Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.1.1/WNS

Data publikacji: 17.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-07-2019

Numer ogłoszenia

1195494

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Czocher

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Wygrana na starcie nr: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełno sprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów Wałbrzycha, wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego, w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku Indywidualne poradnictwo prawne w formie konsultacji z Doradcą prawnym posłuży jako kluczowa pomoc w zakresie uregulowań prawnych i dostępnych możliwości wsparcia dotyczących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełno sprawnościami W wyniku prowadzonego doradztwa Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mają nabyć nabędą wiedzę i świadomość przysługujących im praw i możliwości oraz dostępu do specjalistów mogących im pomóc w problemach prawnych determinujących ich wykluczenie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności celem jest wyłonienie wykonawcy który świadczyć będzie usługi doradztwa prawnego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Poradnictwo prawne oznacza udzielanie osobom potrzebującym, Uczestnikom/Uczestniczkom projektu, informacji i porad w zakresie rozwiązywania ich problemów związanych z prawem i/lub relacjami z administracją publiczną oraz otoczeniem zewnętrznym. Poradnictwo prawne ma za zadanie pomóc odnaleźć się Uczestnikom/Uczestniczkom w gąszczu przepisów prawnych i rozwiązywać problemy powstające w relacjach z innymi ludźmi, rynkiem, a w szczególności z administracją publiczną. Ma za zadanie uświadamiać Uczestnikom/Uczestniczkom ich prawa i obowiązki, przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu, wspierać powrót do życia społecznego tych osób, które znalazły się na jego marginesie, w uzasadnionych przypadkach reprezentować interesy Uczestników/Uczestniczek projektu przed instytucjami i osobami oraz podmiotami trzecimi.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
 realizacji ścieżki reintegracji każdego z uczestników (przygotowaną przez psychologa i uczestnika);
 pomoc w rozwiązywaniu sytuacji problemowych z uwzględnieniem wewnętrznych przeżyć uczestnika/czki
 wypracowanie produktów: - wypełnienie oświadczeń uczestników o skorzystaniu ze wsparcia (opis usługi, podpis doradcy, podpis uczestników, data, czas), ankiety na zakończenie wsparcia, zawierających ocenę w zakresie przydatności poradnictwa prawnego, wystawionych przez uczestników projektu, przedłożenie dokumentacji w zakresie podejmowania środków zaradczych służących rozwiązywaniu problemów uczestników/czek projektu
 Przeprowadzenia konsultacji/ doradztwa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie wskazanym w przedmiotowym zapytaniu ofertowym) lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników/czek. O konkretnych terminach realizacji doradztwa Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę na co najmniej 1 dzień przed terminem spotkania z uczestnikiem projektu/data rozpoczęcia poradnictwa prawnego
 Opracowania, przygotowania oraz prowadzenia kart doradczych;
 Wydruku niezbędnych dokumentów do prowadzenia konsultacji (w tym m.in. kart doradczych, kwestionariuszy, ankiet, ewidencji zrealizowanych godzin w formie protokołu, dokumentacji potwierdzającej wprowadzanie środków zaradczych);
 Prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i terminowego przekazywania jej Zamawiającemu;
 Prowadzenie poradnictwa prawnego zgodnie z harmonogram przedstawionym przez Zamawiającego z wykorzystaniem własnego sprzętu niezbędnego do prowadzenia konsultacji (materiały biurowe, komputer/laptop, drukarka, mobilny Internet);
 Przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości;
 Stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania usługi);
 Informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi;
 Realizacji przedmiotu zamówienia w łącznym wymiarze ok. 70 godzin w godzinach dopasowanych do potrzeb oraz możliwości każdego uczestnika oraz zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego harmonogramem
 Sporządzania w każdym miesiącu trwania umowy sprawozdania w formie protokołu zawierającego liczbę godzin oraz określenie zakresu wykonywanych czynności. W/w protokół podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz stanowi podstawę do wystawienia rachunku;
 Wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem indywidualnych konsultacji, w tym: informowania uczestników o terminach konsultacji, rozprowadzania wśród Uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego, oznaczenia materiałów szkoleniowych, sal oraz budynków w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
 Prowadzenie indywidualnych konsultacji zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 Stosowania wyłącznie wzorów dokumentów zatwierdzonych przez Zamawiającego;
 Zabezpieczania i zachowania w poufności danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Wykonawcę, tj. wykorzystywania tych danych wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z tym sprawozdawczości

Kod CPV

79140000-7

Nazwa kodu CPV

Doradztwo prawne i usługi informacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Planowany termin realizacji zamówienia: sierpień 2019 roku – maj 2021 roku przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia do maja 2020 roku w przypadku dużego zainteresowania Uczestników/Uczestniczek udziałem w projekcie i wykorzystaniem przez te osoby dostępnych w ramach projektu godzin doradczych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Potencjał techniczny

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Dodatkowe warunki

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Nazwa Waga kryterium - ilość punktów
1. Kryterium 45% cena
Cena (brutto) powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami
i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 45
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 godzinę brutto ) spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 45.

2. Kryterium 45% doświadczenie
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie
 45 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy prawnego w wymiarze 7 - 8 lat
 35 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy prawnego w wymiarze 5 – 6 lat
 15 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy prawnego w wymiarze 3 – 4 lat
 5 punktów - udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy prawnego w wymiarze 2-3 lat
3. Kryterium 10% dyspozycyjność
Punkty za kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco:
 10 punktów – dyspozycyjność – 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 (w tym sobota),
 5 punktów – dyspozycyjność – 5 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 (w tym sobota),
 2 punkty – dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00.

W przypadku, gdy usługa nie będzie świadczona osobiście Wykonawca ma obowiązek określić dyspozycyjność osób, które będą faktycznie wykonywać przedmiot zamówienia.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium dyspozycyjność wynosi 10.

Wykluczenia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NON PROFIT "INKUBATOR POMYSŁÓW" SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ludwiga van Beethovena 10

58-300 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

502584161

NIP

8863005415

Tytuł projektu

Wygrana na starcie

Numer projektu

RPDS.09.01.01-02-0045/18-00

Inne źródła finansowania

Zadanie finansowane z budżetu Partnera Projektu

Forum Aktywności Lokalnej
Ul. Ludowa 1 C
58-304 Wałbrzych
Tel/fax 0748480100
NIP: 8862777392

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju
Dzierżoniów ul. Wrocławska 47/34
Oferta wpłynęła: w dniu 24.07.2019 godzina 14.17
Kwota 200 zł
Liczba wyświetleń: 336