Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa niezbędnych elementów oraz wykonanie / montaż orurowania technologicznego (sieć rurociągów wraz z armaturą)

Data publikacji: 12.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1194863

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami można składać pocztą lub osobiście na adres:
LERG SA
Pustków Osiedle 59D
39-206 Pustków 3
2. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
5. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winna być zaadresowana na Zamawiającego, tj. pod adres:
LERG SA
Pustków Osiedle 59D
39-206 Pustków 3
oraz posiadać oznaczenie:
„Oferta w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1194863 z dnia 15.07.2019”
6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w zapytaniu ofertowym lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie ofert) ponosi Wykonawca.
7. Oferta powinna być przygotowana wg wytycznych i informacji określonych w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – „Sposób przygotowania i oceny oferty”.
8. Elementem Oferty powinien być zakres i szczegółowy opis przedmiotu oferty, umożliwiający ocenę zgodności z Zapytaniem Ofertowym. Dopuszcza się przedstawienia tych opisów w formie dodatkowego załącznika do oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zygmunt Biśta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zygmunt Biśta – 146806275, Zygmunt.Bista@lerg.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niezbędnych elementów oraz wykonanie / montaż sieci rurociągów doprowadzających surowce do instalacji pilotażowej oraz orurowania technologicznego aparatów chemicznych instalacji pilotażowej według dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Pustków Osiedle 59D; 39-206 Pustków 3

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Celem postępowania jest wybór Oferenta, który dostarczy niezbędne elementy oraz wykona / zamontuje sieci rurociągów doprowadzające surowce do instalacji pilotażowej oraz orurowanie technologiczne aparatów chemicznych instalacji pilotażowej według dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:
- dostarczenie niezbędnego sprzętu i niezbędnych materiałów montażowych stosownie do danych zawartych w załączniku nr 1,
- montaż dostarczonych materiałów – wykonanie połączeń rurowych wraz z montażem armatury dostarczonej przez Zamawiającego,
- próby ciśnieniowe,
- zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja termiczna rurociągów i aparatów chemicznych zgodnie z załącznikiem nr 1,
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej (odbiorowej)
Przewidziane do montażu rurociągi wraz z armaturą stanowią integralny element instalacji pilotażowej polioli poliestrowych o zwiększonej ognioodporności.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0790/17-00 pod nazwą Opracowanie nowoczesnej grupy polioli poliestrowych o podwyższonej ognioodporności będącej efektem zwiększonej zawartości struktur tereftalowych pochodzących z recyklatu poli(tereftalanu etylenu) tzw. rPET.
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
4. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej: „Wytycznymi Ministra Rozwoju”.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, jak też Wytyczne Ministra Rozwoju z dnia 23 sierpnia 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niezbędnych elementów oraz wykonanie / montaż sieci rurociągów doprowadzających surowce do instalacji pilotażowej oraz orurowania technologicznego aparatów chemicznych instalacji pilotażowej według dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia obejmuje:

• dostarczenie niezbędnego sprzętu i niezbędnych materiałów montażowych stosownie do danych zawartych w załączniku nr 1,
• montaż dostarczonych materiałów – wykonanie połączeń rurowych wraz z montażem armatury dostarczonej przez Zamawiającego,
• próby ciśnieniowe,
• zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja termiczna rurociągów i aparatów chemicznych zgodnie z załącznikiem nr 1,
• dostarczenie dokumentacji powykonawczej (odbiorowej).

Wskazane rurociągi stanowić będą integralny element pilotażowej instalacji polioli poliestrowych o zwiększonej ognioodporności.

2. Wykonanie / montaż sieci rurociągów doprowadzających surowce do instalacji pilotażowej oraz orurowania technologicznego aparatów chemicznych instalacji pilotażowej należy wykonać wg. dokumentacji technicznej wykonanej przez Zamawiającego, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wykaz dokumentacji składającej się na załącznik nr 1 ze względu na limit znaków przedstawiony został w polu "Dodatkowe przedmioty zamówienia".

4. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i z którym podpisana zostanie umowa na realizację zamówienia, jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą i dostarczyć 3 egzemplarze dokumentacji Zamawiającemu.

5. W celu otrzymania dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, Oferent zobowiązany jest przesłać (mailowo na adres: Zygmunt.Bista@lerg.pl lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego), podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego” wraz z podaniem adresu e-mail, na który ma zostać przesłana dokumentacja. Zamawiający udostępni dokumentację maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wypełnionego Załącznika nr 3.

6. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć niezbędny sprzęt oraz niezbędne materiały montażowe do siedziby Zamawiającego w Pustkowie, zgodnie z DAP (Incoterms 2010) .

7. Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

• GWARANCJA MINIMALNA - minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 2 lata. W przypadku podania przez Oferenta krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodną z opisem przedstawionym w polu „Przedmiot zamówienia”.
• Oferent jest zobowiązany zagwarantować, że podejmie niezbędne środki i rozpocznie usuwanie zgłoszonych usterek i wad w przedmiocie zamówienia w ciągu 24 godzin od czasu otrzymania zgłoszenia.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Kod CPV

44160000-9

Nazwa kodu CPV

Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wykonanie / montaż sieci rurociągów doprowadzających surowce do instalacji pilotażowej oraz orurowania technologicznego aparatów chemicznych instalacji pilotażowej należy wykonać wg. dokumentacji technicznej wykonanej przez Zamawiającego, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 składa się z:
1.1. Rys. nr 6284T-01 - Schemat technologiczno pomiarowy. Rozładunek i załadunek surowców ciekłych
1.2. Rys. nr 6284T-02 - Schemat technologiczno pomiarowy. Węzeł reaktora PA-310
1.3. Rys. nr 6284T-03 - Schemat technologiczno pomiarowy. Węzeł magazynowania rigidoli
1.4. Rys. nr 6284T-04 - Schemat technologiczno pomiarowy. Schemat pary 6bar
1.5. Rys. nr 6284R-01 - Rzut poziomu +0.00m.
1.6. Rys. nr 6284R-02 - Rzut poziomu +3.50m
1.7. Rys. nr 6284R-03 - Rzut poziomu +6.50m.
1.8. Rys. nr 6284R-04 - Rzut poziomu +12.50m.
1.9. Rys. nr 6284R-05 - Przekrój A-A..
1.10. Rys. nr 6284R-06 - Trasa rurociągów glikoli, oleju sojowego oraz gliceryny
1.11. Rys. nr 6284R-07 - Lejek I.
1.12. Rys. nr 6284U-21-00 - Zbiornik ścieków PV-712.
1.13. Spec. nr 6284R-08 - Zbiorcze zestawienie materiałów dla linii rurociągów technologicznych.
1.14. Spec. nr 6284R-09 - Odcinkowe zestawienie materiałów dla linii rurociągów technologicznych.
1.15. Załącznik 1a Zarządzenie Dyrektora Generalnego LERG S.A. z dnia 14.11.2016 r. nr. ew. NB/04/16 w sprawie: prac szczególnie niebezpiecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do 22.12.2019r.
Nieterminowa realizacja będzie obwarowana naliczeniem kar umownych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem uprawnienia przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku stanowi element załącznika nr 4 do zapytania ofertowego „Formularz oferty”.

Wiedza i doświadczenie

W Postępowaniu Ofertowym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dokonał (zakończył) jako Wykonawca montażu co najmniej jednej instalacji orurowania technologicznego aparatów chemicznych lub instalacji przemysłu spożywczego na kwotę co najmniej 500 000,00 zł.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Oferentów o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty może złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca przedstawi na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego, wykaz podobnych zamówień wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem referencji potwierdzających prawidłowe wykonanie zamówień.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W Postępowaniu Ofertowym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem ludzkim tj. osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia oraz osobami, które posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień (uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.(poz. 828) Dz.U. nr 89).
W celu spełnienia przedmiotowego warunku Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia, a jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania odpowiednich uprawnień przez te osoby do wykonania zamówienia to Oferent dysponuje osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia. Oświadczenie stanowi element załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego „Formularz oferty”

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
1. W celu oceny spełnienia przez Oferenta niniejszego warunku , Oferent dostarczy następujące dokumenty:
a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokument przedkłada każdy z Wykonawców.
b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokument przedkłada każdy z Wykonawców.
c) Oferent musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 1.000.000 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Oferentów o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty może złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Oferent przedstawi polisę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga aby przed złożeniem Oferty, Dostawca przeprowadził wizję lokalną i zapoznał się z miejscem i warunkami montażu rurociągów. Termin wizyty należy uzgodnić z zamawiającym z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Oferent zobowiązany jest oświadczyć, iż przeprowadził wizję lokalną i zapoznał się z miejscem i warunkami montażu. Oświadczenie stanowi część formularza oferty stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zawarcie umowy
1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Miejsce i termin zawarcia Umowy wskaże Zamawiający.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Oferentem, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym Oferent zobowiązany jest do udowodnienia wystąpienia takiej siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki to zdarzenie miało na przebieg realizacji zamówienia
b) zaistnienia innych nadzwyczajnych okoliczności niż siła wyższa, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, których Strony, przy dochowaniu należytej staranności, nie przewidziały przy zawarciu Umowy i nie są przez nich zawinione;
c) zawieszenia realizacji zamówienia przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu Umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu realizacji zamówienia Zamawiający powiadomi Oferenta wskazując przyczynę zawieszenia;
d) konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający lub Oferent nie mogli, działając z należytą starannością przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności grożących rażącą stratą, niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy;
e) Wydłużenia postępowań w sprawie wydawania decyzji administracyjnych związanych z przedmiotem umowy, o ile nie zostało to spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Każda z ww. zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy lub rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym Oferent zobowiązany jest do udowodnienia wystąpienia takiej siły wyższej oraz wskazania wpływu, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji zamówienia
b) zaistnienia innych nadzwyczajnych okoliczności niż siła wyższa, w szczególności grożących rażącą stratą, niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, których Strony, przy dochowaniu należytej staranności, nie przewidziały przy zawarciu Umowy i nie są przez nich zawinione;
c) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Oferenta i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy
Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Każda z ww. zmian może być powiązana ze zmniejszeniem wynagrodzenia.

