Strona główna
Logo unii europejskiej

Mieszalnik/disolwer próżniowy do żywic epoksydowych

Data publikacji: 15.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-07-2019

Numer ogłoszenia

1195561

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Ofertę należy złożyć do dnia: 22.07.2019 (decyduje data wpływu)
b) Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
ul. Kopaniny 9 43-175 Wyry lub na adres e-mail: primson.composites@gmail.com
c) Ofertę należy złożyć wraz z uzupełnieniem: podpisanym oświadczeniem oraz załącznikiem parametry techniczne (wzór oświadczenia oraz załącznika dotyczącego parametrów technicznych załączony do zapytania ofertowego)
d) Warunki otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 23/07/2019 o godzinie 9:00 w siedzibie firmy
e) W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

primson.composites@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Wąsik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 607639771

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapraszam do złożenia oferty techniczno-cenowe na maszyny :
• Mieszalnik/disolwer próżniowy do żywic epoksydowych
kod CVP – 43412000-4 Mieszalniki

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: mikołowski Miejscowość: Wyry

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapraszam do złożenia oferty techniczno-cenowe na maszyny :
• Mieszalnik/disolwer próżniowy do żywic epoksydowych
kod CVP – 43412000-4 Mieszalniki

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, w pełni wyposażonych i spełniających wymagania Zamawiającego maszyn do mieszania żywic epoksydowych wraz z akcesoriami oraz stosowną dokumentacją o następujących parametrach i cechach:

- Mieszalnik/ disolwer próżniowy do wykonywania mieszanek na bazie żywic epoksydowych w atmosferze próżni. Z wymiennym zbiornikiem.
- Urządzenie powinno być w stanie dyspergować w żywicy krzemionkę koloidalna i wypełniacze mineralne jak również dodatki płynne nie agresywne, nie korodujące.
- Mieszalnik powinien być wyposażony w sterowanie z automatycznym zamykaniem i płynną regulacją obrotów.
- Mieszadło powinno umożliwiać wymianę końcówki mieszającej/ tarczy na inne, wymagamy dostarczenia tarczy disolwujacej.
- Zbiorniki powinny być wyposażone w system opróżniania.
- Gotowe mieszanki będą charakteryzować się lepkością w przedziale ok. 200 – 80 000 mPas.
- Urządzenie będzie ustawione na posadzce, powinno być wyposażone w stabilna podstawę.
- Pojemność zbiornika min. 50L
- Możliwość wymiany zbiornika
- 5 oddzielnych zbiorników
- Spust lub inny system wypróżniania
- Wymienne mieszadło
- Podłączenie próżniowe
- Płynna regulacja obrotów
- Automatyczne otwieranie i zamykanie
- Tarcza disolwująca
- Wakuometr
- Maszyna fabrycznie nowa
- Gwarancja 24m-ce

Kod CPV

43412000-4

Nazwa kodu CPV

Mieszalniki

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – do dnia 19.08.2019
Firma umożliwia zmianę umowy w zakresie warunków i terminu dostarczenia zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1) Zamawiający informuje, iż z zastrzeżeniem danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, złożona oferta stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy, oferta zostanie odrzucona
2) nie dopuszcza się możliwości dostarczenia maszyn demonstracyjnych lub powystawowych;
3) wszystkie maszyny i akcesoria stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia muszą być:
a) fabrycznie nowe, nigdy wcześnie nieużywane, i nieposiadające śladów użytkowania, nie dotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
b) nowo wytworzone, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r.,
c) wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego;
4) dostarczone maszyny muszą być wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do jej uruchomienia i prawidłowej pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego;
5) dostarczona maszyna musi posiadać: instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie inne niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu urządzeniach;
6) wszystkie dokumenty załączone do dostarczonej maszyny musi być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w formie papierowej/drukowanej lub na nośnikach CD/DVD, za wyjątkiem kart gwarancyjnych maszyn, które muszą być w formie papierowej/drukowanej;
7) dostarczona maszyna musi być objęta minimum standardową gwarancją, tzn. taką, jaka jest powszechnie stosowana dla danej maszyny tj. której minimalny okres dla danej maszyny oraz warunki realizacji zostały określone przez producenta maszyny;
8) gwarancja na maszynę zaoferowana przez wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się automatycznie postanowieniami umowy na wykonanie zamówienia i nie mogą ulec zmianie, a bieg ich będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

Warunki zmiany umowy

Firma umożliwia zmianę umowy w zakresie warunków i terminu dostarczenia zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium
Cena
Punktacja
80
Sposób oceny
Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożymy przez 80

Kryterium
Gwarancja
Punktacja
20
Sposób oceny
Stosunek gwarancji badanej oferty do gwarancji najdłuższej mnożymy przez 20

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zasięgania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRIMSON COMPOSITES IRENA WĄSIK

Adres

Kopaniny 9

43-175 Wyry

śląskie , mikołowski

Numer telefonu

607639771

NIP

6411879008

Tytuł projektu

Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie innowacyjnego utwardzania żywic epoksydowych przeznaczonych do wytwarzania pre pregów.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0351/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

P-NA System
Cena netto: 43 000 zł.
Oferta wpłynęła: 22.07.19r
Liczba wyświetleń: 250