Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 8/KOOWES/PEStka/2019 dot. wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Data publikacji: 08.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-07-2019

Numer ogłoszenia

1194422

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać:
a) osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres biura Zamawiającego (ul. Targowa 18 pok. 925, 25-520 Kielce).
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
Dokumenty powinny być trwale złączone oraz dostarczone w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznaczyć nazwę Oferenta oraz adnotacją „Oferta w ramach zapytania nr 8/KOOWES/PEStka/2019”. Wszystkie dokumenty składane w ramach oferty powinny być podpisane. W przypadku składania kserokopii dokumentów, Wykonawca powinien oznaczyć je adnotacją „Za zgodność z oryginałem” oraz podpisem.
b) pocztą elektroniczną na adres: fundacja.pestka@gmail.com
W przypadku ofert składanych pocztą elektroniczną, w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta w ramach zapytania nr 8/KOOWES/PEStka/2019”. Wiadomość musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty. Zarówno formularz oferty cenowej, jak i wszystkie wymagane załączniki muszą mieć formę czytelnych skanów (w formacie pdf lub jako pliki graficzne) podpisanych dokumentów. Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane. Wpisanie komputerowo nazwiska lub danych oferenta bez odręcznego podpisu nie będzie traktowane jako podpisanie dokumentu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

W ramach postępowania, oceniane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym poniżej, kompletne i wypełnione na drukach stanowiących załączniki do zapytania.

2. Oferty przyjmowane są:
a) do dnia 18.lipca 2019 roku do godziny 16:00 (dotyczy ofert składanych w wersji papierowej)
b) do dnia 18 lipca 2019 roku do godziny 23:59 (dotyczy ofert składanych w wersji elektronicznej)

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dotyczy to zarówno dokumentów składanych w wersji papierowej, jak i przy pomocy poczty elektronicznej. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do miejsca wskazanego w Rozdziale IV ust 1 pkt a) lub dostarczenia na serwer adresu email wskazanego w Rozdziale IV ust 1 punkt b).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja.pestka@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Mikołajczyk-koordynator KOOWES po stronie Fundacji „PEStka”

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 343 32 70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę usługi szkoleniowej pt „Jak być wsparciem dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego?” w terminie 27-28 lipca 2019
w Kielcach.

Moduł szkoleniowy: „Jak być wsparciem dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego?" 16 godzin (8/h/dzień x 2 dni)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie trenerów/szkoleniowców, którzy przedstawią najkorzystniejsze (w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego) warunki świadczenia usługi szkoleniowej określonej w module szkoleniowym „Jak być wsparciem dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego?”
Zamawiający wskazuje termin wykonania usługi na dzień 27-28 lipca 2019r. z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec zmianie. Miejsce szkolenia: Centrum Integracji Społecznej w Kielcach ul. Wesoła 54, 25-363 Kielce.
Odbiorcy usługi szkoleniowej: klienci KOOWES - grupa inicjatywna zainteresowana utworzeniem nowej organizacji pozarządowej (stowarzyszenia). W skład grupy wchodzą osoby zainteresowane działalnością na rzecz osób po kryzysach zdrowia psychicznego. Najbliżsi członkowie rodzin tych osób to osoby po kryzysach zdrowia psychicznego.
Jako najkorzystniejsze oferty rozumie się oferty spełniające wymagania określone
w zapytaniu, które podczas oceny uzyskają najwyższe oceny punktowe.
Uwaga! Zamawiający dokona wyboru jednego trenera w ramach modułu szkoleniowego.
W przypadku wyłonienia większej niż przewidywano liczby wykonawców z równą liczbą punktów, decydujące znaczenie ma cena podana przez wykonawcę w ofercie, a jeśli w dalszym ciągu liczba wyłonionych wykonawców jest większa od zakładanej przez Zamawiającego liczby Zamawiający przystępuje do negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy uzyskali tę same liczbę punktów, aż do uzyskania zakładanej przez Zamawiającego liczby trenerów/szkoleniowców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy zostali wyłonieni w drodze postępowania do poziomu kwoty, nie przekraczającej kwoty zabezpieczonej i zakontraktowanej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).W przypadku negatywnego wyniku negocjacji Zamawiający wybiera następnego w kolejności z listy rankingowej wyłonionego Wykonawcę

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę usługi szkoleniowej pt „Jak być wsparciem dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego?” w terminie 27-28 lipca 2019
w Kielcach.

