Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/MiD/ZO/FEMINA/2019 - usługi przeprowadzenia nieinwazyjnych badań prenatalnych dla Uczestniczek Projektu tj. kobiet poniżej 35 roku życia do 20 tygodnia ciąży

Data publikacji: 24.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-08-2019

Numer ogłoszenia

1197198

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy dostarczyć osobiście w formie papierowej lub przesłać pocztą/kurierem na adres zamawiającego:

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB”
Marcin Rękawek ul. Henryka Pobożnego 1
47-100 Strzelce Opolskie

według wzoru przestawionego w punkcie XI. zapytania ofertowego do dnia 01.08.2019 roku do godziny 15.00.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Grabelus

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 960 180

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja usługi, polegającej na przeprowadzeniu nieinwazyjnych badań prenatalnych dla Uczestniczek Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” tj. kobiet poniżej 35 roku życia do 20 tygodnia ciąży w ramach Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko - z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja usługi, polegającej na przeprowadzeniu nieinwazyjnych badań prenatalnych dla Uczestniczek Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” tj. kobiet poniżej 35 roku życia do 20 tygodnia ciąży w ramach Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko - z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest zakup/realizacja usługi, polegającej na przeprowadzeniu nieinwazyjnych badań prenatalnych dla Uczestniczek Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro” tj. kobiet poniżej 35 roku życia do 20 tygodnia ciąży w ramach Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko - z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

a) Pkt I. Przedmiotu Zamówienia:

Wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia będzie wykonanie i przeprowadzenie badań genetycznych płodu (USG) dla Uczestniczek Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro” tj. kobiet poniżej 35 roku życia do 20 tygodnia ciąży.

b) Pkt II. Przedmiotu Zamówienia:

Wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia będzie wykonanie i przeprowadzenie badań biochemicznych tj.:
• test PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A,
• Β-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa,
dla Uczestniczek Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro” tj. kobiet do 35 r. ż. do 20 tygodnia ciąży.

2. CELEM BADAŃ JEST OKREŚLENIE RYZYKA:

o Badanie USG - związanego z wystąpieniem u dziecka niektórych wad genetycznych, w tym: zespół Downa, Edwarda lub Turnera; a także wad wrodzonych m.in. bezmózgowie, wady serca, rozszczep wargi, wodogłowie czy też karłowatość.

o Badanie biochemiczne - rozwoju trzech najczęściej występujących wad rozwojowych u dzieci, tj.
- zespołu Downa (trisomia chromosomu 21) ,
- zespołu Edwardsa (trisomia chromosomu 18),
- zespołu Patau (trisomia chromosomu 13).

3. SZACOWANA ILOŚĆ BADAŃ PRZYPADAJĄCYCH NA WYKONAWCĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A. Pkt I. przedmiotu Zamówienia:

a) OPIS BADANIA: Badanie genetyczne płodu (USG)

b) ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH BADANIA:
- przeprowadzenie badania USG w wyznaczonym gabinecie lekarskim, mieszczącym się na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle,
- przygotowania opisu badania,
- analiza i opis wyników badań zgodnie ze standardami FMF,
- wydanie zaleceń i skierowanie UP do dalszych badań, konsultacji lub leczenia w uzasadnionych medycznie przypadkach

c) ILOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU OBJĘTYCH BADANIEM: 45. kobiet

d) ILOŚĆ BADAŃ / 1 UCZESTNIKA PROJEKTU: Dwa badania:
- Pierwsze badanie USG: pomiędzy 10.-14. tygodniem ciąży,
- Drugie badanie USG: pomiędzy 18-21 tygodniem ciąży

e) ŁĄCZNA LICZBA BADAŃ: 90. badań USG

F) ŁĄCZNY CZAS BADANIA (2x USG): 1 godzina (60 minut)


B. Pkt II. przedmiotu Zamówienia:

a) OPIS BADANIA: Badanie biochemiczne

b) ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH BADANIA:
- pobór krwi w celu przeprowadzenia badań biochemicznych w wyznaczonym gabinecie lekarskim, mieszczącym się na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle,
- skierowanie pobranego materiału do laboratorium wykonującego badania biochemiczne,
- przeprowadzenie badania biochemicznego w laboratorium,
- analiza i opis wyników badań zgodnie ze standardami FMF,

c) ILOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU OBJĘTYCH BADANIEM: 280. kobiet

d) ILOŚĆ BADAŃ / 1 UCZESTNIKA PROJEKTU: Jedno kompletne badanie biochemiczne tj.
- test PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A,
- Β-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa,

e) ŁĄCZNA LICZBA BADAŃ: 90. kpl. badań biochemicznych

e) ŁĄCZNY CZAS BADANIA: 1 godzina (60 minut)

