Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji w związku z realizacją projektu pn.:„ CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE – usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”

Data publikacji: 24.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-08-2019

Numer ogłoszenia

1197331

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

5.1.Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 3 możliwych sposobów):
a) drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail Zamawiającego: szkolenia.kielce@caritas.pl z tematem wiadomości: „Dostawa sprzętów rehabilitacyjnych do Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Caritas
w Wiśniówce…” ;
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego – Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce, w kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe „Dostawa sprzętów rehabilitacyjnych do Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Caritas w Wiśniówce…””
c) pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego – Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce, z dopiskiem Zapytanie ofertowe „Dostawa sprzętów rehabilitacyjnych do Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Caritas w Wiśniówce…”
w terminie do 02.08.2019 r. do godz. 9.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szkolenia.kielce@caritas.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Borowiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41/344-52-82 w.230 lub 238

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze warunki realizacji dostawy sprzętów rehabilitacyjnych dla CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS w Wiśniówce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Masłów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze warunki realizacji dostawy sprzętów rehabilitacyjnych dla CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS w Wiśniówce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie dostarczenia sprzętu jak niżej:
1. Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy - 25 szt.
2. Materac piankowy z latexem o stopniu twardości H3 - 8 szt.
3.Kule łokciowe - 20 szt.
4.Balkoniki, chodziki - 10 szt.
5.Rowerek rehabilitacyjny - 5 szt.
6.Rotor zespolony - 5 szt.
7.Drabinka łóżkowa - 10 szt.
8.Stojak do kroplówek - 10 szt.
9. Stoli do łózka - 10 szt.
10.Inhalator ultradźwiękowy - 6 szt.
11.Pompa infuzyjna - 5 szt.
12.Stetoskop - 6 szt.
13.Glukometr - 6 szt,.
14. Ciśnieniomierz - 6 szt.
15. Torby pielęgniarskie z wyposażeniem - 5 szt.

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe przedmioty zamówienia

33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
33140000-3 Materiały medyczne
33100000-1 Urządzenia medyczne
33690000-3 Różne produkty lecznicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy sprzętów opisanych w pkt 4. Niniejszego zapytania ofertowego to 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu ( zakres wykluczenia zawiera pkt. 6.2.)
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
3) posiadają kompetencje do wykonywania działalności lub czynności obejmująca sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( weryfikacja na podstawie oświadczenia w załączniku nr 3 i dołączonego KRS,CEIDG, inny dokument),

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
pozostają w kondycji finansowej zapewniającej realizację zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ( weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),
nie są w stanie likwidacji lub upadłości (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

Warunki zmiany umowy

11.1.Zamawiający informuje, a potencjalny Wykonawca składający ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:
a. W przypadku realizacji zamówienia z wadami bądź bez zachowania należytej staranności, Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od niego, a Wykonawca dokona zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
b. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych w niniejszym zapytaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% od wartości całego zamówienia, chyba że Zamawiający wydłuży termin wykonania poszczególnych etapów adaptacji.
c. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w umowie w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.
d. Zaproponowane w ofercie wynagrodzenie nie podlega negocjacji w trakcie trwania umowy;
e. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działający z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
11.2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta nastąpi w sposób odpowiadający zmianie przepisów i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie nowych przepisów i tyko w odniesieniu do części zamówienia realizowanych po tym terminie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki:
1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - kosztorys
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych
6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy
7. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

10.1. Cena brutto 80% - obliczana wg wzoru:
Cena oferty najtańszej
C= ------------------------------- x 80 %
Cena oferty badanej

10.2. Klauzule społeczne – 20%

Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 20% w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie 6.1.2 – Aspekty społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0%.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego),

Wykluczenia

6.2. Wykluczeniu z postępowania podlegają:
1) Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków określonych w pkt.6.1 i 6.1.1.
2) Wykonawcy, z którymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert Zamawiający rozwiązał umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawcy i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo i kapitałowo, chyba że Zamawiający nie otrzyma żadnej innej oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Caritas Diecezji Kieleckiej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Caritas Diecezji Kieleckiej lub osobami wykonującymi w imieniu Caritas Diecezji Kieleckiej czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa Oświadczenie o treści zgodnej
z załącznikiem nr 4.
4) Wykonawcy prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ( art. 218-221 Kodeksu karnego) oraz przestępstwo handlu ludźmi ( art.115 par. 22 oraz art. 189a Kodeksu karnego)
5) Wykonawcy posiadający prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w prawie spłaty tych należności.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa Oświadczenie o treści zgodnej
z załącznikiem nr 3.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Adres

Jana Pawła II 3

25-013 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413445282

Fax

413446728

NIP

6570389452

Tytuł projektu

CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE- usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)

Numer projektu

RPSW.09.02.03-26-0006/18-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 402