Moduł szkoleniowy: „Jak być wsparciem dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego?" 16 godzin (8/h/dzień x 2 dni)

Dodatkowe informacje o przedmiocie zamówienia
a) Szkolenie rozumiane jest jako spotkanie bezpośrednie wykładowcy/trenera z dana grupą
b) Rekrutacją grup zajmują się pracownicy KOOWES
c) Liczba osób biorących udział w szkoleniu wynosi średnio 10-15 osób
Odbiorcami usługi szkoleniowej będą klienci „Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
d) W ramach zamówienia Wykonawca/-y zobowiązany jest do realizacji usługi szkoleniowej zgodnie z zapisami „Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, stanowiącymi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
e) Łączna liczba zaplanowanych godzin usług szkoleniowych wynosi: 16h. Zamawiający zastrzega, że w zależności od faktycznego zapotrzebowania, ostateczna liczba godzin może być mniejsza lub większa od wskazanej powyżej. Wprzypadu dużego zainteresowania, szkolenie to może zostać powtórzone z wybranym Wykonawcą. Zmianie może tez ulec czasokres, w którym będzie realizowane szkolenie.
f) 1 godzina szkoleniowa równa się 45 minut.
g) Szkolenie może być organizowane w systemie dziennym (dni robocze, sobota lub niedziela)- 8 h dydaktycznych dziennie + 1 przerwa 15-minutowa + 1 przerwa 30 min.
h) Termin organizacji szkoleń musi być dopasowany do potrzeb i możliwości osób z nich korzystających. Szkolenie zaplanowane jest w terminie 27-28 lipca 2019. Wykonawca zastrzega sobie mozliwośc zmiany wskazanego czasookresu, w którym będą realizowane szkolenia.
i) Wykonawca usługi przed każdym szkoleniem proponuje szczegółowy program oparty na zagadnieniach opisanych w ust 2 na min. 3 dni przed szkoleniem i wtedy uzgadniany jest ostateczny termin szkolenia.
j) Wynagrodzenie jest wypłacane za faktyczne godziny dydaktyczne szkolenia (z wyłączeniem przerw).
k) Usługa szkoleniowa będzie prowadzona w: Centrum Integracji Społecznej w Kielcach, ul. Wesoła 54.
l) Wykonawca/-y nie ma/-ją możliwości ograniczenia miejsca wykonywania usługi szkoleniowej. Złożenie oferty jest równoznaczne z zadeklarowaniem możliwości realizacji przez Wykonawcę usługi szkoleniowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z realizacji szkolenia, w przypadku kiedy nie zgłosi się co najmniej 60% zaplanowanej liczby osób..
n) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia szkoleniowego materiału dydaktycznego w wersji elektronicznej nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia celem przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników (1 komplet na 1 uczestnika)
o) Zamawiający zapewni:
-salę szkoleniowa z wyposażeniem (rzutnik, flipchart, dodatkowe materiały dydaktyczne, laptop)
-materiały dydaktyczne dla uczestników uzgodnione z wykonawcą w wersji papierowej i/lub elektronicznej na płycie
-notatniki i długopisy dla uczestników szkolenia
-catering dla uczestników (przerwa kawowa + obiad na 8 godzinne szkolenia, przerwa kawowa na 4 godzinne szkolenia)
p) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu komplet podpisanych
i uzupełnionych przez uczestników szkolenia dokumentów
q) Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu ani żadnych innych dodatkowych kosztów, z wiązanych z wykonaniem usług szkoleniowych.
r) Praca wykładowców/trenerów jest ewaluowana, w tym prowadzone jest badanie zadowolenia klientów – po zakończeniu szkolenia

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Skrócony opis zagadnień modułu szkoleniowego:
Moduł szkoleniowy „Jak być wsparciem dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego?" 16 godzin (8/h/dzień x 2 dni)
Cel szkolenia: zwiększenie wiedzy, kompetencji oraz świadomości grupy inicjatywnej (osoby zainteresowane utworzeniem nowej organizacji pozarządowej- stowarzyszenia, będących równoczęnsie najbliższym otoczeniem osób po kryzysach zdrowia psychicznego) w zakresie stosowanych metod wsparcia i reagowania dla najbliższych członków rodziny osób po kryzysach psychicznych oraz ich motywowania, a także sposobów radzenia sobie z trudnościami z tym związanymi.