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Usługi medyczne, w ramach w/w przedmiotu Zamówienia, świadczone będą w okresie od daty zawarcia Umowy z Wykonawcą do końca października 2019r. na terenie południowego regionu województwa opolskie (powiaty: strzelecki, krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski oraz głubczycki) w wyznaczonym przez Zamawiającego gabinecie lekarskim oraz punkcie pobrań krwi, mieszczącym się na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.

2. Harmonogram planowanych badań prenatalnych zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Ostateczny harmonogram musi być uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia tj.:

Wykonawcą nieinwazyjnych badań prenatalnych (badania genetyczne płodu USG oraz badania biochemiczne) mogą być:
 publiczne i niepubliczne podmioty określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności Leczniczej (tj. Dz. U. 2018 poz. 2190, z późn. zm.)

dysponujące i/lub spełniające łącznie wymienione poniżej warunki udziału w postępowaniu:

a) personel medyczny (minimum jeden lekarz położnictwa i ginekologii), posiadający:

 uprawnienia do wykonywania działalności leczniczej oraz odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018 poz. 2190, z późn. zm.);
 certyfikat FMF (Fetal Medicine Foundation)
 ukończoną specjalizację: "Położnictwo i ginekologia" (specjalizacja minimum I. stopnia);

b) personel średni (minimum jedna położna/pielęgniarka/pielęgniarz), mającym:

 uprawnienia do pobierania krwi do badań prenatalnych;
 uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. 2019 poz. 576, z późn., zm.)

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu Zamówienia, tj.:

 minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako lekarz położnictwa i ginekologii – dotyczy personelu medycznego;
 minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu badań prenatalnych, zgodnie ze standardami certyfikatu FMF, przy użyciu aparatu USG - dotyczy personelu medycznego;
 minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako pielęgniarka/pielęgniarz/położna – dotyczy personelu średniego (pielęgniarskiego);

Potencjał techniczny

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj.:

 sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji wskazanej części przedmiotu Zamówienia (poza udostępnionym przez Zamawiającego aparatem do badań USG) tj. komputerem z oprogramowaniem FMF do analizy wyników badań

Sprzęt medyczny przeznaczony do realizacji Zamówienia musi odpowiadać wymogom pod względem fachowym i sanitarnym określonym przez Ministra Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 595);

 dostępem do laboratorium diagnostycznego, umożliwiającego analizę wyników krwi dla celów wykonywania badań prenatalnych (badania biochemiczne), zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2019 poz. 849, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. 2004 nr 43 poz. 408, z poźn. zm.).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia tj.:

Wykonawcą nieinwazyjnych badań prenatalnych (badania genetyczne płodu USG oraz badania biochemiczne) mogą być:
 publiczne i niepubliczne podmioty określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności Leczniczej (tj. Dz. U. 2018 poz. 2190, z późn. zm.)

dysponujące i/lub spełniające łącznie wymienione poniżej warunki udziału w postępowaniu:

a) personel medyczny (minimum jeden lekarz położnictwa i ginekologii), posiadający:

 uprawnienia do wykonywania działalności leczniczej oraz odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018 poz. 2190, z późn. zm.);
 certyfikat FMF (Fetal Medicine Foundation)
 ukończoną specjalizację: "Położnictwo i ginekologia" (specjalizacja minimum I. stopnia);

b) personel średni (minimum jedna położna/pielęgniarka/pielęgniarz), mającym:

 uprawnienia do pobierania krwi do badań prenatalnych;
 uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. 2019 poz. 576, z późn., zm.)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia tj.:

a) Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, na kwotę minimum 1.000.000 PLN – dotyczy Wykonawcy realizującego usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie musi być ważne i opłacone na dzień składania oferty oraz obowiązywać w całym okresie realizacji zamówienia tj. do końca października 2019r. (ubezpieczenie musi być ważne minimum na dzień składania oferty z obowiązkiem prolongaty na czas realizacji Zamówienia) ;

lub

b) Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, na kwotę minimum 1.000.000 PLN – dotyczy realizacji Zamówienia przez osobę fizyczną (Wykonawcę) nie prowadzącą działalności gospodarczej. Ubezpieczenie musi być ważne i opłacone na dzień składania oferty oraz obowiązywać w całym okresie realizacji zamówienia tj. do końca października 2019r. (ubezpieczenie musi być ważne minimum na dzień składania oferty z obowiązkiem prolongaty na czas realizacji Zamówienia) .

