Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/RPO/9.1.1/WNS

Data publikacji: 17.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-07-2019

Numer ogłoszenia

1195555

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z zapisami w SIWZ, a w szczególności:

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 26.07.2019 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Czocher

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z zapisami w SIWZ a w szczególności:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Wygrana na starcie” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów Wałbrzycha, wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku . Celem konsultacji psychologicznych jest zidentyfikowanie indywidualnych problemów leżących u podłoża trudnej sytuacji uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktualizacja ścieżki reintegracji uczestników.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy który udzielać będzie wsparcia psychologicznego uczestnikom i uczestniczkom projektu

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z zapisami w SIWZ a w szczególności:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Wygrana na starcie” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów Wałbrzycha, wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku . Celem konsultacji psychologicznych jest zidentyfikowanie indywidualnych problemów leżących u podłoża trudnej sytuacji uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktualizacja ścieżki reintegracji uczestników.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
- aktualizacji ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu,
- prowadzenia kart obserwacji,
- przeprowadzenia konsultacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- wspierania uczestnika w osiągnięciu zaplanowanej indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej,
- współpracy z zespołem projektowym, w szczególności z koordynatorem projektu, w celu uzyskania i dostarczenia informacji/dokumentacji o bieżących trudnościach i postępach uczestnika, które mogą mieć wpływ na realizację zaplanowanych działań dla danego uczestnika (w tym zgłaszanie koordynatorowi spraw związanych z uzależnieniami, trudnościami finansowymi, zaburzeniami psychicznymi, depresją, itp.),
- wydruku niezbędnych dokumentów do prowadzenia konsultacji psychologicznych (w tym m.in. kart obserwacji, kwestionariuszy, ewidencji zrealizowanych godzin),
- prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i terminowego przekazywania jej Zamawiającemu,
- prowadzenia konsultacji zgodnie z harmonogram przedłożonym przez Zamawiającego z wykorzystaniem własnego sprzętu niezbędnego do prowadzenia konsultacji (materiały biurowe, komputer/laptop, drukarka, mobilny Internet),
- przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,
- stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania usługi),
- informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi,
- realizacji przedmiotu zamówienia w łącznym wymiarze około 350 godzin w godzinach dopasowanych do potrzeb oraz możliwości każdego uczestnika/czki,
- sporządzania w każdym miesiącu trwania umowy protokołu w formie ewidencji godzin wraz z określeniem zakresu wykonywanych czynności. W/w protokół podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury,
- wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem indywidualnych konsultacji, w tym: informowaniu uczestników o terminach konsultacji, rozprowadzania wśród uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego, oznaczenia materiałów szkoleniowych, sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
- prowadzenia konsultacji zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
- stosowania wyłącznie wzorów dokumentów zatwierdzonych przez Zamawiającego,
- zabezpieczania i zachowania w poufności danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Wykonawcę, tj. wykorzystywania tych danych wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z tym sprawozdawczości

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapisami w SIWZ,

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapisami w SIWZ, a w szczególności:

Planowany termin realizacji zamówienia to sierpień 2019 roku – maj 2021 roku przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia do maja 2020 roku w przypadku dużego zainteresowania Uczestników/Uczestniczek udziałem w projekcie i wykorzystaniem przez te osoby dostępnych w ramach projektu godzin doradczych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami w SIWZ,

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapisami w SIWZ,

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami w SIWZ,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami w SIWZ,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapisami w SIWZ,

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapisami w SIWZ,

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami w SIWZ,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami w SIWZ,

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapisami w SIWZ,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z zapisami w SIWZ, a w szczególności:
Nazwa Waga kryterium - ilość punktów
1. Kryterium 45% cena
Cena (brutto) powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami
i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 45
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 godzinę brutto ) spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 45.

2. Kryterium 45% doświadczenie
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie
 45 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 7 - 8 lat
 35 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 5 – 6 lat
 15 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 3 – 4 lat
 5 punktów - udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 2-3 lat
3. Kryterium 10% dyspozycyjność
Punkty za kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco:
 10 punktów – dyspozycyjność – 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 (w tym sobota),
 5 punktów – dyspozycyjność – 5 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 (w tym sobota),
 2 punkty – dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00.

W przypadku, gdy usługa nie będzie świadczona osobiście Wykonawca ma obowiązek określić dyspozycyjność osób, które będą faktycznie wykonywać przedmiot zamówienia.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium dyspozycyjność wynosi 10.

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NON PROFIT "INKUBATOR POMYSŁÓW" SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ludwiga van Beethovena 10

58-300 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

502584161

NIP

8863005415

Tytuł projektu

Wygrana na starcie

Numer projektu

RPDS.09.01.01-02-0045/18-00

Inne źródła finansowania

Zadanie jest finansowane z budżetu Partnera projektu
Forum Aktywności Lokalnej
Ul. Ludowa 1 C
58-304 Wałbrzych
Tel/fax 0748480100
NIP: 8862777392

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju
Dzierżoniów ul. Wrocławska 47/34
Oferta wpłynęła: w dniu 26.07.2019 godzina 08.54
Kwota 140 zł
Liczba wyświetleń: 143