Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 01/D/2019 dot. przeprowadzenia badań ankietowych-sondażu diagnostycznego PAPI wśród osób osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności

Data publikacji: 24.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-08-2019

Numer ogłoszenia

1197191

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego oraz informacjom zawartym we wzorze formularza oferty.
4. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają z właściwego rejestru, wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy, z którego wynikać będzie uprawnienie do zaciągania zobowiązań i składania ofert w imieniu Wykonawcy.
5. Wszelkie poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby składającej ofertę.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Cena oferty powinna zostać wyliczona w sposób wskazany we wzorze formularza ofertowego.
8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
9. Ofertę można składać:
a) w formie pisemnej: pocztą lub osobiście do biura na adres: Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, ul. Bursaki 12, 20 - 150 Lublin (w godz. od 9.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku)
b) mailem na adres: projektnowydialog@gmail.com
Do oferty muszą zostać załączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
10. Kopie dokumentów Wykonawca musi potwierdzić za zgodność z oryginałem.
11. W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia o numerze 01/D/2019 w ramach projektu pod nazwą „NOWY DIALOG- badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych”. Oferty przesłane drogą elektroniczną muszą zawierać podpisany przez Wykonawcę i zeskanowany formularz ofertowy wraz załącznikami, podpisanymi przez Wykonawcę.
12. Termin składania ofert: 02.08.2019 r. do godz. 13:00
13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08. 2019 r. o godz. 14.00 w miejscu ich składania.
14. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający wskaże tę wartość w protokole z otwarcia ofert.
15. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i oceniane.
16. Oferta musi zostać wypełniona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową (nie dotyczy osób fizycznych). Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert. Kopertę należy opisać:
a) nazwą i adresem oferenta,
b) adnotacją „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia o numerze 01/D/2019 w ramach projektu pod nazwą „NOWY DIALOG- badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych”.
c) adnotacją „Nie otwierać do dnia 02.08.2019 r. do godz. 14.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projektnowydialog@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Łukanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502- 695- 394

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań ankietowych (sondażu diagnostycznego PAPI;dalej: ankiety) wśród wskazanych przez Zamawiającego 300 osób osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w następujących 5 grupach jednostek penitencjarnych, po średnio 60 osób osadzonych w grupie i średnio 20 osób w danym zakładzie karnym lub areszcie śledczym (części zamówienia):
I. Areszt Śledczy w Lublinie, Areszt Śledczy w Kielcach, Zakład Karny Nr 1 w Łodzi
II. Zakład Karny w Białymstoku, Areszt Śledczy Warszawa-Grochów dla kobiet, Zakład Karny w Iławie
III. Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zakład Karny w Zabrzu
IV. Zakład Karny Gdańsk Przeróbka, Zakład Karny w Koszalinie Zakład Karny w Potulicach
V. Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, Zakład Karny we Wronkach, Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie badań ankietowych-sondażu diagnostycznego PAPI wśród osób osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań ankietowych (sondażu diagnostycznego PAPI;dalej: ankiety) wśród wskazanych przez Zamawiającego 300 osób osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w następujących 5 grupach jednostek penitencjarnych, po średnio 60 osób osadzonych w grupie i średnio 20 osób w danym zakładzie karnym lub areszcie śledczym (części zamówienia):
I. Areszt Śledczy w Lublinie, Areszt Śledczy w Kielcach, Zakład Karny Nr 1 w Łodzi
II. Zakład Karny w Białymstoku, Areszt Śledczy Warszawa-Grochów dla kobiet, Zakład Karny w Iławie
III. Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zakład Karny w Zabrzu
IV. Zakład Karny Gdańsk Przeróbka, Zakład Karny w Koszalinie Zakład Karny w Potulicach
V. Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, Zakład Karny we Wronkach, Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim
2. Ilość ankiet przypadająca na daną część zamówienia zawiera prognozowaną liczbę i może ulec zmianie: zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do zaplanowanej liczby do 20%. Ostateczna liczba ankiet do zrealizowania uzależniona będzie od możliwości pozyskania badanej grupy w jednostkach penitencjarnych w ramach danej części zamówienia. Powyższe nie może stanowić podstawy do dochodzenia od Zamawiającego przez Wykonawcę odszkodowania z tego tytułu lub jakichkolwiek innych roszczeń.
3. Wzór ankiety zostanie udostępniony przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.
4. Badania ankietowe będą prowadzone w czasie wskazanym przez dyrektora każdej jednostki penitencjarnej. Przewiduje się, że czas przeznaczony na przeprowadzenie jednego badania ankietowego od 1 do 2 godzin (łącznie z czynnościami organizacyjnymi).
5. Ankiety powinny zostać sporządzone w formie pisemnej (wyłącza się możliwość przeprowadzenia badań w formie elektronicznej).
6. Ankiety z przeprowadzonych badań powinny zostać przekazane Zamawiającemu w oryginale (osobiście lub pocztą tradycyjną).
7. Wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty dojazdu do i z miejsca przeprowadzenia badań, powinny zostać wliczone w cenę oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości wykonania przedmiotu umowy i zgłaszania ewentualnych uwag. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 5 dni roboczych od ich przekazania.
9. Zadania po stronie Wykonawcy:
a) Nawiązanie kontaktu ze wskazaną przez Zamawiającego jednostką penitencjarną celem ustalenia ilości osadzonych, którzy zostaną objęci badaniem oraz ustalenia zasad prowadzenia tych badań.
b) Przeprowadzenie sondażu diagnostycznego PAPI wśród osadzonych we wskazanej jednostce penitencjarnej.
c) Zebranie wypełnionych kwestionariuszy ankiet od osadzonych więźniów.
d) Przekazanie Zamawiającemu na zakończenie ustalonej liczby wypełnionych ankiet oraz zestawienia ankiet.
e) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej tajemnicy.
f) Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania wyników uzyskanych w drodze realizacji zamówienia w innych procesach lub do innych celów. Zobowiązanie obowiązuje również po zakończeniu realizacji zamówienia.
g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Powinny one być doliczone do ceny ostatecznej ustalonej przez Wykonawcę w ofercie.
10. Zadania po stronie Zamawiającego:
a) Wskazanie jednostek penitencjarnych, w których powinny zostać przeprowadzone ankiety.
b) Przekazanie Wykonawcy wydrukowanego kompletu ankiet.
c) Przekazanie Wykonawcy pisma rekomendującego do przeprowadzenia ankiet.
d) Instruktaż w zakresie prowadzenia ankiet.
e) Wsparcie merytoryczne w okresie przeprowadzania ankiet oraz pomoc w sytuacjach problemowych.

