Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Energetab, które odbędą się w Bielsku-Białej 17-19.09.2019

Data publikacji: 08.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-07-2019

Numer ogłoszenia

1194271

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 11.07.2019 roku wpłynęły od podmiotu pytania odnośnie zapytania ofertowego z dnia 08.07.2019 dotyczące projektu " Wzrost konkurencyjności firmy Corab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych ". W dniu 12.07.2019 roku opracowano odpowiedzi, które dołączamy w załącznikach poniżej.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do siedziby Zamawiającego w Olsztynie, adres: ul. Michała Kajki 4 do dnia 22.07.2019, do godz. 11.00, w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu (kopercie), z dopiskiem: „Oferta na udział w targach międzynarodowych przedsiębiorstwa Corab sp. z o.o.”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Korzeniewski corab@corab.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Energetab, które odbędą się w Bielsku-Białej 17-19.09.2019, w tym:

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Energetab, które odbędą się w Bielsku-Białej 17-19.09.2019.

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Energetab, które odbędą się w Bielsku-Białej 17-19.09.2019, w tym:
Wykonanie zabudowy stoiska:

Wykonanie i budowa stoiska wg poglądowego projektu stanowiącego załącznik do ma Zewnętrzna zabudowa systemowa pawilonu:
a) zabudowa stoiska h=3 m
b) grafiki klejone na każdej ze ścian zabudowy głównej według osobnego projektu
c) dostarczonego przez Zamawiającego,
d) zaplecze 1x2m magazynowo-kuchenne z wyposażeniem: półki na materiały drukowane, ekspres ciśnieniowy z kawą, lodówka, woda gazowana i niegazowana w butelkach, soki, wieszak na ubrania, śmietnik
e) Front stoiska oraz drzwi – wypełnienie z plexi
f) Grafika wielkoformatowa na froncie stoiska- baner z siatki mash w aluminiowej ramie 2000 x 4000 mm
g) 2 ściany wykonane z płyt mdf pod montaż ekspozycji z wyklejaną grafiką (waga łączna ekspozycji za jedną ściane około 100 kg)
h) miejsce do rozmów - min 2 stoliki barowe szklane 6 hokerami
i) ulotkownik na materiały A4 – 6 szt.
j) 2 kanapy dwuosobowe
k) wykładzina dywanowa na podeście 30 m2 w kolorze szarym
l) oświetlenie stoiska- metalohalogeny (światło białe) 10 szt.
m) gniazdka elektryczne – 2 szt.
n) telewizor co najmniej 50 cali z uchwytem naściennym
o) donica z kwiatem - 2 szt.
p) Montaż i demontaż stoiska w terminach wskazanych przez organizatora targów,
q) Umiejscowienie i montaż eksponatów Zamawiającego na stoisku
r) Stoisko musi spełniać przepisy techniczne i przeciwpożarowe wskazane przez organizatora targów.

Zakup powierzchni wystawowej, zapewnienie mediów:
a) Opłacenie powierzchni zewnętrznej 30 m2 (6x5m),
b) Zapewnienie przyłączenia prądu do 3 kW
c) Zapewnienie codziennego odbioru śmieci
d) Opłacenie pozostałych kosztów związanych z budową stosika, w tym opłaty rejestracyjnej
Zapewnienie spedycji materiałów:

a) Transport z Bartoszyc (11-200) na teren targów w Bielsku Białej na dzień przed rozpoczęciem targów do godz. 11.00: 4 palet EUR o wadze do 200 kg każda,
b) Transport z terenu targów w Bielsku Białej do Bartoszyc (11-200) odbiór w dzień zakończenia targów, po zakończeniu wystawy około godz. 15.00., 4 palet EUR o wadze do 200 kg każda,
Zapewnienie noclegów i wyżywienia:

a) zapewnienie 3 noclegów w terminie dla 3 przedstawicieli firmy w obiekcie hotelowym, spełniającym standardy międzynarodowe (3 ***), oddalonym max. 20 km od Targów,
b) obiekt z parkingiem i rezerwacją miejsca parkingowego dla 2 samochodów osobowych na cały okres pobytu;
c) oferent w ofercie przedstawi dwie propozycje zakwaterowania spełniające powyższe kryteria – przed podpisaniem umowy Zamawiający wskaże wybrany obiekt.
d) Zapewnienie śniadania w hotelu a na terenie wystawienniczym w czasie trwania targów, 2 daniowego ciepłego posiłku z napojem, możliwość wyboru z min. 3 zestawów dań
e) Ustalenie ilości pokoi nastąpi w drodze negocjacji z wykonawcą
Druk materiałów reklamowych
a) Druk 4 projektów kart produktowych A4 w ilości po 250 szt. każdy – łącznie 1000 sztuk. (zadruk dwustronny, kolorowy CMYK 4+4, gramatura co najmniej 250g)
b) Druk katalogu A4 oprawy zeszytowej, w ilości 250 szt. (250 g kreda błysk, środek 170 g kreda błysk, folia błysk 1/0, A4 pionowo, zakres stron 32)

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

Harmonogram realizacji zamówienia

Targi Energetab, które odbędą się w Bielsku-Białej 17-19.09.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną i zawodową:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali min. 2 usługi związani z przedmiotem zamówienia (usługowa organizacja zadań związanych z udziałem w imprezie targowej lub innych wydarzeniach związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstw, dla podmiotu trzeciego względem wykonawcy, obejmująca minimum takie zadania, jak transport, zakwaterowanie, wyżywienie, organizacja i przygotowanie stoiska targowego);
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) dysponują wymaganą do realizacji zamówienia technologią i zasobami technicznymi.

Warunki zmiany umowy

1. Przesunięcie terminów, zmiana sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu zamówienia, w uzasadnionym przypadkach wynikających ze: zmian w harmonogramie lub programie wskazanych imprez targowych; innych istotnych okoliczności, nie dających się przewidzieć na etapie składania oferty, pod warunkiem ich stosownego uzasadnienia i akceptacji przez odpowiednią instytucję współfinansującą realizowany projekt.
2. W przypadkach wymagających uzyskania zgody odpowiedniej instytucji współfinansującej realizowany projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu jej zgody. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

OFERTĘ stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie Wykonawcy złożone zgodnie z treścią FORMULARZA OFERTOWEGO –
wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego Zapytania Ofertowego;
3) Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i potencjale wraz z wykazem wykonanych usług – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego;
2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika – oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię; Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców – podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność kopii

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich rangą: Cena ofertowa - 100 %

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem/ przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Adres

Michała Kajki 4

10-547 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895351790

Fax

895351790

NIP

7390207757

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjność firmy Corab Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych.

Numer projektu

RPWM.01.03.05-28-0022/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Love Exhibitions Consulting Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 lok. 111, 41-400 Mysłowice, 12.07.2019 r. cena 41 695 zł netto 51 284,85 zł brutto
Liczba wyświetleń: 155