Strona główna
Logo unii europejskiej

wybór Wykonawców (podmioty i osoby fizyczne) świadczących usługi zdrowotne w związku z realizacją projektu pn. ”CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE- usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”

Data publikacji: 12.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-07-2019

Numer ogłoszenia

1195244

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce, I piętro – sekretariat, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 22.07.2019 r. do godz. 15.30.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce, dnia 23.07.2019 r. o godz. 9.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szkolenia.kielce@caritas.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Borowiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 41/344-52-82 wew. 230 lub 238

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawców (podmiotów i osób fizycznych), którzy przedstawią najkorzystniejsze warunki realizacji usług zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych w ramach projektu pn. „CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE – usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”
Świadczenie usług będzie prowadzone w okresie lipiec 2019 - wrzesień 2020 roku. Dokładane terminy/godziny zajęć będą ustalane indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a uczestnikiem zajęć i koordynatorem.
Miejsce realizacji: Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Caritas w Wiśniówce 38a, 26-050 Zagnańsk, oraz gminy Kielce, Masłów i Zagnańsk.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Masłów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawców (podmiotów i osób fizycznych), którzy przedstawią najkorzystniejsze warunki realizacji usług zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych w ramach projektu pn. „CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE – usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i seniorów z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego tj. gminy Masłów. Osoby objęte opieką to osoby zależne (niesamodzielne), zagrożone ubóstwem
i wykluczeniem społecznym. Pomoc przysługuje osobie, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga pomocy innych osób w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Zad 1 – Prowadzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Caritas w Wiśniówce, w ramach którego będą zapewnione:
opieka medyczna – lekarz rodzinny, chorób wewnętrznych
usługi rehabilitacyjne – rehabilitant
usługi opiekuńcze – opiekun osób starszych, opiekun medyczny
wsparcie dodatkowe – terapeuta zajęciowy, psycholog
Zadanie 2 – Długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w ramach którego będą zapewnione:
opieka medyczna – lekarz rodzinny, chorób wewnętrznych
usługi zdrowotne – długoterminowa opieka pielęgniarska
Świadczenie wszystkich wyżej opisanych usług odbywać się będzie w następujących dziedzinach:
I – świadczenie usług w charakterze lekarza rodzinnego, chorób wewnętrznych
Zadania: konsultacje lekarskie – średnio 2 razy/tyg po 2 h (śr. 4 h/tydz – śr. 16 h/mies). Łącznie 272 godziny do końca 09.2020 r. dla 100 osób, w tym dla 50 osób wizyty domowe oraz 1-2 h/mies/os (40 h/mies) razem 680 h do końca 09.2020 r.
Lekarz świadczy usługi w zadaniu 1 i 2 (łączna liczba godzin w obu zadaniach: 952)
II – świadczenie usług w charakterze rehabilitanta (mgr fizjoterapii)
Zadania: wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarza specjalistę: np. kinezyterapia, ćwiczenia czynne
i bierne, zabiegi, masaże itp. oraz niektóre zabiegi fizykoterapii) – średnio 25 godzin/tydzień (średnio 100 godzin/miesiąc). Łącznie 1700 h do końca 09.2020 r. dla 100 os, w tym dla 25 os. w warunkach domowych.
III – świadczenie usług w charakterze opiekunki osób starszych
Zadania: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekuńczych, higienicznych, pielęgnacyjnych w ośrodku dziennym i podczas wizyt domowych oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem – średnio 180 h/mies/jedną opiekunkę; 3060 h/na jedną op. do końca 09.2020 r.
Liczba osób potrzebnych do świadczenia usług opiekuńczych: 2.
Łącznie: średnio 360 h/mies; 6120 h do końca 09.2020 r.
IV – świadczenie usług w charakterze opiekuna medycznego
Zadania: świadczenie usług pielęgnacyjnych w ośrodku dziennym – średnio 133 h/mies, łącznie 2261 h do końca 09.2020 r.
V – świadczenie usług w charakterze terapeuty zajęciowego
Zadania: prowadzenie terapii zajęciowej w ośrodku dziennym w Wiśniówce – średnio 120 h/mies, łącznie 2040 h do końca 09.2020 r.
VI – świadczenie usług w charakterze psychologa
Zadania: wsparcie psychologiczne prowadzone w ośrodku dziennym dla 20 opiekunów, realizacja 5 bloków tematycznych: komunikowanie się z osobą starszą, sprawowanie opieki nad osobą starszą w warunkach domowych – aspekty psychologiczne, prawa pacjenta, zachowanie równowagi między potrzebami osoby niesamodzielnej i opiekuna, grupy wsparcia, fora internetowe, organizacje pozarządowe – informacje na temat miejsc gdzie uzyskać dodatkowe wsparcie – średnio 8 godzin/miesiąc; łącznie 136 h do końca 09.2020 r.
VII – świadczenie usług w charakterze pielęgniarki domowej
Zadania: pielęgniarska domowa opieka długoterminowa, opieka higieniczno–pielęgnacyjna, specjalistyczna, rehabilitacja ruchowa przyłóżkowa – faktyczna opieka w miejscu zamieszkania pacjenta – średnio 150 h/mies/jedną pielęgniarkę; 2550 h/na jedną pielęgniarkę do końca 09.2020 r.
Liczba osób potrzebnych do świadczenia usług pielęgniarskich: 2.
Łącznie: średnio 300 h/mies; 5100 hdo końca 09.2020 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na realizację odrębnie każdej części (I,II,III,IV,V,VI,VII) przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Świadczenie usług będzie prowadzone w okresie lipiec 2019 - wrzesień 2020 roku. Dokładane terminy/godziny zajęć będą ustalane indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a uczestnikiem zajęć i koordynatorem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają poniższe wymagania:
1) nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt.5.2 Zapytania ofertowego),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają kompetencje do wykonywania określonej działalności lub czynności - odpowiednie wykształcenie uprawniające do pracy na stanowisku objętym zapytaniem.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają poniższe wymagania:
1) nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt.5.2 Zapytania ofertowego),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji tego zamówienia (co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niesamodzielnymi).