Zakres zagadnień:
-trudności w kontakcie z osobą w i po kryzysie psychicznym,
-podstawa etiologii zaburzeń psychicznych oraz najczęstsze objawy,
-czy istnieją skutki uboczne leków, a jeśli tak to jakie? jak działają leki?
-jakie trudności napotyka osoba w kryzysie w wyniku objawów?
-metody motywowania i formy pomocy,
-metody reagowania w sytuacjach, gdy pojawia się agresja. Czy już czas wezwać karetkę?
-autostygmatyzacja i stygmatyzacja osób po kryzysie psychicznym.
Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, z elementami dyskusji, studium przypadków, ćwiczeń praktycznych i wymiany doświadczeń.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28 lipca 2019 w Kielcach.

Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanego czasookresu, w którym będzie realizowane szkolenie oraz wielokrotności godzin szkoleniowych (powtórzenie modułu przez Wykonawcę w tym samy wymiarze w przypadku dużego zainteresowania tą tematyką). W tym przypadku szczegółowe terminy dodatkowego szkolenia zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą/ Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku zainteresowania ze strony klientów KOOWES .

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą, którzy składają ofertę jako przedsiębiorstwo, wymagane jest, aby zakres zamówienia był zgodny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej.

Potencjał techniczny

brak wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne albo osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1.1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W przypadku ofert składanych przez Wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą, którzy składają ofertę jako przedsiębiorstwo, wymagane jest, aby zakres zamówienia był zgodny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej.

1.2. Wykonawca dysponuje osobą wskazaną do realizacji zadania wymienionego w rozdz. VIII ust.2 niniejszej oferty, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie:
- wyższe (ukończyła studia zawodowe lub magisterskie)
Potwierdzeniem spełnienia niniejszego warunku będzie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych osób wskazanych do wykonania usługi szkoleniowej (wykazanych w załączniku nr 1 i 2).
b) posiada min. roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla PES lub dla osób po kryzysach zdrowia psychicznego albo dla ich otoczenia
Warunek ten weryfikowany zostanie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do oferty oraz referencji lub dokumentów równoważnych potwierdzających to doświadczenie.
c) spełnia JEDEN z poniższych warunków:

 posiada/-ją udokumentowane minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe w obszarze tematycznym danego modułu szkoleniowego, na który wykonawca składa ofertę,
Warunek ten weryfikowany zostanie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do oferty oraz referencji lub dokumentów równoważnych potwierdzających to doświadczenie.

 udokumentuje/-ą przeprowadzenie minimum 300 h szkolenia w danym obszarze tematycznym
Każda godzina szkolenia musi być poparta odpowiednim dokumentem np. zaświadczeniem, kopią umowy, rekomendacjami, opinią, listem polecającym, porozumieniem wolontariackim itp.
Godziny szkoleniowe prowadzone w zakresie innego obszaru niż ten, na które zostało ogłoszone zapytanie ofertowe, nie będą brane pod uwagę
d) ukończyła szkolenie „Asystent zdrowienia” i/lub „Ekspert przez doświadczenie EX-IN lub EX-CO”
Warunek ten weryfikowany jest na podstawie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia (np. zaświadczenie, certyfikat)
e) posiada min 1 rok doświadczenia w pracy z osobami po kryzysach zdrowia psychicznego i/lub ich otoczenia w charakterze asystenta i/lub eksperta przez doświadczenie EX-IN/EX-CO

Warunek ten weryfikowany zostanie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do oferty oraz referencji i/lub dokumentów równoważnych potwierdzających to doświadczenie.

Uwaga! Osoba wskazana przez Wykonawcę wykona przedmiot zamówienia osobiście.