Kod CPV

79311200-9

Nazwa kodu CPV

Usługi przeprowadzania badań ankietowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji: sierpień-wrzesień 2019 r. Termin może ulec zmianie w zależności od zmian w harmonogramie realizacji projektu i/lub możliwości organizacyjnych w jednostkach penitencjarnych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty składane na potwierdzenie spełniania tych warunków oraz informacje nt. zakazu ubiegania się o zamówienie przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, tj. osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające łącznie następujące warunki:
a) posiadają/dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą tj. ankieterem/ką posiadającą/ wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne
b) posiadają//dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą tj. ankieterem/ką posiadającą/ doświadczenie w realizacji łącznie min. 80 ankiet w badaniach na terenie jednostek penitencjarnych
c) osoba/osoby skierowana/e do realizacji zamówienia:
i. korzysta/ją z pełni praw cywilnych i obywatelskich
ii. nie była/były skazana/e za przestępstwo popełnione umyślnie
iii.daje/dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (nie dotyczy osób fizycznych).
Na potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien złożyć:
- Wykaz osób dot. kwalifikacji zawodowych (wykształcenia) i doświadczenia, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt VI ppkt 1 lit a) i b) wraz z oświadczeniem dot. spełnienia warunków w pkt VI ppkt 1 lit. c) i d) zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. Wykonawca powinien złożyć odrębne wykazy osób na każdą część zamówienia.
- Referencje/Zaświadczenie dot. realizacji badań ankietowych, na podstawie, których Zamawiający określi doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodne z ppkt 1 lit b).
Jeżeli Wykonawca wskazuje w wykazie osobę, którą nie dysponuje na chwilę składania ofert (nie jest np. jego pracownikiem lub zleceniobiorcą), powinien dołączyć do wykazu oświadczenie tej osoby, że zapoznała się z warunkami realizacji zamówienia wynikającymi z zapytania ofertowego, wyraża na nie zgodę oraz zobowiązuje się do świadczenia wynikających z niego usług w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy. W przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne, które zamierzają osobiście zrealizować zamówienie, Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z wzorem zawartym w formularzu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega, że w celu uniknięcia konfliktu interesów o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy pozostają powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
(a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
(b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
(c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
(d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
(e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie oświadczenie o braku istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
3. Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, złożone w niniejszym postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia.
4. Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków, zostaną odrzucone.
5. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez należycie reprezentowanego Wykonawcę):
a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
b) Wykaz osób wraz z wykształceniem i doświadczeniem (załącznik nr 2)
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 3)
d) Referencje/zaświadczenie dot. realizacji badań ankietowych