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji przedmiotu Umowy, za jego uprzednią zgodą, w przypadku, gdy wystąpi:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy;
c) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Każda z ww. zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie Oferenta określone w umowie może ulec zmianom w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Oferenta, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Oferenta,

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian Umowy na zasadach przewidzianych w pkt 22) lit. b) – e) rozdziału 6.5.2. Zasada konkurencyjności Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 tj. Zamawiający dopuszcza zlecenie Wykonawcy dodatkowych zamówień, przy czym po łącznym spełnieniu poniżej wskazanych warunków:
• zamówienia dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania podstawowego zadania,
• wykonanie zamówień dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez strony,
• realizacja zamówień dodatkowych przed ich wykonaniem, zostanie w formie pisemnej zaakceptowana przez obie strony,
• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Opisane wyżej zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Zmiany te mogą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia.

Warunki zmian:
1. Inicjowanie zmian – na wniosek Zamawiającego i/lub Oferenta.
2. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych.
3. Forma zmian – aneks do umowy z Oferentem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego wraz z zakresem i szczegółowym opisem przedmiotu oferty oraz specyfikacją przedmiotu oferty.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym przygotowane na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
4. Wykaz zrealizowanych podobnych zamówień przygotowany na załączniku nr 7 do Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku Wiedzy i doświadczenia.
5. Oświadczenie, że Oferent posiada wszelkie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejsza zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem uprawnienia przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia. Oświadczenie stanowi element załącznika nr 4 do zapytania ofertowego „Formularz oferty”.
6. Oświadczenie, że Oferent dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Oświadczenie stanowi element załącznika nr 4 do zapytania ofertowego „Formularz oferty”.
7. Oświadczenie, że Oferent przeprowadził wizję lokalną i zapoznał się z miejscem i warunkami montażu. Oświadczenie stanowi element załącznika nr 4 do zapytania ofertowego „Formularz oferty”.
8. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
10. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
11. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dla jednego z Wykonawców wyznaczonego przez pozostałych Wykonawców do reprezentowania ich wspólnie wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo w tym postępowaniu i na etapie zawarcia umowy;
12. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie zgodnie z klauzulą stanowiącą załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego. Oświadczenie stanowi część formularza oferty - Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena odnosząca się do przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w systemie punktowym z wagami w oparciu o następujące kryteria punktowane:

a) Kryterium cena netto przedmiotu zamówienia (KC) – waga 95%
Dostawca określa cenę netto przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym i jego Załącznikach. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych), obejmującą wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cena netto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli Dostawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.
Liczba punktów w kryterium „cena netto przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(cena netto najtańszej spośród złożonych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty) x 100 x 95% (waga kryterium) = liczba punktów oferty rozpatrywanej (KC)

b) Kryterium okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia (KG) – waga 5%

Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych latach kalendarzowych (1 rok = 12 miesięcy). Jeżeli Oferent poda okres gwarancji w niepełnych latach kalendarzowych, Zamawiający zaokrągli go w dół do pełnych lat.

Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
• okres gwarancji i rękojmi udzielony przez Oferenta wynosi 2 lata – 0 pkt,
• okres gwarancji i rękojmi udzielony przez Oferenta wynosi 3 lata – 50 pkt,
• okres gwarancji i rękojmi udzielony przez Oferenta wynosi 4 lata i więcej – 100 pkt.

(liczba punktów uzyskanych wg powyższego schematu) x 5 % (waga kryterium) = liczba punktów oferty rozpatrywanej (KG)

2. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Wartość uzyskanych punktów ofert określona zostanie wg wzoru:
Wartość punktowa oferty = (KC+KG)
3. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
4. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie, spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
6. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykluczenia

I. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (oświadczenie stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LERG SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

39-206 Pustków-Osiedle

podkarpackie , dębicki

Numer telefonu

602 678 127

NIP

8720003568

Tytuł projektu

Opracowanie nowoczesnej grupy polioli poliestrowych o podwyższonej ognioodporności będącej efektem zwiększonej zawartości struktur tereftalowych pochodzących z recyklatu poli(tereftalanu etylenu) tzw. rPET

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0790/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty: Oferta złożona przez INSS-POL Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6A, 50-514 Wrocław. Uzyskała ona najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty. Wyboru Wykonawcy dokonano w sposób gospodarny, racjonalny i celowy.
Liczba wyświetleń: 294