1.3. Osoba, wskazana przez Wykonawcę do świadczenia usługi posiada wystarczającą wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z tematyki szkolenia, na którą składa ofertę, w szczególności:
a) dba o najwyższą jakość i ciągłe doskonalenie swojej wiedzy,
b) posiada co najmniej następujące kompetencje:
a) potrafi rozpoznać potrzeby szkoleniowe, w oparciu o nie przygotować szkolenie, czyli określić jego cele, oczekiwane efekty uczenia się, plan szkolenia oraz metody i materiały szkoleniowe oraz przeprowadzić ocenę efektów szkolenia,
b) potrafi przygotować proces szkoleniowy, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne,
c) potrafi zaprojektować proces szkoleniowy ukierunkowany na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce,
d) potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób konstruktywny dla procesu uczenia,
e) posiada umiejętność przeprowadzenia szkoleń metodami aktywnymi,
f) posiada niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem szkolenia
i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych,
g) dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Spełnienie warunku będzie weryfikowane oświadczeniem Wykonawcy (załącznik nr 2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak wymagań

Dodatkowe warunki

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ramach postępowania, będzie zobowiązany do:
a) rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy.
b) przedstawienia szczegółowego programu szkolenia i uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego
c) pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w dyspozycyjności Zamawiającego osób wskazanych do realizacji usługi szkoleniowej, rozumianej jako gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, w oparciu o zgłaszane zapotrzebowanie na szkolenie, wynikające z możliwości i potrzeb klientów KOOWES.
d) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją szkolenia, zgodnie z wymogami określonymi w umowie, jak również dostarczanie jej w trybie określonym w umowie.
e) zbierania informacji oraz przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
f) realizacji usług szkoleniowych z poszanowaniem zasad etycznych określonych w Kodeksie Etycznym KOOWES (stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zapytania)
g) utrzymywania stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry KOOWES oraz niezwłoczne informowanie o sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usługi.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z następujących sytuacji:
1. wystąpi konieczność zmiany czasokresu, w którym ma być przeprowadzone szkolenie/szkolenia wynikająca z dostosowania go do potrzeb klientów KOOWES,
2. wystąpi konieczność zmiany liczby godzin danego szkolenia, w wyniku analizy potrzeb klientów KOOWES,
3. wystapi konieczność anulowania realizacji danego modułu szkoleniowego z powodu nie zebrania 60% zaplanowanej liczby uczestników na dane szkolenie,
4. w projekcie wprowadzona zostanie zmiana do wniosku o dofinansowanie, skutkująca koniecznością dokonania zmian w zakresie zasad realizacji usługi szkoleniowej lub w zakresie zmian dot. wzoru umowy,
5. nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany umowy zawartej z Wykonawcą,
6. nastąpi zmiana Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, skutkująca zmianą zasad realizacji usługi szkoleniowej,
7. nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy,
8. wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy spowoduje jednoznaczną interpretację zapisu umowy przez obie jej strony,
9. nastąpi zmiana terminu realizacji projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej” przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany zapisów umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków umowy będzie oznaczał rozwiązanie umowy.
Zamawiający ma też możliwość wystąpienia do Wykonawcy z propozycją zmiany warunków umowy w sytuacjach innych niż opisane powyżej. W takiej sytuacji, Wykonawca może zgodzić się na zmianę warunków umowy lub odmówić takiej zmiany. Odmowa wykonania zmiany warunków umowy
w takiej sytuacji nie stanowi dla Zamawiającego podstawy do rozwiązania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki do oferty (w nawiasie podano informacje, które z nich Wykonawca dołącza do swojej oferty):

Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej (obligatoryjny)
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (obligatoryjny)
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków podlegających ocenie (fakultatywnie)- składają ci w\wykonawcy, którzy chcą uzyskać dodatkową liczbę punktów
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (obligatoryjny)
Załącznik nr 5 Standardy OWES (informacyjnie- nie załączamy do oferty)
Załącznik nr 6 Wzór umowy (informacyjnie- nie załączamy do oferty)
Załącznik nr 7 Kodeks etyczny (informacyjnie- nie załączamy do oferty)
CV osób realizujących usługę (obligatoryjnie dla każdej z osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie)
Dokumenty dodatkowe potwierdzające kwalifikacje i/lub doświadczenie wskazanych osób (obligatoryjne przy załączniku nr 2) oraz przy załączniku nr 3 (jeśli składany)
Z załącznikami do zapytania takimi jak:
standardy OWES (załącznik nr 6), wzór umowy (załącznik nr 7) oraz kodeks etyczny KOOWES (załącznik nr 8) wykonawca powinien się jedynie zapoznać, natomiast nie należy załączać ich do składanej oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta będzie oceniana na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena brutto - 60 punktów
Weryfikacji Zamawiający dokona w oparciu o załącznik nr. 1
b) Doświadczenie w pracy z osobami po kryzysach zdrowia psychicznego i/lub ich otoczenia w charakterze asystenta zdrowienia i/lub eksperta przez doświadczenie EX-IN/EX-CO - 40 punktów
Weryfikacji Zamawiający dokona w oparciu o załącznik nr. 3 odrębnie

