Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/T165 przedstawienie oferty na organizację i przeprowadzenie kursów prawa jazdy i egzaminów dla ok. 168 osób będących uczestnikami ww. projektu.

Data publikacji: 10.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2019

Numer ogłoszenia

1194782

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 15 lipca 2019 r. dokonano zmiany w formularzu ofertowym. Zmiana polegała na korekcie numeru zapytania ofertowego w punkcie 5.
Było: Obowiązuje zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku zawartych w moim CV w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla należytego zrealizowania procedury zapytania ofertowego nr 3/2019/T165

Jest: Obowiązuje zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku zawartych w moim CV w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla należytego zrealizowania procedury zapytania ofertowego nr 4/2019/T165

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 17 lipca 2019 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną na adres mbarcikowska@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2019/T165” lub w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B105.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może zgłosić tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mbarcikowska@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Barcikowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy i egzaminów dla ok. 168 uczestników projektu „Uniwersytet Transportu - trzecia misja Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku dla zagubionych na pomorskim rynku pracy”. Zakres zamówienia obejmuje:
1. Kurs prawa jazdy kat. C (50 godzin) wraz z egzaminem – dla ok. 54 osób
2. Kurs prawa jazdy kat. CE (25 godzin) wraz z egzaminem – dla ok. 53 osób
3. Kurs prawa jazdy kat. D (60 godzin dla osób posiadających kat. C) wraz z egzaminem – dla ok. 11 osób
4. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godzin) – dla ok. 50 osób

Ilości osób przystępujących do kursów oraz rodzaje realizowanych kursów mogą ulec zmianie ze względu na specyfikę projektu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził kursy zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U.2016.927 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r w sprawie egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2016.232).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu. Celem projektu jest rozwój oferty WSB w Gdańsku w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez program realizowany przy współpracy z podmiotem działającym na rzecz edukacji – Zakładem Doskonalenia Zawodowego, co przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa u 132 osób niestandardowych odbiorców edukacji na poziomie wyższym w okresie 01.04.2019 – 31.03.2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy wraz z egzaminami dla ok. 168 uczestników projektu „Uniwersytet Transportu - trzecia misja Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku dla zagubionych na pomorskim rynku pracy”. Zakres zamówienia obejmuje:
1.Kurs prawa jazdy kat. C (50 godzin w tym 20 h teoretycznych i 30h praktycznych) wraz z egzaminem – dla ok. 54 osób
2.Kurs prawa jazdy kat. CE (25 godzin w tym 25h praktycznych) wraz z egzaminem – dla ok. 53 osób
3.Kurs prawa jazdy kat. D (60 godzin, dla osób posiadających kat. C w tym 20h teoretycznych i 40h praktycznych) wraz z egzaminem – dla ok. 11 osób
4.Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godzin w tym 130h teoretycznych i 10 praktycznych ) – dla ok. 50 osób

Minimalny zakres szkoleń - Prawo jazdy:
● repetytorium z przepisów ruchu drogowego
● technika kierowania samochodem ciężarowym
● zarys budowy samochodu i zasady obsługi technicznej
● zagadnienia dotyczące przewozu osób lub rzeczy
● przygotowanie się do jazdy
● posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania
● włączanie się do ruchu
● zajmowanie właściwej pozycji na drodze
● bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych
● jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego

Minimalny zakres szkoleń - Kwalifikacja wstępna:
●szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa stosowanie przepisów
● bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

Kursy powinny dawać możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych, tzn. po ukończeniu kursu każdy Uczestnik będzie mógł podejść do formalnego egzaminu w uprawnionej do tego instytucji i w przypadku jego zdania uzyskać certyfikat potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania do
31 marca 2022 roku.
W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą:
1. Kurs prawa jazdy kat. C wraz z egzaminem – dla ok. 54 osób w wymiarze 50 godzin dla każdego uczestnika
2. Kurs prawa jazdy kat. CE wraz z egzaminem – dla ok. 53 osób w wymiarze 25 godzin dla każdego uczestnika
3. Kurs prawa jazdy kat. D wraz z egzaminem – dla ok. 11 osób w wymiarze 60 godzin dla każdego uczestnika
4. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona – dla ok. 50 osób w wymiarze 140 godzin dla każdego uczestnika

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów CV oraz Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 100

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto* – 100%:
*pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

Punkty za kryterium „cena ofertowa brutto” zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów.


Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz portfolio/CV trenerów. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
2. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
3. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą takie same u kilku oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kilku wykonawców.
4. W przypadku ofert równoważnych zamawiający może wezwać oferentów, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji cenowych.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
6. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Uniwersytet Transportu - trzecia misja Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku dla zagubionych na pomorskim rynku pracy

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-T165/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców
POLDEK Dagmara Romanowicz
ul.Pilotów 3, 80-460 Gdańsk
data wpłynięcia: 17.07.2019
cena: 522 667,00 zł

2. Ośrodek Szkolenia Kierowców “VEKTRA”
ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk
data wpłynięcia: 17.07.2019
cena: 522 667,00 zł
Liczba wyświetleń: 134