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w formie pisemnej, zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do 08 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za moment złożenia oferty uznaje się moment jej doręczenia Zamawiającemu. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie Zamawiającego: Port Lotniczy Szczecin – Goleniów, Glewice 1A, 72-100 Goleniów, sekretariat - pokój nr 235

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Dziadosz,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 4817610

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji i nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej. Usługi, dostawy oraz roboty budowlane podlegające usłudze nadzoru inwestorskiego polegają na wykonaniu modernizacji źródła ciepła sieci ciepłowniczej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów przez wymianę, tj. demontaż istniejącego źródła ciepła (instalacji spalinowej) sieci ciepłowniczej Portu i wykonanie w to miejsce nowego źródła ciepła (trzech kotłów w kaskadzie opalanych biomasą), stąd nadzór inwestorski będzie obejmował dostawy i robót budowlanych wraz z uruchomieniem ww. instalacji.
2. Przez pełnienie ww. czynności należy rozumieć świadczenie usługi nadzoru robotami instalacyjno-montażowymi przez Wykonawcę - inspektora nadzoru inwestorskiego - dysponującego zespołem wykwalifikowanych osób, posiadających stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające nadzorowanie od jej początkowego stadium, poprzez kompleksowe prowadzenie nadzoru robót budowlanych oraz ich monitoring. Zakres inspektora nadzoru wynika z art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy - inspektora nadzoru inwestorskiego - doradztwa technicznego oraz nadzoru podczas dostawy i robót budowlanych, jak również udziału w rozruchu instalacji, w tym włączeniu jej w system ciepłowniczy Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.
4. Nadzór inwestorski sprawowany będzie w branżach:
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 oraz innych wynikających z dokumentacji projektowej.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania i prace z nimi związane:
 Nadzór inwestorski w nad dostawami i robotami budowlanymi;
 Nadzór przy przeprowadzaniu testów i rozruchu zgodnie z procedurą odbiorową;
 Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej;
 Odbiór końcowy przedmiotu inwestycji.
6. 13. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV)
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego;
71247000-1 – Nadzór nad robotami i budowlanymi;
71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: goleniowski Miejscowość: Glewice 1A

