Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja wyjazdów w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo”

Data publikacji: 11.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-07-2019

Numer ogłoszenia

1195074

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Krajobrazowa 20/E2, 35-119 Rzeszów lub przesłać na adres e-mail: biuro@maluszkowo.com.pl do dnia 19.07.2019 r. do godz. 9.00.

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: Oferta na usługę organizacji WYJAZDÓW w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@maluszkowo.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Lubaś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509911055

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdów dla uczestników projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020 w latach 2019- 2022

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Województwo podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja wyjazdów dla uczestników projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdów dla uczestników projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania.
Należy wziąć pod uwagę, że uczestnikami projektu są osoby niesamodzielne często posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, w wieku 60 + wymagające zastosowania specjalnych diet, stąd należy uwzględnić przy kalkulacji fakt iż konieczne będzie zapewnienie niektórym uczestnikom zamienników w stosunku do wyżywienia opisanego w ofercie.
Ponadto, wszystkie lokale/obiekty, w których będą organizowane formy wsparcia, jak również oferowane formy wsparcia w ramach danego wyjazdu muszą odbywać się w lokalach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością/być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie:
2019 r.
- 5 wyjazdów jednodniowych: 3 wyjazdy dla Klubu Seniora w Tyczynie oraz 2 wyjazdy dla Klubu Seniora w Rzeszowie
- 2 wyjazdy dwudniowe do Bukowiny Tatrzańskiej

2020 r.
- 8 wyjazdów jednodniowych po 4 wyjazdy z Klubu Seniora z Tyczyna i Rzeszowa
- 2 wyjazdy dwudniowe do Bukowiny Tatrzańskiej

2021 r.
- 8 wyjazdów jednodniowych po 4 wyjazdy z Klubu Seniora z Tyczyna i Rzeszowa
- 2 wyjazdy dwudniowy do Bukowiny Tatrzańskiej

2022 r.
- 2 wyjazdów jednodniowych po 1 wyjeździe z Klubu Seniora z Tyczyna i Rzeszowa
- 1 wyjazd dwudniowy do Bukowiny Tatrzańskiej dla grupy seniorów z Klubu Seniora w Rzeszowie

Kod CPV

63511000-4

Nazwa kodu CPV

Organizacja wycieczek

Dodatkowe przedmioty zamówienia

63500000 – 4 Usługi biur podroży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
- termin rozpoczęcia: 25.07.2019 r.
- termin zakończenia: 15.03.2022 r.
Szczegółowy harmonogram ujęto w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6.1 tabela ppkt 1 na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień podobnych do przedmioty zamówienia tj. wykażą, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadzili co najmniej 5 wyjazdy dla grup zorganizowanych, o liczbie uczestników minimum 30 osób każda.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6.1 tabela ppkt 2 Zapytania na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Istotne zmiany umowy, w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć:
1) warunków oraz terminu płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
2) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia lub ze względu na komfort lub bezpieczeństwo uczestników wyjazdu;
3) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia;
4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia;
5) terminu zakończenia realizacji umowy, w przypadku konieczności zsynchronizowania terminów wyjazdów z innymi działaniami realizowanymi w projekcie albo spowodowanej czynnikami obiektywnymi uniemożliwiającymi realizację zamówienia
w pierwotnie ustalonym czasie;
6) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika
z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
7) innych zapisów umowy, spowodowanych koniecznością dostosowania ich do zmieniających się wymogów realizowanego Projektu do interpretacji i wytycznych Ministerstwa oraz do obowiązujących przepisów prawa;
8) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach obowiązujących przepisów prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności;
9) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany wynikające z zaistnienia siły wyższej np. powódź, pożar, wypadki komunikacyjne, przerwy w dostawie energii elektrycznej
i mającej wpływ na realizację umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy muszą przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.
2. Wykaz usług
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wzór dokumentu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Forma dokumentu:
- wykaz usług: oryginał
- dowody poświadczające należyte wykonanie usług: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

Inne wymagane dokumenty:
1. Formularz oferty
Forma dokumentu: oryginał.
2. Pełnomocnictwo
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
- wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
- wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówienia uzupełniającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena - 80 %
2 Doświadczenie w organizacji wyjazdów posiadane przez koordynatora, który będzie wyznaczony do realizacji zamówienia zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1) Zapytania - 20 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 80%
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2 Doświadczenie w organizacji wyjazdów przez koordynatora który będzie wyznaczony do realizacji zamówienia. Oceniane będzie wskazane w ofercie doświadczenie koordynatora, który będzie wyznaczony do realizacji zamówienie zgodnie z zapisem pkt 3.1 ppkt 1) zapytania ofertowego.
Liczba punktów = Dkof w skali od 0 do 20.
gdzie:
- koordynator zorganizował 5 i więcej wyjazdów dla min. 30 osób - 20 pkt
- koordynator zorganizowała 4 wyjazdy dla min. 30 osób - 15 pkt
- koordynator zorganizował 3 wyjazdy dla min. 30 osób - 10 pkt
- koordynator zorganizował 2 wyjazdy dla min. 30 osób - 5 pkt
- koordynator nie organizował wyjazdów - 0 pkt

Wartość punktowa (W) przyznana dla każdej oferty to: suma punków uzyskanych
w kryterium „cena” (C) i „doświadczenia koordynatora w organizacji wyjazdów” (Dk) czyli: W= C+Dk

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży ofertę przestawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b: posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c: pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d: pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Krajobrazowa 20/E2

35-119 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

509911055

Fax

178501101

NIP

8133712347

Tytuł projektu

Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0044/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt finansowany w ramach realizacji projektu pn. pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MADART Małgorzata Hałkowska
z siedzibą ul. Lenartowicza 9/1, 38-200 Jasło
Cena oferty: 358 491,00 zł brutto
Oferta wpłynęła w dn. 15.07.2019 r.
Liczba wyświetleń: 158