Dodatkowe warunki

1. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
2. W przypadku wyżej określonym w pkt X ppkt. 1 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wartości brutto zamówienia. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie w oparciu o potwierdzenie faktycznego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość zapłaty wynagrodzenia w częściach za zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt X pkt 4.
4. Podstawą wystawienia rachunku/faktury będzie protokół odbioru usług bez zastrzeżeń.
5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury wraz z rzetelnie opracowaną ewidencją godzin i zadań zaangażowania w projekt/-y współfinansowane z funduszy strukturalnych i FS oraz oświadczeniem o nie przekroczeniu w danym miesiącu limitu 276 h zaangażowania zawodowego Wykonawcy. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie określonym w zdaniu pierwszym pod warunkiem posiadania środków na koncie Projektu – w przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca nie będzie dochodził odsetek za czas opóźnienia.
6. Niekwalifikowane będzie wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku przekroczenia limitu 276 h m-c zaangażowania zawodowego osoby skierowanej do realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość dokonywania następujących istotnych zmian zawartej umowy:
1. Zmiana terminu i miejsca wykonania przedmiotu zamówienia, w takich przypadkach jak wystąpienie w trakcie realizacji umowy siły wyższej w postaci w szczególności: powodzi, huraganu, śnieżyc lub podobnych zjawisk atmosferycznych, a także innych zjawisk i sytuacji obiektywnie niedających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy uniemożliwiających utrzymanie terminów realizacji zamówienia; Zamawiający przewiduje również możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy badania nie będą mogły zostać przeprowadzone z przyczyn zależnych od danego zakładu karnego lub aresztu śledczego.
2. Zmiana ilości ankiet przypadających na daną część zamówienia: zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do zaplanowanej liczby do 20%. Ostateczna liczba ankiet do zrealizowania uzależniona będzie od możliwości pozyskania badanej grupy w jednostkach penitencjarnych w ramach danej części zamówienia. Powyższe nie może stanowić podstawy do dochodzenia od Zamawiającego przez Wykonawcę odszkodowania z tego tytułu.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy, poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie, w przypadku gdy zmianie ulegnie zakres przedmiotu zamówienia - podstawę do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy będą stanowić ceny jednostkowe wskazane w ofercie wykonawcy;
4. Zmiana osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował tymi osobami na etapie realizacji zamówienia - osoby, które zostaną skierowane do świadczenia usług w zamian za te osoby powinny dysponować doświadczeniem nie mniejszym niż to, które zostało wskazane w ofercie wykonawcy.
5. Zmian będących konsekwencją zmiany Wytycznych i zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie umowy.
6. Zmian będących konsekwencją zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz osób wraz z wykształceniem i doświadczeniem
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
4. Referencje/Zaświadczenie dot. realizacji badań ankietowych/zajęć

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert, informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena (dalej jako „Cena”) – cena jednostkowa brutto wyrażona w PLN za jedną ankietę
b) Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (dalej jako „Doświadczenie”) - doświadczenie ankietera.
2. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny:
a) Cena – 70 % (70 pkt)
b) Doświadczenie - 30 % (30 pkt)
3. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
a) Cena (C) – C najniższa / C badana * 70 pkt.
b) Doświadczenie (D) - Zamawiający przyzna:
i. 10 pkt-za skierowanie do realizacji zamówienia osoby/osób posiadającej/ych doświadczenie w prowadzeniu zajęć/badań na terenie jednej jednostki penitencjarnej.
ii. 20 pkt- za skierowanie do realizacji zamówienia osoby/osób posiadającej/ych doświadczenie w prowadzeniu zajęć/badań na terenie dwóch jednostek penitencjarnych.
iii. 30 pkt-za skierowanie do realizacji zamówienia osoby/osób posiadającej/ych doświadczenie w prowadzeniu zajęć/badań na terenie trzech lub więcej jednostek penitencjarnych.
Oceniając oferty w kryterium „Doświadczenie” Zamawiający określi doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu osób oraz przedstawionych przez Wykonawcę wraz z ofertą referencji (wystawionych dla osób, które zostały wymienione w wykazie).
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną dodane do siebie według wzoru:
Ʃ = C + D
Gdzie:
Ʃ – łączna suma przyznanych punktów
C – liczba punktów przyznana w kryterium "Cena"
D – liczba punktów przyznana w kryterium "Doświadczenie"
Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru maksymalnie 5 Wykonawców do realizacji zamówienia(jednego dla każdej z części). Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach danej części zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRACODAWCY ZIEMI LUBELSKIEJ

Adres

Tomasza Zana 29/XXI

20-601 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

660199445

NIP

9462346111

Tytuł projektu

NOWY DIALOG - badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych.

Numer projektu

POWR.02.20.00-00-0009/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

I część zamówienia: Sylwia Huczuk-Kapluk (Lublin); data wpłynięcia: 01.08.2019 r.; cena: 68,00 zł
II część zamówienia: Agnieszka Pytka (Wojciechów); data wpłynięcia: 30.07. 2019 r.; cena: 69,00 zł
III część zamówienia: Sylwia Huczuk-Kapluk (Lublin); data wpłynięcia: 01.08.2019 r.; cena: 70,00 zł
IV część zamówienia: Sylwia Sztobryn (Dęblin); data wpłynięcia: 01.08.2019 r.; cena: 70,00 zł
V część zamówienia: Sylwia Sztobryn (Dęblin); data wpłynięcia: 01.08.2019 r.; cena: 70,00 zł
Liczba wyświetleń: 249