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem ustanowienia nadzoru inwestorskiego jest dbałość o interesy inwestora oraz dopilnowanie, by wszystkie prace przebiegały zgodnie z projektem i wymogami prawa budowlanego przez obecność inspektora nadzoru na budowie. Nadzór inwestorski w tym zakresie będzie polegał głownie na: ocenie zgodności wyrobów budowlanych stosowanych w czasie budowy,
kontroli i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu (np. sprawdzenie zbrojenia konstrukcji przed zabetonowaniem), uczestniczeniu w próbach, odbiorach technicznych instalacji, próbach urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, udział w odbiorze gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz potwierdzanie usunięcia ewentualnych wad powstałych w trakcie robót budowlanych, kontrolowanie rozliczeń budowy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji i nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego zgodnie z ustawą Prawo budowlane we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej. Usługi, dostawy oraz roboty budowlane podlegające usłudze nadzoru inwestorskiego polegają na wykonaniu modernizacji źródła ciepła sieci ciepłowniczej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów przez wymianę, tj. demontaż istniejącego źródła ciepła (instalacji spalinowej) sieci ciepłowniczej Portu i wykonanie w to miejsce nowego źródła ciepła (trzech kotłów w kaskadzie opalanych biomasą), stąd nadzór inwestorski będzie obejmował dostawy i robót budowlanych wraz z uruchomieniem ww. instalacji.
Nadzór inwestorski sprawowany będzie w branżach:
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 oraz innych wynikających z dokumentacji projektowej.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby inspektor nadzoru w zakresie robót budowalnych w branży sanitarnej był koordynatorem zespołu inwestorskiego.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania i prace z nimi związane:
 Nadzór inwestorski w nad dostawami i robotami budowlanymi;
 Nadzór przy przeprowadzaniu testów i rozruchu zgodnie z procedurą odbiorową;
 Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej;
 Odbiór końcowy przedmiotu inwestycji.
Zakres obowiązków Wykonawcy:
 Kontrola zgodności realizacji inwestycji oraz egzekwowanie właściwej jakości instalacji, wyposażenia, urządzeń technicznych z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną producentów urządzeń;
 Analiza dokumentacji technicznej i projektowej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcie działań zaradczych;
 Wnioskowanie o wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy w ramach wartości umownych zadania.
 Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów BHP przy realizacji inwestycji;
 Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;
 Podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robot oraz informowanie Zamawiającego o konieczności ewentualnej aktualizacji w/w harmonogramu, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, stanowiącego podstawę wprowadzenia przedmiotowych zmian.
 Potwierdzanie faktycznie wykonanych dostaw i instalacji oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek.
 Sprawdzanie i odbiór dostaw oraz prac instalacyjnych ulegających zakryciu lub zanikających.
 Dokonanie w dzienniku budowy wpisu o gotowości do odbioru oraz udział w czynnościach odbioru technicznego instalacji oraz odbioru końcowego inwestycji, rozruchu i przekazywaniu ich do użytkowania.
 Kompletowanie dokumentacji powykonawczej, w tym sprawdzanie instrukcji obsługi i weryfikacja obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne.
 Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancji i rękojmi dla robót objętych zamówieniem w okresie gwarancji, tj. do 5 lat od przekazania inwestycji do użytkowania.
 Nadzorowania inwestycji w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, oraz na każde żądanie zamawiającego, a także w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót instalacyjno-montażowych.
Szczegółowe zasady realizacji zamówienia, w tym: obowiązki Wykonawcy, sposób realizacji zamówienia, odbiory usług, warunki płatności, warunki ewentualnej zmiany umowy, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa ma być świadczona od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku lub do dnia zakończenia robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunku dot. uprawnień do wykonywania określonej działalności.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunku dot. wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku dot. potencjału technicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym w postaci:
2.1. Koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego – inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65), posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień, w tym co najmniej jedną zakończoną realizację kotłowni w układzie kaskadowym.
2.2. Inspektor nadzoru w branży elektrycznej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65), który posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień, w tym co najmniej jedną realizację w funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednej realizacji kotłowni w układzie kaskadowym.
3. Zamawiający dopuszcza łączeni ww. funkcji przez jedną osobę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały zawarte w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego, tj. we wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Do Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy dołączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego;
c) Oświadczenie spełnieniu wymagań dot. RODO wg załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (jeśli dotyczy);
d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia oraz kryterium „doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru” wg Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego;
e) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
f) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii;
g) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta lub inne dokumenty podpisane będą przez Pełnomocnika, złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii;
h) Zobowiązanie podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku korzystania z takich zasobów do realizacji zamówienia wg załącznika nr 6 do zapytania ofertowego (jeśli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert są:
1.1. Cena (brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) - K1 - waga 85% Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 85 punktów i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

najniższa cena oferty
K1 = ------------------------------ x 85 pkt.
cena badanej oferty

1.2. Doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru budowlanego – K2 – 15%: punkty zostaną przyznane za posiadane doświadczenie koordynatora na podstawie złożonych informacji w wykazie osób - Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższym wskazaniem:
Doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru Liczba punków
1 wykonana usługa 0 pkt
2 wykonane usługi 5 pkt
3 wykonane usługi 10 pkt
4 wykonane usługi i więcej 15 pkt
gdzie jako punktowane doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru budowlanego liczy się pełnienie wielokrotne przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji koordynatora inspektorów nadzoru budowlanego w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składani ofert funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w inwestycji obejmującej wykonanie kotłowni w układzie kaskadowym powyżej minimum (jednokrotności) opisanego rozdziale 5 ust. 2.1. niniejszego zapytania ofertowego.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów (K). Suma punktów będzie liczona w następujący sposób: K = K1 + K2.
3. Oferta może maksymalnie uzyskać to 100 punktów, na które składa się: 85 punktów z kryterium Cena, 15 punktów z kryterium Doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru.
4. W przypadku konieczności zaokrąglenia punktacji - ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg obowiązujących zasad matematycznych.
5. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Wykluczenia

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty, które nie wykażą spełniania warunków udziału w postępownaiu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

72-100 Glewice

zachodniopomorskie , goleniowski

Numer telefonu

914817610

Fax

914183383

NIP

8561598200

Tytuł projektu

EKOinwestycja ograniczająca emisję gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi na terenie Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów.

Numer projektu

RPZP.02.09.00-32-A005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 206