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają poniższe wymagania:
1) nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt.5.2 Zapytania ofertowego),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz są osobami zdolnymi do wykonania zamówienia bądź dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają poniższe wymagania:
1) nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt.5.2 Zapytania ofertowego),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz są osobami zdolnymi do wykonania zamówienia bądź dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają poniższe wymagania:
1) nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt.5.2 Zapytania ofertowego),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy pozostają w kondycji finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają poniższe wymagania:
1) nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt.5.2 Zapytania ofertowego),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
Dodatkowo o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
- nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów ani w żadnym innym rejestrze długów,
- nie zalegają z opłacaniem podatków/ uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie zalegają z opłacaniem składek/ uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Warunki zmiany umowy

1) Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego z tym Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w okresie związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę.
3) Zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy są kary umowne, na zasadach przewidzianych
w umowie.
4) Istotne warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5a i 5b do niniejszego postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki:
1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
5. Załącznik nr 5a – Wzór umowy dla osób fizycznych
6. Załącznik nr 5b – Wzór umowy dla osób prawnych
7. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena brutto 80% - obliczana wg wzoru:
Cena oferty najtańszej
C= ------------------------------- x 80 %
Cena oferty badanej

2. Klauzule społeczne – 20%
Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 20% w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w
punkcie 5.1.3 – Klauzule społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0%.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 i 3 do Zapytania Ofertowego), zaś w przypadku wyboru oferty – na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1.5.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają:
1) Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków określonych w pkt. 5.1
2) Wykonawcy, z którymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert Zamawiający rozwiązał umowę przed wykonaniem zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawcy i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, chyba że Zamawiający nie otrzyma żadnej innej oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej załącznikiem Nr 4.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Adres

Jana Pawła II 3

25-013 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413445282

Fax

413446728

NIP

6570389452

Tytuł projektu

CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE- usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)

Numer projektu

RPSW.09.02.03-26-0006/18-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 250