Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług lekarza psychiatry w ramach realizacji projektu "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka"

Data publikacji: 10.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-07-2019

Numer ogłoszenia

1194286

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warchalskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
Termin złożenia ofert 19.07.2019 do godz.12/liczy się data wpływu do MOPS-u
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie opisanej w sposób następujący:
" Oferta na świadczenie usług lekarza psychiatry w ramach realizacji projektu ,, Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka " nie otwierać przed 19.07.2019r. do godz. 12.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@mopsostrowmaz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Dąbrowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

29 7453241

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lekarza psychiatry w ramach realizacji projektu ,,Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka", w tym konsultacje i prowadzenie leczenia osób niesamodzielnych w
sposób zindywidualizowany uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z
niesamodzielnością.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: ostrowski Miejscowość: Ostrow Maz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy świadczącego usługi lekarza psychiatry w ramach realizacji projektu ,,Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka"

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lekarza psychiatry w ramach realizacji projektu ,,Rozwój systemu usług
opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka",w tym konsultacje i prowadzenie leczenia osób niesamodzielnych w
sposób zindywidualizowany uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z
niesamodzielnością.
2.Ilość godzin:
2019 r. -150 godz., 2020 r.-150 godz.
3.Miejsce świadczenia usług: miejsce zamieszkania uczestników projektu lub inne wskazane przez nich miejsce ( na terenie miasta Ostrów Mazowiecka)
4. Wykonawca musi uwzględnić w kalkulacji kosztów koszty dojazdu do miejsc świadczenia usług. szczegółowe terminy
wykonywania usług będą ustalone przez Zamawiającego. Zakres godzin może ulec zmianie zgodnie z potrzebami uczestników
a w związku z tym również harmonogram.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia:
2019 r. -150 godz.
2020 r. -150 godz.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego go warunku przez wykonawcę.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu usług lekarza psychiatry osób niesamodzielnych.

Potencjał techniczny

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: świadczący usługi osobiście Wykonawca lub zaangażowani przez niego do świadczenia usługi lekarza psychiatry posiadać muszą odpowiednie wykształcenie. Opis spełnienia warunku: oświadczenie wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek.

Dodatkowe warunki

1. Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna, samozatrudnienie.
2. W przypadku osoby fizycznej, która w zakresie niniejszego zamówienia nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.). Zamawiający dokona niezbędnych potrąceń niezbędnych danin o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami).
3. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która niniejsze zamówienie wykona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wystawi rachunek / fakturę, należności publicznoprawne (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek VAT itp.) będą opłacane we własnym zakresie.
4. Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązuje się świadczyć ją osobiście jako samozatrudniony.
5. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługi nie może przekroczyć 276 h/miesiąc - na potwierdzenie Wykonawca przedstawiał będzie oświadczenia w tym zakresie. Wykonawca będzie zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach związanych z jego zatrudnieniem, w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do przedkładania co miesiąc protokołu odbioru zadań, który zawierać będzie ewidencję przepracowanych w danym miesiącu godzin
6. Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)
7. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za usługi , które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych do realizacji usługi a w przypadku, gdy uczestnik objęty wsparciem przerwie udział w projekcie, wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin wyświadczonych usług.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. punkt 22 lit. c) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, która nie będzie prowadziła do zmiany jej charakteru i zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania na załączonym formularzu oferty, która:
a) powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, opatrzona pieczątką firmową,
b) powinna posiadać datę sporządzenia,
c) powinna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę/ w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną oferta i załączniki z podpisami powinny zostać zeskanowane i załączone
d) musi zawierać szczegółową kalkulację cenową brutto w PLN w przeliczeniu na 1 godzinę zegarową wsparcia.
W celu wykazania spełnienia warunkach niniejszym zapytaniem ofertowym, każdy z wykonawców zobowiązany jest przedłożyć ofertę przygotowaną na formularzu ofertowym do zapytania ofertowego, oświadczenie wykonawcy sporządzone według wzoru stanowiący załącznik nr 1

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, które będą polegać na powtórzeniu podobnych usług, które stanowią przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 100%

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA

Adres

Mazowiecka 66

07-300 Ostrołęka

mazowieckie , Ostrołęka

Numer telefonu

0296755450

Fax

0296755450

NIP

7591625088

Tytuł projektu

Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Numer projektu

RPMA.09.02.01-14-A684/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 175