Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie roli wychowawcy w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży działającego w ramach Centrum Usług Społecznościowych w Goczałkowicach-Zdroju

Data publikacji: 19.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1196349

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 14.08.2019 ro na godzinę 9.00
Otwarcie ofert będzie miało miejsce 14.08.2019r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Uzdrowiskowa 61, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć do Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Uzdrowiskowa 61, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.
2. Ofertę należy dostarczyć do dnia 14.08.2019r. do godziny 9:00.
3. Ofertę należy złożyć w formie papierowej, w języku polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna być zamknięta w kopercie z napisem „Oferta na pełnienie roli wychowawcy w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży działającego w ramach Centrum Usług Społecznościowych w Goczałkowicach-Zdroju – w ramach projektu Integracja-tolerancja”. Na kopercie Wykonawca umieszcza swoją firmową pieczątkę.
4. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w ramach danego ogłoszenia.
5. Wraz z ofertą wykonawca złoży:
a) załącznik potwierdzający spełnienie kryteriów formalnych – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
c) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu – załącznik nr 4
6. Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania zamówienia (obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym ewentualne koszty składek na ubezpieczenia społeczne ponoszonych przez Zamawiającego z tytułu zawartej umowy zlecenie).
7. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie oraz nie kompletne nie będą brały udziału w procedurze konkursowej.
8. Otwarcie ofert będzie miało miejsce 14.08.2019r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Uzdrowiskowa 61, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zofia Szołdra

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 2107088

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli wychowawcy w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży działającego w ramach Centrum Usług Społecznościowych w Goczałkowicach-Zdroju, realizowanego w ramach projektu „Integracja-tolerancja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: pszczyński Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój 43-230

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 39 osób, poprzez organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli wychowawcy w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży działającego w ramach Centrum Usług Społecznościowych w Goczałkowicach-Zdroju w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Uzdrowiskowej 61, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, w związku z realizacją projektu „Integracja-tolerancja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Planuje się zatrudnienie dwóch wychowawców w wymierzę około 80 godzin na miesiąc na osobę.
3. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy (sierpień/wrzesień 2019r) do 31.12.2020r. przy czym dokładny harmonogram realizacji określający dni oraz godziny zostanie ustalony wspólnie z Wykonawcą.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia, wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania Oferenta oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.
5. Praca w godzinach popołudniowych. Planowane godziny pracy będą zgodne z godzinami funkcjonowania placówki wsparcia tj. od godziny 14.00 do godziny 19.00 od poniedziałku po piątku. Ostateczny harmonogram pracy zostanie ustalony z wspólnie z Wykonawcą.
6. Wymiar godzin zatrudnienia przypadający na wychowawcę w skali całego zatrudnienia (od września 2019r. do grudnia 2020r.) wynosi nie więcej niż 1280 godzin.
7. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży obejmuje swoim wsparciem 15 dzieci - uczestników Projektu.
8. Osoby pełniące rolę wychowawców/opiekunów będą odpowiadały między innymi za:
• wspieranie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka w jej naturalnym środowisku,
• rozwinięcie u wychowanków umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktów,
• wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości,
• profilaktykę uzależnień,
• wyrabianie i utrwalanie u wychowanków prawidłowych nawyków higieny,
• organizację zajęć dodatkowych związanych z wyrównaniem dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u podopiecznych,
• organizację, przebieg oraz treść zajęć w ramach funkcjonowania placówki wsparcia, w tym za: opracowanie scenariuszy zajęć, dobór form i metod pracy z uczestnikami stosownie do ich indywidualnych potrzeb,
• organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i środowiskowych, poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, wycieczek, itp.,
• bieżący monitoring potrzeb uczestników,
• współpracę z innymi specjalistami i Zespołem Projektowym,
• dokumentowanie zajęć na potrzeby realizacji projektu (m.in. karty pracy wraz z opisem działań, listy obecności. etc.).
9. Wymagania wobec wychowawców/opiekunów:
1) wykształcenie wyższe na jednym ze wskazanych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo –wychowawczej lub na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) brak pozbawienia, ograniczenia i zawieszenia władzy rodzicielskiej,
4) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
5) posiadanie aktualnych badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
6) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 3
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe załącznik nr 4,
8) poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty, oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie (np. kopia świadectwa ukończenia szkoły/studiów), doświadczenie zawodowe w danym zakresie (referencje lub kopie dokumentów potwierdzających liczbę lat doświadczenia), kopię certyfikatów, kopię aktualnych badań.

