Strona główna
Logo unii europejskiej

Zestaw skrzynek do logistyki wewnętrznej

Data publikacji: 12.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-07-2019

Numer ogłoszenia

1195098

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: ul. Orzeszkowej 2H, 43-603 Jaworzno
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: dotacje@turbo-tec.eu

3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 26.07.2019 do godziny 18:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie Turbo-Tec/03/19”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać
„Zapytanie Turbo-Tec /03/19”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@turbo-tec.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Walaszczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602660311

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środka trwałego: „zestaw skrzynek do logistyki wewnętrznej” z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dalszej części ogłoszenia.
2. Kod CPV: 44618100-6

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Jaworznie, ul. Orzeszkowej 2H, 43-603 Jaworzno
Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie Turbo-Tec /03/19
Pozyskanie ofert i zakup środków trwałych w oparciu o najkorzystniejszą ofertę.
w celu realizacji projektu pt.: Dywersyfikacja działalności poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do napraw podzespołów samochodowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : „zestaw skrzynek do logistyki wewnętrznej”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

pojemnik 350/300x200x145mm niebieski 300SZT
Pojemnik 160/140x95x75mm czerwony 500SZT
pojemnik 160/140x95x75mm zielony 500SZT
pojemnik 160/140x95x75mm niebieski 500SZT
pojemnik 160/140x95x75mm żółty 500SZT
wkładka pojemnikowa EK110-N niebieska 200SZT
wkładka pojemnikowa EK111-N niebieska 100SZT
wkładka pojemnikowa EK112-N niebieska 10SZT

MATERIAŁ :
Polipropylen
-odporny na większość olejów, kwasów i zasad,
-pochłaniający hałas na przenośnikach,
- wytrzymuje temperatury od -40 ° C do + 100 ° C
-odporny na wstrząsy i odporny na uderzenia,
-absolutnie nieszkodliwy
-Solidna i stabilna konstrukcja
-Gładkie ściany wewnętrzne dla łatwego czyszczenia
-Wpuszczany uchwyt na tylnym panelu do bezpiecznego transportu ręcznego
-opcje podziału przestrzeni wewnętrznej
-Możliwość układania w stos
-Produkcja w UE
-Materiały nie pochodzą z recyklingu

Kod CPV

44618100-6

Nazwa kodu CPV

Lekkie pojemniki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

NIE DOTYCZY

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Planowany termin podpisania umowy: w tygodniu następującym po roztrzygnięciu przetargu tj. 32 tydzień roku
2. Maksymalny termin dostawy: 10.10.2019

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające uprawnienia stosowne do działalności w ramach przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia. Minimum 10 letnie udokumentowane doświadczenie. Lista referencyjna

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające potencjał techniczny adekwatny do przedmiotu zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Złożenie oferty w języku polskim, niemieckim i angielskim.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyrobu wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
W ramach powyższego warunku wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego brak powiązań kapitałowo osobowych do niniejszego zapytania ofertowego oraz oświadczenie o zdolności oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Nie spełnienie wyżej określonych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zawartej umowy w przypadku:
1.1. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, w tym niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji zamówienia,
1.2. wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawnych mających wpływ na termin realizacji zamówienia,
1.3. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT,
1.4. zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
1.5. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
1.6. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Wszelkie zmiany treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie pisemnie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
3.1. odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wartości umowy, wraz
z wypłaconymi zaliczkami,
3.2. niezgodności danych/informacji zawartych w ofercie/umowie stanem rzeczywistym (np. nieprawidłowe parametry techniczne, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy, wraz z wypłaconymi zaliczkami,
3.3. nieuzasadnionej zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
4. Strony nie będą odpowiedzialne za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy z tytułu ”siły wyższej", tzn. jeżeli wykażą, że niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza ich kontrolą oraz, że w chwili zawarcia umowy niemożliwie było przewidzenie zdarzenia i jego skutków.
5. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej ofercie. Odstąpienie to wiąże się również ze zwrotem przez Wykonawcę otrzymanych zaliczek.
6. Poza wymienionymi przypadkami, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawierania umowy.
7. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane przez Zamawiającego, jak
i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
8. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych, z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i będzie zwolniony od zapłaty kary.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca winien jest udokumentować 10 letnie doświadczenie w branży wyposażenia [produkcyjnego, magazynowego i serwisyjnego , Zaświadczenia z ZUS i US.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert: spośród ofert prawidłowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryterium cena:

Cena (C) – maksymalnie 100 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:
Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 100
gdzie:
CN = cena netto najtańszej oferty (PLN)
CB = cena netto badanej oferty (PLN)

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Ocena złożonej oferty:
-zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym
-oferta zostanie odrzucona, jeśli:
-jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego zapytania ofertowego a w szczególności specyfikacji technicznej;
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
-jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach)
-została złożona po terminie wskazanym w zapytaniu
-z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu,
-żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z firmą Turbo-Tec Sp. z o.o.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TURBO - TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Elizy Orzeszkowej 2H/nie dotycz

43-603 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

NIP

6321888251

Tytuł projektu

Dywersyfikacja działalności poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do napraw podzespołów samochodowych

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-0192/17-00
Liczba wyświetleń: 105