Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania produkcją i e-commerce

Data publikacji: 23.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1196888

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z uwagi na pytania oferentów wydłużamy termin składania ofert do dnia 14.08.2019.
Zaktualizowana treść Zapytania Ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Z uwagi na pytania oferentów wydłużamy termin składania ofert do dnia 09.08.2019.
Zaktualizowana treść Zapytania Ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce i sposób składania ofert

po zmianie z dnia 09.08.2019r:
1. Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: mb@ecoandfit.pl, lub droga pocztową / osobiście na adres siedziby firmy t.j.: Przedsiębiorstwo Handlowe „MB GROUP” Mariusz Bernat, 82-300 Elbląg ul. Armii Krajowej 7-8 / 14 do dnia 14.08.2019 r włącznie.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

po zmianie:
1. Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: mb@ecoandfit.pl, lub droga pocztową / osobiście na adres siedziby firmy t.j.: Przedsiębiorstwo Handlowe „MB GROUP” Mariusz Bernat, 82-300 Elbląg ul. Armii Krajowej 7-8 / 14 do dnia 09.08.2019 r włącznie.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

przed zmianą:
1. Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: mb@ecoandfit.pl, lub droga pocztową / osobiście na adres siedziby firmy t.j.: Przedsiębiorstwo Handlowe „MB GROUP” Mariusz Bernat, 82-300 Elbląg ul. Armii Krajowej 7-8 / 14 do dnia 02.08.2019 r włącznie.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mb@ecoandfit.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Bernat

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604 406 018

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania produkcją i e-commerce obejmujący swoim zakresem:
1) Zakup oprogramowania (licencji) niezbędnego w celu usprawnienia kontaktów z klientem. Zakup systemy zarządzania które pozwoli na: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itd.
2) Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzącego rozwiązania związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem
3) Zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą systemów zarządzania przedsiębiorstwem dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu
Miejsce realizacji usług: Przedsiębiorstwo Handlowe „MB GROUP” Mariusz Bernat, 82-300 Elbląg ul. Armii Krajowej 7-8 / 14

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania produkcją i e-commerce obejmujący swoim zakresem:
1) Zakup oprogramowania (licencji) niezbędnego w celu usprawnienia kontaktów z klientem. Zakup systemy zarządzania które pozwoli na: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itd.
2) Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzącego rozwiązania związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem
3) Zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą systemów zarządzania przedsiębiorstwem dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu
Miejsce realizacji usług: Przedsiębiorstwo Handlowe „MB GROUP” Mariusz Bernat, 82-300 Elbląg ul. Armii Krajowej 7-8 / 14

Przedmiot zamówienia

2. Specyfikacja zamówienia:
1) Zakup oprogramowania (licencji) niezbędnego w celu usprawnienia kontaktów z klientem. Zakup systemy zarządzania które pozwoli na: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itd.
Oprogramowanie musi zawierać moduły o następujących funkcjonalnościach
a) Moduł Planowanie i produkcja
Moduł umożliwi inteligentne planowanie i rozliczanie produkcji oraz optymalizację procesów logistycznych oraz kooperacji dzięki algorytmom sztucznej inteligencji.
 Automatyczne i manualne planowanie (interaktywne harmonogramy)
 Śledzenie i optymalizacja kosztów (z uwzględnieniem kosztów wydziałowych)
 Nadzorowanie pracowników i parku maszynowego
 Harmonogram optymalnego zapotrzebowania na zasoby surowcowe i ludzkie, prace służb m. In. utrzymania ruchu itd.
 Wizualizacja postępów realizacji zleceń
 Panele meldunkowe (raportowania na stanowiskach pracy)
 Ewidencja odpadów i braków
 Kontrola spełnienia planów produkcyjnych i wyliczanie wydajności pracowników, stanowisk i maszyn
 Technologie produktowe i alternatywne wraz z kosztami (BOM i marszruta wykonawcza)
 Raporty i analizy
 Automatyzacja tworzenia dokumentów ISO (zleceń produkcyjnych, raportów kontrolnych, meldunków produkcyjnych)
 Zamówienia do dostawców
 Kooperacje
 Serwisowanie pojazdów i maszyn
 Rozliczenie produkcji
b) Moduł Prognozy i symulacje
Moduł będzie służył do prowadzenia analiz "What-If" i wspomagania podejmowania decyzji biznesowych.
 Kalkulacje, wyceny i oferty
 Tworzenie ofert na podstawie technologii
 Symulacja terminów
 Przypomnienia o wygasających ofertach
 Szczegółowe rozliczenie zyskowności produkcji w trakcie i po
c) Moduł Rozliczenie czasu pracy
Moduł służący do rozliczania czasu pracy pracowników i kooperantów oraz naliczania wynagrodzeń i premii na podstawie osiąganych efektów.
d) Moduł Kontrola Jakości
Kontrola jakości i składu surowcowego produktu.
Kontrola jakości:
 Wyniki kontroli jakości
 Słownik powodów odrzuceń towaru
 Lista niezgodności produktów
 Ewidencjonowanie działań (naprawcze, zapobiegawcze, bieżące)
 Rejestracja braków (integracja z modułem Produkcja)
 Zaawansowane rozwiązanie kontroli jakości zapewniające rzeczywisty porządek i kontrolę w narzędziowni, laboratorium jakości i wypożyczalni sprzętu
e) Moduł Magazyn
Kontrola, przewidywanie i utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych.
Magazyn:
 Zarządzanie narzędziami
 Wypożyczalnia
 Odpady
 Produkty, półprodukty i surowce
 Alarmowanie niskich stanów (safety stock)
 Przyjęcia, wydania, rozchody
 Bilans potrzeb
 Inwentaryzacja
f) Moduł Spedycja
Prowadzenie i optymalizacja procesów logistycznych np. automatyczna integracja z kurierami.
.......
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznym Zapytaniu Ofertowym

