Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.1.1/SZNH

Data publikacji: 17.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-07-2019

Numer ogłoszenia

1195475

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 26.07.2019 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Czocher

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Szansa na horyzoncie! RPDS.09.01.01-02-0046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku . Celem konsultacji psychologicznych jest zidentyfikowanie indywidualnych problemów leżących u podłoża trudnej sytuacji uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktualizacja ścieżki reintegracji uczestników.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy świadczącego usługi wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Szansa na horyzoncie! RPDS.09.01.01-02-0046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku . Celem konsultacji psychologicznych jest zidentyfikowanie indywidualnych problemów leżących u podłoża trudnej sytuacji uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktualizacja ścieżki reintegracji uczestników.
W szczególności konsultacje powinny skoncentrować się na następujących obszarach:
• aktualizacji ścieżki reintegracji uczestników (wskazanie instrumentów aktywizujących w aspekcie społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym),
• przezwyciężeniu apatii powstałej w wyniku trudnej sytuacji osobistej i/lub zawodowej,
• wzmocnieniu motywacji do podejmowania aktywności społeczno-zawodowej i uczestnictwa w projekcie,
• niwelowaniu barier natury psychologicznej,
• radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
• radzeniu sobie z krytyką i negatywnym nastawieniem innych,
• wzmocnieniu pewności siebie,
• wiary we własne możliwości,
• wiary w słuszność wyznaczanych sobie celów,
• kierowanie do innych specjalistów i instytucji pomocowych lub terapeutycznych w szczególnych przypadkach zdiagnozowania barier, np. współuzależnienie, przemoc.
• Podejmowanie środków zaradczych służących zwiększeniu motywacji do realizacji usług aktywnej integracji w ramach projektu, w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji . Planowany termin realizacji zamówienia: sierpień 2019 roku – maj 2021 roku przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia do maja 2020 roku w przypadku dużego zainteresowania Uczestników/Uczestniczek udziałem w projekcie i wykorzystaniem przez te osoby dostępnych w ramach projektu godzin doradczych. Miejsce realizacji poradnictwa zostanie wskazane przez Zamawiającego i będzie zależne od kwestii logistyczno-organizacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania Uczestników Projektu lub umowy z Uczestnikami/Uczestniczkami projektu. Niemniej jednak Wykonawca winien zaplanować, iż doradztwo może odbywać się na terenach objętych wsparciem w projekcie tj. na terenie powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego
Konsultacje z Doradcą będą odbywały się indywidualnie. Poradnictwo będzie realizowane w wymiarze średnio 10 godzin na 1 Uczestnika/Uczestniczkę Projektu, łącznie dla wszystkich Uczestników Projektu nie więcej niż 350 godzin. Przez godzinę spotkania rozumie się 60 minut indywidualnego doradztwa . Do czasu doradztwa nie wlicza się przerw.
Wykonawca wyłoniony w trybie niniejszego postępowania zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków obowiązujących w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zamawiający każdorazowo poinformuje Uczestników/Uczestniczki projektu o terminie spotkań z Doradcą -psychologiem oraz dostarczy Wykonawcy listy Uczestników Projektu którzy będą korzystali z doradztwa z minimalnie 1 dniowym wyprzedzeniem.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:
Planowany termin realizacji zamówienia: sierpień 2019 roku – maj 2021 roku przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia do maja 2020 roku w przypadku dużego zainteresowania Uczestników/Uczestniczek udziałem w projekcie i wykorzystaniem przez te osoby dostępnych w ramach projektu godzin doradczych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Potencjał techniczny

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Dodatkowe warunki

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Nazwa Waga kryterium - ilość punktów
1. Kryterium 45% cena
Cena (brutto) powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami
i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 45
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 godzinę brutto ) spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 45.

2. Kryterium 45% doświadczenie
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie
 45 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 7 - 8 lat
 35 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 5 – 6 lat
 15 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 3 – 4 lat
 5 punktów - udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 2-3 lat
3. Kryterium 10% dyspozycyjność
Punkty za kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco:
 10 punktów – dyspozycyjność – 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 (w tym sobota),
 5 punktów – dyspozycyjność – 5 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 (w tym sobota),
 2 punkty – dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00.

W przypadku, gdy usługa nie będzie świadczona osobiście Wykonawca ma obowiązek określić dyspozycyjność osób, które będą faktycznie wykonywać przedmiot zamówienia.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium dyspozycyjność wynosi 10.

Wykluczenia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NON PROFIT "INKUBATOR POMYSŁÓW" SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ludwiga van Beethovena 10

58-300 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

502584161

NIP

8863005415

Tytuł projektu

Szansa na horyzoncie!

Numer projektu

RPDS.09.01.01-02-0046/18-00

Inne źródła finansowania

Zadanie finansowane z budżetu Partnera projektu

Forum Aktywności Lokalnej
Ul. Ludowa 1 C
58-304 Wałbrzych
Tel/fax 0748480100
NIP: 8862777392

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju
Dzierżoniów ul. Wrocławska 47/34
Oferta wpłynęła: w dniu 26.07.2019 godzina 08.52
Kwota 140 zł
Liczba wyświetleń: 180