Strona główna
Logo unii europejskiej

WYBÓR DOSTAWCY NA ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO PRZESIEWACZA WIBRACYJNEGO.

Data publikacji: 13.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1195331

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta powinna być złożona do Zamawiającego w terminie do 14.08.2019 r. włącznie.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego poprzez dowolną z poniższych form /podpunkty a, b, c/:
a) poczty elektronicznej na adres e-mail: info@obst.pl; w postaci skanu podpisanych dokumentów (oferta wraz z załącznikami) – o terminie dostarczenia oferty decyduje data wpływu maila na wskazany adres e-mail poczty elektronicznej Zamawiającego;
b) poczty tradycyjnej lub kuriera na adres siedziby firmy: OBST S.A., ul. Jagiellońska 64 , 22-100 Chełm. W przypadku ofert, które będą dostarczone drogą pocztową lub kurierską liczy się data potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego.
c) osobiście w siedzibie Zamawiającego: OBST S.A., ul. Jagiellońska 64 , 22-100 Chełm – o terminie dostarczenia oferty decyduje pokwitowanie odbioru oferty przez adresata /adnotacja: data wpływu i czytelny podpis adresata/.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@obst.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogusław Obst

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 662 04 36 84, +48 82 563-12-99

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załączonym załącznikiem "zapytanie ofertowe" przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy na zakup fabrycznie nowego przesiewacza wibracyjnego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zakup realizowany jest w ramach umowy Nr RPLU.03.07.00-06-0044/19-00 o dofinansowanie Projektu pt. ,,Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w OBST S.A", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: chełmski Miejscowość: Chełm

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z załączonym załącznikiem "zapytanie ofertowe" przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy na zakup fabrycznie nowego przesiewacza wibracyjnego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zakup realizowany jest w ramach umowy Nr RPLU.03.07.00-06-0044/19-00 o dofinansowanie Projektu pt. ,,Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w OBST S.A", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia i opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku "zapytanie ofertowe" . Poniżej przedstawiono jedynie najważniejsze informacje:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Poniżej przedstawiamy minimalne parametry techniczne i funkcjonalne jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia:
Zadanie nr 6 - Zakup fabrycznie nowego przesiewacza wibracyjnego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego:
- przeznaczenie: przesiewanie płatków i galanterii śniadaniowej;
- wydajność: 400 kg/h (ciężar nasypowy 140 -350 g/l);
- wymiary koryta ok.: 1700 x 600 x 400 mm;
- urządzenie wyposażone w 3 sita / ich precyzyjne rozmiary zostaną ustalone z Dostawcą/ ;
- sito plecione z drutu o oczku #4 mm;
- sito plecione z drutu o oczku #16 mm;
- sito plecione z drutu o oczku #25 mm;
- konstrukcja wsporcza wlot produktu na wysokości ok. 590 mm;
- materiał konstrukcyjny: stal nierdzewna AISI 304;
- napęd: 2 wibratory elektromechaniczne (400V/50Hz; 2 x 0,18 kW; IP66);
- amortyzacja: sprężyny stalowe nierdzewne.

Kod CPV

42200000-8

Nazwa kodu CPV

Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin podpisania umowy z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po publikacji informacji o wyniku postępowania.
2. Termin ważności oferty: 90 dni od dnia publikacji wyniku postępowania.
3. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 90 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapytanie ofertowe jest skierowane do Wykonawców, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy ustaw oraz właściwe organy administracji publicznej nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Zapytanie ofertowe jest skierowane do Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego, umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony jeśli oferent złoży stosowne oświadczenie , iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zapytanie ofertowe jest skierowane do Wykonawców, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie , iż dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapytanie ofertowe jest skierowane do Wykonawców, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie , iż dysponuje potencjałem osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapytanie ofertowe jest skierowane do Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie , iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym załącznikiem "zapytanie ofertowe".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowo-kapitałowych z Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zdolności Oferenta do wykonania zamówienia.
4. Załącznik nr 4 –Klauzula informacyjna RODO.
5. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

I. Kryterium I - Łączna cena netto zamówienia – waga 100%
Maksymalna liczba punktów: 100 pkt
Punkty łącznie: maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez Oferenta: 100 pkt

Szczegółowy opis dla Kryterium I :
Oferent podający najniższą łączną cenę netto zamówienia (w PLN) uzyska najwyższą liczbę punktów w danym kryterium. Ceny podane w EUR w celu rozstrzygnięcia postępowania zostaną przeliczone na PLN zgodnie z zapisami w pkt V Zapytania Ofertowego. Porównanie ofert dla tego kryterium, nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku łącznej ceny netto w ofercie z najniższą łączną ceną, do łącznej ceny netto badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100 w sposób następujący:
Liczba punktów = (C min / Cof) x 100
Gdzie poszczególne elementy oznaczają:
Cof- łączna cena netto podana w badanej ofercie.
Cmin – najniższa łączna cena netto spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert.
W przypadku kryterium cena, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z powyższego działania.
Najwyższa liczba punktów dla tego kryterium wynosi: max. 100.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień.

Wykluczenia

Informacja na temat zakresu wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferenta wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia. W przypadku złożenia oferty przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
Złożenie oferty przez Oferenta jest w pełni jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów i uwarunkowań przedstawionych przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym i obejmującym wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OBST S.A.

Adres

Jagiellońska 64

22-100 Chełm

lubelskie , Chełm

Numer telefonu

825631299/66204

Fax

+48825651375

NIP

5631733795

Tytuł projektu

Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w OBST S.A.

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0044/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrana została oferta złożona przez firmę:

PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA INNOWACJI
„INWET” SPÓŁKA AKCYJNA
UL. ALFONSA ZGRZEBNIOKA 5,
41-500 CHORZÓW
NIP 627-001-21-57
Data wpływu oferty: 13.08.2019 r.
Łączna cena netto przedmiotu zamówienia: 36.100,00 PLN
Liczba wyświetleń: 303