Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie nr 18/2019

Data publikacji: 18.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-08-2019

Numer ogłoszenia

1196073

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie firmy, za pośrednictwem kuriera, poprzez e-mail lub przesyłać na adres do korespondencji.
2. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 20.08.2019
3. Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej, wiadomości e-mail lub dostarczenia osobiście.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin.kukulka@wotel.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Kukułka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793363639

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia 18/2019 jest zakup i dostawa elementów styropianowych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia 18/2019 jest zakup i dostawa elementów styropianowych zgodnie ze specyfikacją i załącznikami podanymi w przedmiocie zamówienia, które stanowią elementy do zabudowy prototypu.

Przedmiot zamówienia

Od podmiotu oczekuje się dostarczenia elementów styropianowych o parametrach podanych poniżej wyciętych zgodnie z rysunkami stanowiącymi Załącznik nr 1 do oferty.

Od podmiotu oczekuje się dostarczenia elementów styropianowych o parametrach podanych poniżej wyciętych zgodnie z rysunkami stanowiącymi Załącznik do oferty. Dopuszcza się podział poszczególnych elementów na części (np. element nr 2 o dł. 32,6 mb może składać się z kilku części o łącznej długości 32,6 mb).

Ilość poszczególnych elementów:
Element 1 – 40 szt
Element 2 – 32,6 mb
Element 3 – 32,6 mb
Element 4 – 11 mb
Element 4A – 21 mb
Element 5 – 22 mb
Element 6 – 11 mb
Element 6A – 4 mb
Element 7 – zgodnie z rysunkami + odbicie lustrzane 1 para
Element 8 – zgodnie z rysunkami + odbicie lustrzane 1 para
Element 9 – 6,62 mb
Element 10 – 6,2 mb
Element 11 – 6,62 mb
Element 11A – 6,41 mb
Element 12 – zgodnie z rysunkami – 2 szt
Element 13 – zgodnie z rysunkami – 2 szt
Element 14 – zgodnie z rysunkami – 2 szt
Element 15 – zgodnie z rysunkami – 2 szt

Parametry:
- Produkt EPS 80, zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015
- Tolerancja wymiarów: ±2 mm
- Poziom wytrzymałości na zginanie BS125 ≥ 125 kPa
- Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)80 ≥ 80 kPa
- Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2%
- Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h) DS(70,-)1 ≤ 1%
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ dekl. w temp. 10°C 0,037 W/(m*K)
- Klasa reakcji na ogień E
- Aprobata techniczna
Ogłoszenie zawiera 4 załączniki.

Kod CPV

44000000-0

Nazwa kodu CPV

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Całość zamówienia zostanie zrealizowana maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy z dostawcą i nie później niż do czasu zakończenia realizacji Projektu.
2. Zamówienia i dostawy będą realizowane w minimum trzech częściach, jednak nie później niż do terminu wynikającego z punktu 1. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia materiałów do trzech tygodni od wezwania.
3. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Warunki płatności. Płatności zostaną realizowane w terminie 60 dni na podstawie wystawionej faktury VAT po sporządzeniu protokołu odbioru każdej części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
Złożona oferta powinna zawierać:
 nazwę i adres Oferenta,
 termin realizacji,
 kosztorys ofertowy wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
 aprobatę techniczną produktów,
 cenę netto i brutto w PLN,
 warunki i termin płatności,
 datę sporządzenia oferty,
 datę ważności oferty,
 informację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
 podpis oferenta
 załączniki do oferty zgodnie z ogłoszeniem

Oferta musi być ważna co najmniej do: 31.10.2019
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.

Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna oraz do których nie załączono wymaganych załączników) lub merytorycznych (zwłaszcza niebędącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu) albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl. W przypadku modyfikacji treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony. O unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostaną poinformowane podmioty, od których Zamawiający otrzymał już ofertę.

Warunki zmiany umowy

Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 2. Oświadczenie o braku powiązań").
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
Dodatkowo Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie:
1. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 3. „Oświadczenie RODO”)
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują się w załączniku nr 4. "Klauzula informacyjna ".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

KRYTERIA OCENY:
Kryteriami wyboru ofert są:

KRYTERIUM 1: Cena netto (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100 pkt),
Sposób oceny: 100 pkt x cena najniższa/cena badana

KRYTERIUM DODATKOWE (ROZSTRZYGAJĄCE):
Jeżeli w ramach zamówienia kilka ofert otrzyma identyczną liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zadeklaruje sporządzanie raportów i dokumentacji technicznej, instrukcji użytkownika, faktur, pozostałych dokumentów w postaci elektronicznej (z poszanowaniem ochrony środowiska).

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Stoczniowców 1

30-709 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

793363639

NIP

9452204579

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej modułowej konstrukcji pływającej o funkcjonalnościach hotelu wraz z systemem inteligentnego zarządzania

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0087/18-00
Liczba wyświetleń: 92