Strona główna
Logo unii europejskiej

zagospodarowanie terenu – cz.2

Data publikacji: 11.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-08-2019

Numer ogłoszenia

1194967

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

I.
W DNIU 12.07.2019 ZMIENIONO TREŚĆ ZAPYTANIA/OGŁOSZENIA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1) zmieniono treść DOKUMENTU ZAPYTANIE OFERTOWE – PUNKT. X. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT -
pierwotny zapis:
Termin składania ofert - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.07.2019 do godziny 8:00
aktualny zapis:
Termin składania ofert - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.07.2019

2) w związku z ww. zmianami zmieniono także w ww. opisany sposób treść załącznika do ogłoszenia - zapytanie ofertowe w formacie .pdf.
3) Odpowiednio do ww. zmian, zmodyfikowano zapisy odpowiednich elementów ogłoszenia opublikowanego na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
4) na dzień dokonania zmiany treści ogłoszenia nie wpłynęły żadne oferty - nie powiadamia się indywidualnie żadnego oferenta o zmianie


II.
W DNIU 25.07.2019 ZMIENIONO TREŚĆ ZAPYTANIA/OGŁOSZENIA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1) zmieniono treść DOKUMENTU ZAPYTANIE OFERTOWE – PUNKT. VI. INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

pierwotny zapis:
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału Wykonawcy, które pozostają z Zamawiającym - HYPERSPACE PROJECT MULTIDIMENSIONAL HENRYK DOLANOWSKI oraz pozostałymi partnerami realizującymi projekt w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą , polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3B do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

aktualny zapis:

Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału Wykonawcy, które pozostają z Zamawiającym - HYPERSPACE PROJECT MULTIDIMENSIONAL HENRYK DOLANOWSKI oraz pozostałymi partnerami realizującymi projekt w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotami wskazanymi wyżej, lub członkami organów tych podmiotów - a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy,
polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3B do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.


2) w związku z ww. zmianami zmieniono Termin składania ofert - ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2019
3) w związku z ww. zmianami zmieniono także w ww. opisany sposób treść załącznika do ogłoszenia - zapytanie ofertowe w formacie .pdf.
4) w związku z ww. zmianami zmieniono także w ww. opisany sposób treść załącznika do ogłoszenia – NR 3B
5) Odpowiednio do ww. zmian, zmodyfikowano zapisy odpowiednich elementów ogłoszenia opublikowanego na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

6) na dzień dokonania zmiany treści ogłoszenia nie wpłynęły żadne oferty - nie powiadamia się indywidualnie żadnego oferenta o zmianie

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2019
1) w formie pisemnej na adres:
ul. Tomaszowska 52, Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski,
pocztą, kurierem lub osobiście.
Decyduje data wpływu - oferty wysyłane pocztą lub kurierem bez względu na operatora powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny wskazanej powyżej.
(za datę złożenia oferty uznaje się wówczas datę potwierdzonego odbioru listu/przesyłki w terminie wyznaczonym na składanie ofert – oferty wysłane w terminie ale bez potwierdzonego w tym terminie odbioru listu/przesyłki nie będą rozpatrywane)

Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna powinny być opieczętowane pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego,
Ponadto koperta wewnętrzna powinna być opatrzona napisem: „Oferta na wykonanie robót budowlanych zagospodarowanie terenu – cz.2 w ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie "Ironland" w Żelaznej Rudzie” Nr postępowania 1/2019/HPM - nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.

LUB
2) poprzez wiadomość e-mail, na adres: h.d@op.pl – w postaci dołączonych do wiadomości załączników zawierających skany dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami zapytania


UWAGA!
W przypadku składania oferty drogą e-mail z jednoczesnym wnoszeniem wadium w formie innej niż pieniądz, należy dostarczyć dokument wadium w formie oryginału na adres: ul. Tomaszowska 52, Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski, zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu w części V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU) OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem w formie skanu załączyć jako integralną część oferty e-mail.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

h.d@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Dolanowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 773 018

