Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/TOMPOL/1.1.1/19

Data publikacji: 12.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1195277

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2019 r.. Oferty należy składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres. Tomasz Pietrus PPHU "TOMPOL", Krążkowy 51E, 63-600 Krążkowy, z dopiskiem: „Oferta na zapytanie ofertowe nr 9/TOMPOL/1.1.1/19”. Oferty powinny być złożone w zaklejonych kopertach oznaczonych nazwą oferenta, adresem, numerem telefonu oraz danymi osoby wyznaczonej do kontaktu. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pietrus

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Komponent A Zamówienia – Dostawa elementów prototypu ułamkowo-technicznego;
2. Komponent B Zamówienia - Dostawa elementów prototypu technicznego - reaktory do pracy pod zmniejszonym ciśnieniem ;
3. Komponent C Zamówienia - Dostawa elementów prototypu technicznego – reaktory wraz z oprzyrządowaniem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: kępiński Miejscowość: Krążkowy 51E, 63-600 Krążkowy.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją przez firmę Tomasz Pietrus PPHU "TOMPOL" projektu badawczo-rozwojowego nr POIR.01.01.01-00-0872/17-00 pt. „Innowacyjny produkt – bio-poliole uzyskane w procesach przemian chemicznych olejów roślinnych jako surowiec do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa 1.: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
zapraszamy do składania ofert na wybór dostawcy elementów prototypu ułamkowo-technicznego i technicznego .

Przedmiot zamówienia

III. OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) Komponent A Zamówienia - dostarczenie elementów prototypu ułamkowo-technicznego zgodnie z poniższą tabelą;

Lp. Nazwa Opis urządzenia Kod CPV
1. Zestaw urządzeń do przeprowadzania reakcji z kontrolą temperatury o pojemności 1000 l (reaktor z płaszczem grzewczo-chłodzącym). Element prototypu ułamkowo technicznego: Zestaw urządzeń do przeprowadzania reakcji z
kontrolą temperatury o pojemności 1 000 l (reaktor z płaszczem grzewczochłodzący) będzie niezbędny do realizacji. Pozwoli on na optymalizację procesów epoksydacji i powstawania bio-polioli. 42943400-2 - Układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem
2. Zestaw urządzeń mieszających. Elementy będą niezbędne do odpowiedniego wymieszania substratów, co bezpośrednio wpływa na poprawny przebieg całego procesu. 42996400-8 Mieszadła
3. Zestaw urządzeń pompujących, m.in. Urządzenia pompujące są konieczne do wykonania zadań. Będą odpowiedzialne za dozowanie surowców (olejów) do urządzeń do przeprowadzania syntez. 42122000-0 Pompy

b) Część B Zamówienia - Dostawa elementów prototypu technicznego - reaktory do pracy pod zmniejszonym ciśnieniem zgodnie z poniższą tabelą;

Lp. Nazwa Opis elementu Kod CPV
1. Zestaw urządzeń do rozdzielania substancji w warunkach zmniejszonego ciśnienia umożliwiający osiągnięcie wydajność 10 000 l (Reaktor do destylacji próżniowej) Element prototypu technicznego: będzie niezbędny do realizacji Etapu 4. Pozwoli on na przeprowadzenie procesu otwierania pierścieni oksiranowych w celu otrzymywania bio-polioli. 44615100-5 Stalowe zbiorniki ciśnieniowe
2. Zestaw urządzeń do procesu syntezy pierścieni oksiranowych w warunkach zmniejszonego ciśnienia o pojemności 10 000 l (Reaktor z możliwością destylacji próżniowej) Element prototypu technicznego: Zestaw urządzeń do rozdzielania substancji w warunkach zmniejszonego ciśnienia umożliwiający osiągnięcie wydajności 10 000 l (Reaktor do destylacji próżniowej) 44615100-5 Stalowe zbiorniki ciśnieniowe

c) Część C Zamówienia - Dostawa elementów prototypu technicznego – reaktory wraz z oprzyrządowaniem zgodnie z poniższą tabelą;

