Strona główna
Logo unii europejskiej

02/2019/RAW Nabór ofert na stanowisko Kierownik Prac Badawczo - Rozwojowych w ramach projektu "Opracowanie zaawansowanego technologicznie Smartphon-u o podwyższonym systemie bezpieczeństwa (RAW Secure Phone)."

Data publikacji: 22.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2019

Numer ogłoszenia

1196807

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Miejsce i sposób składania ofert:
Było: Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 02.08.2019 r.
Jest: Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2019 r.

Było: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 06.08.2019 r.
Jest: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 07.08.2019 r.

Przedmiot zamówienia:
Było: - w pracach przemysłowych od 01.08.2019 r. do 31.01.2021 w wymiarze maksymalnym 1440 godzin,
Jest: - w pracach przemysłowych od momentu podpisania umowy do 31.01.2021 w wymiarze maksymalnym 1440 godzin,

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Było: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
• Cena brutto (PLN) – waga 100%,
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena brutto (PLN)”:
• Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów.

Jest: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
• Cena brutto (PLN) za godzinę pracy – waga 100%,
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena brutto (PLN)”:
• Oferta z najniższą ceną brutto za godzinę pracy otrzymuje 100 punktów.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Stefana Żeromskiego 14, 27-630 Zawichost, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: office@rawcyber.pl
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2019 r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 07.08.2019 r. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej.
5. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pani Joanna Kowalczyk, tel. 507 093 767, mail: jk@rawcyber.pl.
6. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Oferta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonemu w Załączniku nr 1.
8. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
10. Oferta musi zawierać wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu.
11. Oferta musi posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.
12. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
13. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@rawcyber.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Kowalczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507093767

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby świadczącej usługi na stanowisku Kierownika Prac Badawczo – Rozwojowych w projekcie pt. „Opracowanie zaawansowanego technologicznie Smartphon-u o podwyższonym systemie bezpieczeństwa (RAW Secure Phone)”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: sandomierski Miejscowość: Zawichost

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Zleceniobiorcy na stanowisko Kierownika prac badawczo - rozwojowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby świadczącej usługi na stanowisku Kierownika prac badawczo – rozwojowych w projekcie pt. „Opracowanie zaawansowanego technologicznie Smartphon-u o podwyższonym systemie bezpieczeństwa (RAW Secure Phone)”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Osoba na w/w stanowisku będzie zaangażowana przez okres realizacji projektu, tj.:
- w pracach przemysłowych od momentu podpisania umowy do 31.01.2021 w wymiarze maksymalnym 1440 godzin,
- w pracach rozwojowych od 01.02.2021 do 31.07.2021 w wymiarze maksymalnym 480 godzin.

Kierownik prac badawczo - rozwojowych będzie odpowiedzialny za dostarczenie wsparcia merytorycznego oraz technicznego potrzebnego do realizacji projektu, w szczególności:
- nadzór naukowy nad realizowanymi w ramach projektu pracami badawczo – rozwojowymi,
- koordynacja realizacji planu badań planowanych w ramach projektu na podstawie dostępnych dokumentów, w tym przede wszystkim wniosku o dofinansowanie,
- dobór lub zatwierdzenie metodologii badania,
- prowadzenie nadzoru nad klasyfikacją i opracowaniem zebranego materiału służącego do analiz i raportów,
- zatwierdzanie poszczególnych etapów i rezultatów prac B+R.
Szczegółowy opis prac zawarty jest w załączonym Zapytaniu ofertowym (Zapytanie ofertowe_02122019RAW)

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Osoba na w/w stanowisku będzie zaangażowana przez okres realizacji projektu, tj.:
- w pracach przemysłowych od momentu podpisania umowy do 31.01.2021 w wymiarze maksymalnym 1440 godzin,
- w pracach rozwojowych od 01.02.2021 do 31.07.2021 w wymiarze maksymalnym 480 godzin.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się osoby spełniające poniższe wymagania:
- dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyki – potwierdzony kserokopią przedłożoną u Zleceniodawcy,
- posiadające minimum 12 miesięcy doświadczenia w pracy jako Kierownik prac badawczo – rozwojowych projektów o charakterze informatycznym związanych z bezpieczeństwem – potwierdzone listami referencyjnymi, zaświadczeniami bądź odpowiednimi publikacjami,
- posiadające certyfikat PRINCE2 Foundation - potwierdzony kserokopią przedłożoną u Zleceniodawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Łączne zaangażowanie Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
• W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
Działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie,
Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
• W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
Niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
Niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
Niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 - Wypełniony formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
3. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące zaangażowania w realizację projektów

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
• Cena brutto (PLN) za godzinę pracy – waga 100%,
Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny brutto. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena brutto (PLN)”:
• Oferta z najniższą ceną brutto za godzinę pracy otrzymuje 100 punktów.
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.

Wykluczenia

Oferentami nie mogą być podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Domaniewska 17/19/133

02-672 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

507016757

NIP

5213792855

Tytuł projektu

Opracowanie zaawansowanego technologicznie Smartphon-u o podwyższonym systemie bezpieczeństwa ( RAW Secure Phone).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1024/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, wybrana została oferta Pana Pawła Weichbroth, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Oferta została dostarczona mailowo w dniu: 06.08.2019 r.
Liczba wyświetleń: 347