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zagospodarowanie terenu – cz.2 w ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie "Ironland" w Żelaznej Rudzie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w tym dokumentacją techniczną tj.:
1) dokumentacją projektową – załącznik nr 1A do zapytania,
2) Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1B do zapytania,
3) przedmiarem robót- załącznik nr 1C do zapytania (załącznik ten ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi wyłącznej podstawy do wyceny robót)

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: tomaszowski Miejscowość: Ruda Żelazna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

realizacja części prac związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie "Ironland" w Żelaznej Rudzie, realizowanego W RAMACH PROJEKTU „ Archipelag Roztocze”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zagospodarowanie terenu – cz.2 w ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie "Ironland" w Żelaznej Rudzie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w tym dokumentacją techniczną tj.:
1) dokumentacją projektową – załącznik nr 1A do zapytania,
2) Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1B do zapytania,
3) przedmiarem robót- załącznik nr 1C do zapytania (załącznik ten ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi wyłącznej podstawy do wyceny robót)

Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) WYKONANIE I MONTAŻ MOSTKÓW I KŁADKI
2) ALTANKI
3) TOALETA, ŁAWKI I KOSZE
4) ELEMENTY RÓŻNE

W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia i w dokumentacji technicznej nazw (w tym nazwy własne, znaki towarowe), odniesień do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia określenia te nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe wskazanych.
Szczegółowy zakres obowiązków przyszłego Wykonawcy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 30.04.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

I.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają dodatkowy warunek – wniosą wadium zgodnie z poniższym (wymagania dotyczące wadium):
1) Wykonawca przystępujący do postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych i 00/100), przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 56 1090 2590 0000 0001 3367 4204 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu pn.: „zagospodarowanie terenu – cz.2 w ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie "Ironland" w Żelaznej Rudzie Nr postępowania: 1/2019/HPM. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4) W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału (może być w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty.
5) Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
6) Warunki zwrotu i zatrzymania wadium:
a) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. d;
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu umowy w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt e;
c) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
d) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub do zawarcia umowy nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
e) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7) Oferta Wykonawcy, niezabezpieczona akceptowaną formą wadium lub niezabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą lub zawierająca dokument wadium o treści niezgodnej z pkt 5) lub o treści niegwarantującej zatrzymania wadium w okolicznościach wskazanych w pkt. 6), zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Warunki zmiany umowy

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór – załącznik nr 3A do zapytania – wypełnione przez Wykonawcę
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - wzór – załącznik nr 3B do zapytania – wypełnione przez Wykonawcę
3) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy– jeżeli dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokonana oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższym:
Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto* – waga 100%,
* – ocenie będzie podlegała cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;

Zamawiający dokona badania ofert i oceny ofert ważnych, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone kryteria oceny, zgodnie z następującymi wzorami i zasadami:

kryterium - Cena ofertowa brutto (C): wzór C = (Cn / Co) x 100 pkt x 100%
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium - Cena ofertowa brutto;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium, otrzyma maksymalnie 100 punktów.

Sposób obliczenia ostatecznej ilości punktów (P) – Ocena oferty: P = C

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą ilość punktów, co uniemożliwi wybór oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli przedmiotowe oferty do złożenia ofert dodatkowych, w zakresie ceny oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu, z Wykonawcą którego oferta uzyskała w wyniku oceny ofert najwyższą ilość punków i została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

Wykluczenia

I.
Wykluczenia
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału Wykonawcy, które pozostają z Zamawiającym - HYPERSPACE PROJECT MULTIDIMENSIONAL HENRYK DOLANOWSKI oraz pozostałymi partnerami realizującymi projekt w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotami wskazanymi wyżej, lub członkami organów tych podmiotów - a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy,
polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3B do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.


II.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają dodatkowy warunek –
Wykluczenia
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3A do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HYPERSPACE PROJECT MULTIDIMENSIONAL HENRYK DOLANOWSKI

Adres

Janusza Petera 3

22-600 Tomaszów Lubelski

lubelskie , tomaszowski

NIP

9211607413

Tytuł projektu

"Archipelag Roztocze"

Numer projektu

POPW.01.03.02-06-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tom-net s.c. Dariusz Koper, Radosław Koper
NIP: 921-202-63-51
Liczba wyświetleń: 303