Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli zawodu – język angielski.

Data publikacji: 08.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2019

Numer ogłoszenia

1194436

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 17.07.2019 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
10.2. Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 15:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz.15:00
a) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: a.peldiak@egsd.pl do godz.23:59
1.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.peldiak@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Pełdiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Fundacji Dar Edukacji i Powiatu Bolesławieckiego) pn. "Czas profesjonalistów" (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy/ców usługi szkoleniowej - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń z języka angielskiego dla nauczycieli zawodu.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: bolesławiecki Miejscowość: Bolesławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wybór wykonawcy/ców usługi szkoleniowej -Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla nauczycieli z zakresu: język angielski w turystyce.

Przedmiot zamówienia

1. Usługa obejmuje przeprowadzenie kursu/ szkolenia dla nauczycieli zawodu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu. z zakresu: język angielski w turystyce, szczegółowo opisanego w Specyfikacji Zadania 1.
2. Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - załącznika do oferty)
3. Wykonawca opracuje i dostarczy w pierwszym dniu szkolenia materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć dla każdego uczestnika.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, dostarczonej przez zamawiającego tj.: list obecności, listy odbioru materiałów dydaktycznych, listy odbioru certyfikatów, dzienników zajęć w ramach zajęć teoretycznych, protokół z egzaminu końcowego i testu wstępnego
5. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
a. złoży ofertę wraz z wymaganymi załącznikami
b. posiada zaplecze kadrowe oraz techniczne umożliwiające wykonanie zamówienia
c. posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (doręczony jako załącznik do formularza ofertowego)
d. przedstawi szczegółowy program szkolenia wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia egzaminu końcowego (kryteria oceny i metody ich weryfikacji) - w formie załącznika do oferty (jako weryfikacja spełnienia minimalnego wymaganego zakresu tematycznego szkolenia)
6. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie egzaminu końcowego (z jedną możliwością poprawy) dla każdego uczestnika.
7. Wykonawca wyda certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186), potwierdzające udział w szkoleniu oraz uzyskany wynik z przeprowadzonego egzaminu końcowego- (wzór certyfikatu jako załącznik do oferty)
8. Zakres, tematyka i poziom kursu/ szkolenia musi być dostosowany do poziomu nauczania w technikum zawodowym – z uwzględnieniem zróżnicowania na grupę docelową (uczniowie/ nauczyciele).
9. Program kursu/ szkolenia zgodny z: art. 92r ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452)
10. Dokładne terminy zajęć będą uzgadniane z placówką szkolną na etapie podpisywania umowy (podane w specyfikacji przedmiotu zamówienia terminy preferowane są terminami orientacyjnymi).
11. Miejscem kursu/szkolenia jest Bolesławiec – miejsce szkoleniowe zapewnia Zamawiający.
12. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia szkoleń zgodnie z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym załącznik 2A Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

80580000-3

Nazwa kodu CPV

Oferowanie kursów językowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla nauczycieli z zakresu: język angielski w turystyce:
Termin zakończenia realizacji zadania nie później niż 30.09.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym i merytorycznym.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym i merytorycznym.

Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - jako załącznika do oferty)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - jako załącznika do oferty)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

-WPIS DO RIS

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ pojedynczych zadań bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
w zakresie:
Zadania 1 (Przeprowadzenie kursu/szkolenia dla nauczycieli z zakresu: język angielski w turystyce):
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego; wraz z załącznikami:
b. CV trenera/ trenerów - dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień
c. wzór certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia wydawanego uczestnikom na zakończenie kursu/szkolenia
d. program kursu/szkolenia wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia egzaminu końcowego
e. dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin rozpoczęcia realizacji szkolenia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
a. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
b. 11 – 13 dni kalendarzowych 10%
c. równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0%
Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 12/2019/CP

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego ( wg pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4 w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 11/2019/CP)
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

3. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO - DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

37-700 Kuńkowce

podkarpackie , przemyski

Numer telefonu

61 642 98 63

NIP

7792424008

Tytuł projektu

Czas profesjonalistów

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W zakresie Zadania 1. Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu: język angielski w turystyce – dla nauczycieli zawodu w technikum w Bolesławcu została wyłoniona oferta firmy NOVA Centrum Edukacyjne" ul. Widok 8,00-023 Warszawa, NIP 5252558974 REGON 146748188". Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpływu oferty: 11.07.2019, godz. 13:23.
Wartość zamówienia wynosi 5 700,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 209