Dodatkowe warunki

I. DODATKOWE WARUNKI:

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:

5. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;

II. WYKONAWCY WYKLUCZENI:

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy:

1. Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

ZMIANY DO UMOWY:

Zamawiający informuje a potencjalny Wykonawca składający ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, określonego w pkt. V. Zapytania Ofertowego, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany terminu realizacji projektu (wniosku o dofinansowanie).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób korzystających z usługi nieinwazyjnych badań prenatalnych (maksymalnie o 30%), co nie powoduje roszczeń Wykonawcy do wynagrodzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zaleca się, aby oferta była napisana w sposób czytelny i zrozumiały.

2. Oferty powinny być sporządzone zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego i w pełni odpowiadać jej treści.

3. Wykaz dokumentów jakie winni dostarczyć potencjalni Wykonawcy:

a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
b) Formularz aplikacyjne dla personelu medycznego opisujące zdobyte wykształcenie i doświadczenie wraz z dołączoną kserokopią dokumentów potwierdzających prawdziwość danych opisanych w formularzu - załącznik nr 2.
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 3.
d) Klauzula informacyjna z art. 13. RODO wraz oświadczeniem wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 4.
e) Kserokopie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prawo do wykonywania zawodu lekarza/pielęgniarki (jeśli dotyczy),
f) Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie Oferenta - zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. VIII. Zapytania Ofertowego;
g) Kopię polisy/polis OC;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się następującym kryterium:
--> Cena brutto oferty: 100%

2. Opis sposobu obliczania „kryterium cena” (C):

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA!

a) Cena oferty jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
b) Cena obejmować musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania Zamówienia tzn. podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia (ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia).
c) Cena oferty odpowiada za całość Zamówienia tj. wykonanie kpl. usługi nieinwazyjnych badań prenatalnych (2x badanie USG + kpl. badanie biochemiczne) dla 45. Uczestniczek Projektu.
d) Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
e) Zamawiający z wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w razie konieczności, potrąci zaliczkę na podatek dochodowy jak również składki ZUS wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

II. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Dostarczone oferty zostaną ocenione i porównane według następujących zasad:

a) Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych określonych w punktach VIII. i IX. zostanie odrzucona;
c) Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego;
d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiących sumę punktów uzyskanych według wyżej wymienionego kryterium oceny ofert.
e) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert mają taką samą cenę (C), Zamawiający zastrzega sobie możliwość przystąpienia do negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty z tą samą ceną.

Wykluczenia

ZAKRES WYKLUCZENIA:

1. Zamawiający nie może udzielać Zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STRZELECKIE CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU „SCOB” MARCIN RĘKAWEK

Adres

Hugo Kołłątaja 9

47-100 Strzelce Opolskie

opolskie , strzelecki

Numer telefonu

506197878

Fax

774638141

NIP

7561251944

Tytuł projektu

Zdrowa Matka i Dziecko - z szansą na lepsze jutro!

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0037/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Nazwa i adres (A):
Przemysław Karoń GABINET LEKARSKI, ul. Wiklinowa 16, 47-200 Kędzierzyn - Koźle

2. Data oferty (B):
31.07.2019 r.

3. Cena (C):

a) Usługa nieinwazyjnych badań prenatalnych (badanie genetyczne płodu USG):
--> Cena jednostkowa za 1 usługę (badanie): 250,00 zł / 1. badanie USG
--> Ilość usług: 90. usług
--> Cena oferty: 22.500,00 zł

b) Usługa nieinwazyjnych badań prenatalnych (badanie biochemiczne test PAPP-A i B-hCG):
--> Cena jednostkowa za 1 usługę (badanie): 270,00 zł / 1. kompletne badanie biochemiczne
--> Ilość usług: 45. usług
--> Cena oferty: 12.150,00 zł

SUMA OFERTY (pkt. a. i b.) = 34.650,00 zł
Liczba wyświetleń: 143