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi maksymalnie w terminie do 28.02.2020r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

III. Wymagania wobec Oferentów:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
3. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wiedza i doświadczenie

III. Wymagania wobec Oferentów:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
3. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potencjał techniczny

III. Wymagania wobec Oferentów:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
3. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III. Wymagania wobec Oferentów:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
3. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III. Wymagania wobec Oferentów:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
3. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

1. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Oferenta.
4. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia
5. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych. W przypadku podania przez Oferenta ceny w walcie obcej, zostanie ona przeliczona na PLN po średnim kursie NBP z dnia ogłoszenia zapytania tj. 23.07.2019r.
6. W cenie Oferent powinien uwzględnić wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji zadania.
7. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
9. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana warunków i postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia:
1) zmiany umowy wymagające podpisania aneksu:
a) wydłużenia okresu realizacji Umowy na skutek okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili jej zawarcia zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
b) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT,
c) wydłużenia okresu realizacji umowy na skutek okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. na skutek siły wyższej).
2) do okoliczności, które nie stanowią istotnej zmiany Umowy i mogą być wprowadzone po pisemnym poinformowaniu Zleceniodawcy Umowy należy:
a) zmiana osób upoważnionych do nadzorowania realizacji Umowy,
b) zmiana osób wykonujących przedmiot zamówienia.
3. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Dokumenty powinny zawierać:
a) Oferta na załączonym formularzu,
b) Aktualny dokument rejestrowy Oferenta wystawiony nie później niż 3 miesiące przed złożeniem Oferty, oraz jeżeli oferta została podpisana przez inną osobę niż wynika to z dokumentu rejestrowego dokument upoważniający do składania ofert.
c) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia
d) Dokładny opis proponowanego rozwiązania uwzględniający wszystkie elementy wymienione w punkcie I podpunkt 2 „Specyfikacja zamówienia” Zapytania ofertowego
2. Wszystkie ww dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Zamawiający może wezwać Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień jeżeli:
 oferta nie będzie zawierała dokumentów z punktu IV podpunkt 1b) i/lub z punktu IV podpunkt 1c)
 złożone dokumenty będą budziły wątpliwości co do autentyczności.
 złożone dokumenty nie będą pozwalały jednoznacznie odnieść się do treści zapytania ofertowego
4. Oferty, w których proponowane rozwiązanie będzie niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub nie oferta nie będzie zawierała dokumentów wymienionych w punkcie IV podpunkt 1a) i/lub podpunkt 1d) Zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium wyboru ofert:
a. Cena
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (cena najniższa / cena oferenta) * 65
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach kryterium wynosi 65
W przypadku podania przez Oferentów ceny w walcie obcej zostanie ona przeliczona na PLN po średnim kursie NBP z dnia ogłoszenia zapytania tj. 23.07.2019r
b. Okres gwarancji wyrażony w miesiącach
do 12 m-cy włącznie - 0 pkt.
od 13 m-cy do 24 m-cy włącznie – 10 pkt.
powyżej 24 m-cy – 20 pkt.
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach kryterium wynosi 20.
c. Gwarantowany czas rozwiązania problemu w godzinach licząc od momentu wysłania przez Zamawiającego mailowego zgłoszenia na wskazany w umowie z Oferentem adres mailowy
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (najkrótszy gwarantowany czas rozwiązania problemu/ gwarantowany czas rozwiązania problemu przez oferenta) * 15
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach kryterium wynosi 15.
2. Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania w trakcie oceny wynosi 100.
3. Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższa ilością punktów.

Wykluczenia

nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MB GROUP" MARIUSZ BERNAT

Adres

Jesionowa 35

13-340 Biskupiec

warmińsko-mazurskie , nowomiejski

Numer telefonu

604406018

NIP

6581160931

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii komunikacyjnych w "MB GROUP" MARIUSZ BERNAT

Numer projektu

RPWM.01.04.03-28-0102/18-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Syneo.pl Sp. z o.o. Sp. k.; 85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 246/1006 – oferta złożona osobiście w dniu 09.08.2019r

cena netto w PLN - 241 188,00
okres gwarancji wyrażony w miesiącach - 25
gwarantowany czas rozwiązania problemu w godzinach licząc od momentu wysłania przez Zamawiającego mailowego zgłoszenia na wskazany w umowie z Oferentem adres mailowy - 24
Liczba wyświetleń: 202