Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie mebli do pracowni terapeutycznych: arteterapii, logopedii, socjoterapii i ergoterapii dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.

Data publikacji: 16.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-07-2019

Numer ogłoszenia

1195189

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 24.07.2019 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
2. Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 15:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz.15:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: d.karkocha@firs.org.pl do godz.23:59.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.karkocha@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Karkocha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

794587136

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę mebli w ramach realizowanego wraz z Gminą Legnickie Pole oraz Markiem Zatajskim projektu RPDS. 10.02.01-02-0067/18 "Akademia Rozwoju ”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia do pracowni terapeutycznych: arteterapii, logopedii, socjoterapii i ergoterapii w meble

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: legnicki Miejscowość: Bartoszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie mebli do pracowni terapeutycznych: arteterapii, logopedii, socjoterapii i ergoterapii dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.
Zadanie 1 Dostawa mebli do pracowni logopedycznej
Zadanie 2 Dostawa mebli do pracowni socjoterapii i ergoterapii
Zadanie 3 Dostawa mebli do pracowni arteterapii

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni w meble które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne dla zadania 1 i/lub 2 i/lub 3 ).
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w szkole podstawowej. Jakość i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki.
5. Sprzęty muszą być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 24 miesięczna gwarancja (tam, gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów.
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych na miejscu przez szkołę i montażem na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę dostarczone do lokalizacji Terapeutyczna Niepubliczna Szkoła Pod-stawowa Specjalna w Bartoszowie, Bartoszów 11, 59-241 Legnickie Pole
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 5 dni wcześniej.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A i/lub 2B i/lub 2C do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

39160000-1

Nazwa kodu CPV

Meble szkolne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż do:
dla zadania 1: 31.08.2019 i/lub
dla zadania 2: 31.08.2019 i/lub
dla zadania 3: 31.08.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zamówienia w standardzie minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj.:

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

2. W zakresie zadania :

Zadanie 1
• Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2A do Zapytania Ofertowego wraz załącznikami
• zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową produktów/specyfikację techniczna urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w specyfikacji minimum)- podpisany wydruk
• certyfikat jakości i bezpieczeństwa (atesty, inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie mebli do użytku edukacyjnego )

i/lub

Zadanie 2
• Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2B do Zapytania Ofertowego wraz załącznikami
• zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową produktów/specyfikację techniczna urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w specyfikacji minimum)
• certyfikat jakości i bezpieczeństwa (atesty, inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie mebli do użytku edukacyjnego)

i/lub

Zadanie 3
• Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2C do Zapytania Ofertowego wraz załącznikami
• zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową produktów/specyfikację techniczna urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w specyfikacji minimum) – podpisany wydruk
• certyfikat jakości i bezpieczeństwa (atesty, inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie mebli do użytku edukacyjnego)


3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium :

Zadanie 1 :
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych 20%
15 – 30 dni kalendarzowych 10%
równy lub dłuższy niż 31 dni kalendarzowych 0%

Zadanie 2:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych 20%
15 – 30 dni kalendarzowych 10%
równy lub dłuższy niż 31 dni kalendarzowych 0%

Zadanie 3:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
równy lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych 20%
15 – 30 dni kalendarzowych 10%
równy lub dłuższy niż 31 dni kalendarzowych 0%

3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym zadaniu.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
5. Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie Ofertowe _5/AR/2019

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego (pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4)
przedstawi nieprawdziwe informacje
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

3. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Akademia rozwoju

Numer projektu

RPDS.10.02.01-02-0067/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:
- dla realizacji zadania 1: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu
- dla realizacji zadania 2: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu
dla realizacji zadanie 3: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu
Liczba wyświetleń: 223