Kod CPV

85312110-3

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki dziennej nad dziećmi

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., z możliwością zmiany okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu. Wykonawca świadczył będzie pracę w godzinach otwarcia placówki wsparcia dziennego, ustalonych z Zamawiającym, .
Zamówienie będzie realizowane w godzinach popołudniowych. Planowane godziny pracy będą zgodne z godzinami funkcjonowania placówki wsparcia tj. od godziny 14.00 do godziny 19.00 od poniedziałku po piątku. Ostateczny harmonogram pracy zostanie ustalony z wspólnie z Wykonawcą i będzie dostosowanych do potrzeb uczestników projektu.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Wiedza i doświadczenie

Wymagania wobec wychowawców/opiekunów:
1) wykształcenie wyższe na jednym ze wskazanych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo –wychowawczej lub na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) brak pozbawienia, ograniczenia i zawieszenia władzy rodzicielskiej,
4) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
5) posiadanie aktualnych badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
6) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 3
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe załącznik nr 4,
8) poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty, oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie (np. kopia świadectwa ukończenia szkoły/studiów), kopię certyfikatów, kopię aktualnych badań itp.

Potencjał techniczny

Nie określa się

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie określa się

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie określa się

Dodatkowe warunki

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego zapytania.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób trwały.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający może w każdym czasie zmienić warunki niniejszego postępowania ofertowego oraz odwołać niniejsze Zapytanie Ofertowe, co następuje z chwilą ogłoszenia nowego Zapytania Ofertowego lub informacji o jego odwołaniu w portalu https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.
6. Zamawiający może zamknąć postępowanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty i następnie w terminach według uznania Zamawiającego przeprowadzić nowe postępowanie ofertowe, o ile Zamawiający uzna to za zasadne.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośrednich negocjacji cenowych z Oferentami, których oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający może odstąpić od ewentualnych negocjacji mających na celu zawarcie umów ws. zamówienia według własnego uznania Zamawiającego bez podania przyczyn.
9. Oferent przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na każdym jego etapie, w tym w ewentualnych negocjacjach, na swój koszt i ryzyko. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.
10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może ale nie musi wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
11. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów ww. Wytycznych w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie.
12. Weryfikacja spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywania na podstawie załącznika nr 1, 2, 3 oraz 4.
13. Zamawiający przed podpisaniem umowy z Wykonawcą zweryfikuje, czy osoba/osoby wskazane w załączniku nr 2 widnieją w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (podpisanie umowy nastąpi tylko i wyłącznie jeśli osoby sprawujące rolę wychowawcy/opiekuna nie widnieją w powyższym rejestrze).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków a mianowicie:
1) zmiany terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli nastąpią jakiekolwiek opóźnienia spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,
2) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży to koszty usługi.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Kryteria formalne
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
Poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty, oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie (np. kopia świadectwa ukończenia szkoły/studiów), kopię certyfikatów, kopię aktualnych badań itp.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego w sytuacji posiadania oszczędności w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia i wyrażenia zgody ze strony Instytucji Zarządzającej na możliwość ich zagospodarowania przez Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone w Zapytaniu ofertowym.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
- Cena – liczba punktów (waga) - 100%
Obliczenie liczby punktów dla kryterium Cena według poniższego wzoru:
Cena brutto oferty najniższej/Cenę brutto oferty badanej x 100

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Jeśli wybrana oferta przewyższa kwotę posiadaną przez Zamawiającego na realizację założonych w ofercie zadań zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe, w których wezmą udział oferenci.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym (załącznik nr 3)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Adres

Szkolna 13

43-230 Goczałkowice-Zdrój

śląskie , pszczyński

Numer telefonu

322107185

Fax

322107306

NIP

6381792224

Tytuł projektu

Integracja-tolerancja

Numer projektu

RPSL.09.02.01-24-03AH/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 112