Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/RPO/9.1.1/WNS

Data publikacji: 17.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-07-2019

Numer ogłoszenia

1195556

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 26.07.2019 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Czocher

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Wygrana na starcie” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów Wałbrzycha, wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku .

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi indywidualne rozmowy kwalifikacyjno/rekrutacyjne dla około 35 Uczestników /Uczestniczek projektu. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie diagnozy ( badanie plus opinia w formie raportu) potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu z grupy osób bezrobotnych i określenie, dla których z uczestników/uczestniczek projektu zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Psycholog zobowiązany będzie określić na podstawie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej, czy potencjalny uczestnik/uczestniczka projektu kwalifikuje się do objęcia wsparciem zgodnie z zapisami regulaminu konkursu numer RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18 .

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Wygrana na starcie” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie diagnozy ( badanie plus opinia w formie raportu) potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu z grupy osób bezrobotnych i określenie, dla których z uczestników/uczestniczek projektu zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Psycholog zobowiązany będzie określić na podstawie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej, czy potencjalny uczestnik/uczestniczka projektu kwalifikuje się do objęcia wsparciem zgodnie z zapisami regulaminu konkursu numer RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18 . Zadaniem Wykonawcy będzie w ramach bezpośredniej rozmowy sprawdzenie motywacji każdej osoby do udziału we wsparciu oferowanym w ramach projektu, rozpoznanie sytuacji osobistej kandydatów, określenie ich potrzeb, szans i zagrożeń, predyspozycji i deficytów. Zdiagnozowanie motywacji do zmiany obecnej sytuacji społeczno-zawodowej, wzmocnienia pewności siebie, efektywnego zarządzania czasem i organizowania sobie dnia, zwiększenia umiejętności związanych z rozwiązywaniem pojawiających się problemów, określenia dalszych działań społeczno-zawodowych w przypadku kiedy odczuwalne jest wypalenie lub zniechęcenie zawodowe, uniezależnienie się od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, nabycia nawyku pracy oraz zasobów w poszczególnych sferach życiowych, Wykonawca w oparciu o przeprowadzona diagnozę sporządzi opinie nt. każdej osoby.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
-Zadaniem psychologa będzie przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych z uczestnikami/uczestniczkami projektu. Do jego zadań będzie należała ocena uczestników projektu m.in. pod katem umiejętności: pracy w grupie, delegowania uprawnień, adaptacji społecznej, zaradności życiowej, zarządzania przekazem werbalnym i niewerbalnym oraz motywacji do podjęcia aktywności zawodowej na rynku pracy asertywności, komunikatywności, nawiązywania kontaktów, uważności słuchania, nadawania komunikatów, kompetencji społecznych. Osoba świadcząca usługi musi potrafić rozpoznać potrzeby klienta, dysponować wystarczająca wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego wsparciem, potrafi przygotować proces doradczy, potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas procesu w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się, posiada umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usługi wsparcia (obsługa komputera, programów komputerowych itp.)
Miejsce realizacji rozmów konsultacyjno-rekrutacyjnych zostanie wskazane przez Zamawiającego i będzie zależne od kwestii logistyczno-organizacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania Uczestników Projektu lub umowy z Uczestnikami/Uczestniczkami projektu. Niemniej jednak Wykonawca winien zaplanować, iż doradztwo może odbywać się na terenach objętych wsparciem w projekcie tj. na terenie powiatów Wałbrzycha, wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego Konsultacje z Doradcą będą odbywały się indywidualnie. Poradnictwo będzie realizowane w wymiarze średnio 2 godziny na 1 Uczestnika/Uczestniczkę Projektu, łącznie dla wszystkich Uczestników Projektu około 76 godzin. Przez godzinę spotkania rozumie się 60 minut indywidualnego doradztwa . Do czasu doradztwa nie wlicza się przerw.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Planowany termin realizacji zamówienia to sierpień 2019 roku – maj 2021 roku przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia do maja 2020 roku w przypadku dużego zainteresowania Uczestników/Uczestniczek udziałem w projekcie i wykorzystaniem przez te osoby dostępnych w ramach projektu godzin doradczych

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Potencjał techniczny

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Dodatkowe warunki

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Nazwa Waga kryterium - ilość punktów
1. Kryterium 45% cena
Cena (brutto) powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami
i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 45
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 godzinę brutto ) spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 45.

2. Kryterium 45% doświadczenie
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie
 45 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 7 - 8 lat
 35 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 5 – 6 lat
 15 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 3 – 4 lat
 5 punktów - udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 2-3 lat
3. Kryterium 10% dyspozycyjność
Punkty za kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco:
 10 punktów – dyspozycyjność – 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 (w tym sobota),
 5 punktów – dyspozycyjność – 5 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 (w tym sobota),
 2 punkty – dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00.

W przypadku, gdy usługa nie będzie świadczona osobiście Wykonawca ma obowiązek określić dyspozycyjność osób, które będą faktycznie wykonywać przedmiot zamówienia.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium dyspozycyjność wynosi 10.

Wykluczenia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NON PROFIT "INKUBATOR POMYSŁÓW" SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ludwiga van Beethovena 10

58-300 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

502584161

NIP

8863005415

Tytuł projektu

Wygrana na starcie

Numer projektu

RPDS.09.01.01-02-0045/18-00

Inne źródła finansowania

Zadanie jest finansowane z budżetu Partnera Projektu

Forum Aktywności Lokalnej
Ul. Ludowa 1 C
58-304 Wałbrzych
Tel/fax 0748480100
NIP: 8862777392

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju
Dzierżoniów ul. Wrocławska 47/34
Oferta wpłynęła: w dniu 26.07.2019 godzina 08.53
Kwota 140 zł
Liczba wyświetleń: 183