1. Punktacja dla kryterium „Cena brutto” obliczana będzie oddzielnie dla każdego modułu (I-XIV) według następującego wzoru:
P1 = C_minimum/C_oferty * 60
gdzie:
P1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto”
C_minimum – Cena brutto zaproponowana w najniższej, nieodrzuconej ofercie
C_oferty – Cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
Ostateczna liczba punktów za to kryterium będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2. Punktacja dla kryterium Doświadczenie w pracy z osobami po kryzysach zdrowia psychicznego i/lub ich otoczenia w charakterze asystenta zdrowienia i/lub eksperta przez doświadczenie EX-IN/EX-CO
według następujących zasad:

Wskazana przez Wykonawcę osoba posiada doświadczenie w pracy z osobami po kryzysach zdrowia psychicznego i/lub ich otoczenia w charakterze asystenta zdrowienia i/lub eksperta przez doświadczenie EX-IN/EX-CO:
a) do 12 miesięcy 0 punktów
b) pow. 12 miesięcy do 18 miesięcy 10 punktów
c) pow. 18 miesięcy do 24 miesięcy 20 punktów
d) pow. 24 miesięcy do 30 miesięcy 30 punktów
e) pow. 30 miesięcy 40 punktów

W przypadku wyłonienia większej niż przewidywano liczby trenerów z równą liczbą punktów, decydujące znaczenie ma cena podana przez wykonawcę w ofercie, a jeśli w dalszym ciągu liczba wyłonionych i wskazanych przez wykonawców trenerów jest większa niż jeden Zamawiający przystępuje do negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy uzyskali tę same liczbę punktów, aż do uzyskania zakładanej przez Zamawiającego liczby jednego trenera na 1 moduł szkoleniowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy zostali wyłonieni
w drodze postępowania jeśli cena brutto wykazana w ofercie wybranej w wyniku przeprowadzonej procedury będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi,
i zwiększenie to nie będzie mogło zostać sfinansowane w ramach oszczędności w projekcie. w takim przypadku Zamawiający zwróci się do wybranego Wykonawcy/Wykonawców z propozycją obniżenia ceny brutto. Warunkiem podpisania umowy będzie zaakceptowanie propozycji przez Wykonawcę/ Wykonawców. Jeśli Wykonawca nie zaakceptuje przedłożonej propozycji, jego oferta zostanie odrzucona. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu, a Zamawiający wybiera następnego w kolejności z listy rankingowej wyłonionego Wykonawcę.
Wykonawcy, których oferty otrzymają najwyższą ocenę lub jeśli pozytywnie przeszli proces negocjacji z Zamawiającym (opisany powyżej) zostaną zaproszeni do podpisania umów
w ramach niniejszego zapytania.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 4 do oferty. W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt a-d zostanie on wykluczony
z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy ze względu na swoją sytuację zawodową nie są w stanie zawrzeć z Zamawiającym umowy w kształcie określonym w załączniku do zapytania, na podstawie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, będący pracownikami etatowymi, zatrudnionymi w ramach projektu.
2. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie Zamawiający może wystąpić z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty
3. Zamawiający wykluczy w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"PESTKA"

Adres

Marszałka Józefa Piłsudskiego 36/20

25-431 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413417496

Fax

413417496

NIP

6572907276

Tytuł projektu

Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Numer projektu

RPSW.09.03.01-26-0006/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyniki zapytania ofertowego nr 8/KOOWES/PEStka/2019 dot. wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”:

Szkolenie: Jak być wsparciem dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego? (16 godzinne)

Złożone oferty:
Katarzyna Parzuchowska, ul. Komisji Edukacji Narodowej 15/18, Warszawa 02-797
cena 100,00 zł. / godz.
Wybrana oferta:
Katarzyna Parzuchowska, ul. Komisji Edukacji Narodowej 15/18, Warszawa 02-797
uzyskanych punktów: 100,00; cena 100,00 zł
Liczba wyświetleń: 370