Lp. Nazwa Opis elementu Kod CPV
1. Zestaw urządzeń do przeprowadzania reakcji z kontrolą temperatury umożliwiający osiągnięcie wydajność 10 000 l (Reaktor wyposażony w chłodnice zwrotną) Pozwoli na przeprowadzanie reakcji epoksydacji wiązań podwójnych oraz hydroksylacji i otrzymywania produktów w postaci biopoliol 42943400-2 - Układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem
2. Zestaw narzędzi do mechanicznego rozdzielania substancji umożliwiający osiągnięcie wydajności 10 000 l (Zbiornik rozdzielający z mieszadłem) Element prototypu technicznego: Zestaw narzędzi do mechanicznego rozdzielania substancji umożliwiający osiągnięcie wydajności 10 000 l (Zbiornik rozdzielający z mieszadłem). 42943400-2 - Układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem
3. Zestaw urządzeń pompujących, m.in.: pompy dozujące surowce i pompy do przetłaczania produktów reakcji Urządzenia pompujące będą odpowiedzialne za dozowanie surowców (olejów) i do urządzeń do przeprowadzania syntezy, a także za przetłaczanie produktów reakcji. 42122000-0 Pompy

Ogólny kod CPV : 42000000-6 Maszyny Przemysłowe

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji kompletnego zamówienia, nie może być on jednak dłuższy niż do dn. 31.03.2020 r.;

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Oferent oświadcza posiadane niezbędne zaplecze techniczne do realizacji tego zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent oświadcza posiadane niezbędne zaplecze kadrowe do realizacji tego zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi: siłą wyższą oraz innymi okolicznościami skutkującymi brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy z winy Zamawiającego. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do ogłoszenia dołączono niezbędne załączniki.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kompletne oferty będą oceniane punktowo. Zamawiający oceni Oferty przyznając punkty w ramach Kryteriów Oceny Ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej Oferty do dwóch miejsc po przecinku i wybierze Ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem.
Punkty zostaną przyznane na podstawie wypełnionego przez Oferenta Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Kryterium – Cena netto Zamówienia (wskaźnik oznaczony jako „C”).
W związku z niedopuszczeniem składania Ofert częściowych Zamawiający do określenia wartości punktowej za kryterium- „Cena netto zamówienia” posłuży się sumą cen netto poszczególnych elementów zawartych w Załączniku Formularz Ofertowy dla kompletnego komponentu.
Oferta z najniższą ceną netto, uzyska 70 pkt. Pozostałe Oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:
𝐶 = najniższa zaoferowana cena netto /cena netto ocenianej Oferty × 70

Kryterium – Gwarancja przedmiotu Zamówienia (wskaźnik oznaczony jako „G”).
Oferta z najdłuższą gwarancją na dostarczony przedmiot Zamówienia, uzyska 30 pkt. Pozostałe Oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:
𝐺 = ilość miesięcy gwarancji na przedmiot Zamówienia/ ocenianej Oferty największa ilość miesięcy gwarancji × 30
Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta z największą liczbą punktów według poniższego wzoru:
S = C + G
przy czym: S – całkowita liczba punktów przyznana Ofercie; C – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena netto Zamówienia”; G - liczba punktów przyznanych w kryterium „Gwarancja przedmiotu Zamówienia”

W przypadku, gdy rozstrzygnięcie konkursu będzie niemożliwe ze względu na taką samą liczbę uzyskanych punktów decydować będzie wartość ceny netto kompletnego zamówienia.

Wykluczenia

Do udziału w konkursie dopuszczone zostaną jedynie podmioty spełniające warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, tzn. podmioty, dla których nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Oferent ma obowiązek przedstawić oświadczenie o spełnieniu następujących warunków (Załącznik 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOMASZ PIETRUS PPHU "TOMPOL "

Adres

63-600 Myjomice

wielkopolskie , kępiński

Numer telefonu

+48 605823808

NIP

6191845348

Tytuł projektu

Innowacyjny produkt – bio-poliole uzyskane w procesach przemian chemicznych olejów roślinnych jako surowiec do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0872/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Komponent A Zamówienia – Dostawa elementów prototypu ułamkowo-technicznego;
Playground 74 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp k
ul. Gen Wł. Sikorskiego 74
05-082 Stare Babice
wartość netto: 1 195 500, 00zł
Oferta wpłynęła 12.08.2019r.
2. Komponent B Zamówienia - Dostawa elementów prototypu technicznego - reaktory do pracy pod zmniejszonym ciśnieniem ;
Altas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp k
ul. Marymoncka105/50-51
01-813 Warszawa
wartość netto: 1 032 800, 00zł
Oferta wpłynęła 13.08.2019r.
3. Komponent C Zamówienia - Dostawa elementów prototypu technicznego – reaktory wraz z oprzyrządowaniem.
PBI Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnik sp k
ul. Gen Wł. Sikorskiego 74
05-082 Stare Babice
wartość netto: 1 575 200, 00zł
Oferta wpłynęła 12.08.2019r.
Liczba wyświetleń: 185