Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa I części linii technologicznej do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych”

Data publikacji: 11.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1194242

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2019r. do godz. 09.45 w siedzibie SCALMAX Paweł Popławski, ul. Generała Józefa Bema 97/92, 15-370 Białystok. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane powyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

1. Dokumenty zawarte w ofercie:
1) formularz ofertowy – zał. Nr 1 do SIWZ,
2) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna na kwotę*:
• 1 000,00 PLN – Pneumatyka: sprężarka śrubowa, instalacja pneumatyczna;
• 500,00 PLN – Wózek widłowy elektryczny;
• 10 000,00 PLN – Automat wzdłużny;
• 2 000,00 PLN – Wygładzarka wibracyjna (2 szt.);
• 2 000,00 PLN – Agregat chłodniczy;
• 1 500,00 PLN – Natryskowy automat oczyszczający wraz z urządzeniem filtracyjnym workowym do usuwania drobnych wiórów;
• 5 000,00 PLN – Wtryskarka do materiału o średniej gramaturze;
• 1 000,00 PLN – Peryferia do wtryskarki: system odwilżania, mielenie tworzyw i regulator temperatury.
*wadium wnoszone jest w wysokości odpowiedniej do zakresu składanej oferty, tj. na wysokości łącznej stanowiącej sumę ofert częściowych.
2. Wykonawca musi przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
5. Oferta winna być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.
7. Wykonawca, którego oferta zdobędzie najwyższą ilość punktów zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego, do dostarczenia w terminie 5 dni roboczych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania (w tym wszelkich wymaganych załączników, o których mowa w Rozdziale VI, VII i VIII niniejszej SIWZ).
8. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (podpisuje osoba upoważniona do podpisywania oferty).
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
11. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13. Ofertę należy złożyć:
Osobiście, drogą pocztową, kurierem w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej jak niżej:
SCALMAX Paweł Popławski
ul. Generała Józefa Bema 97/92
15-370 Białystok
oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
zakup linii technologicznej do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych”
Nie otwierać przed dniem 14/08/2019 r. godz. 10:00

....
Szczegóły zawarto w SIWZ

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Popławski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793-792-455

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa I części linii technologicznej do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych” zlokalizowanego w Białymstoku (planowane miejsce dostawy, montażu i uruchomienia: Białystok ul. Polska 2).

W skład linii wchodzą (wraz ze wskazaniem wymaganego terminu dostawy, montażu, uruchomienia):
• Pneumatyka: sprężarka śrubowa, instalacja pneumatyczna – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
• Wózek widłowy elektryczny – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
• Automat wzdłużny CNC – 4 miesiące od daty podpisania umowy;
• Wygładzarka wibracyjna (2 szt.) – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
• Agregat chłodniczy – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
• Natryskowy automat oczyszczający wraz z urządzeniem filtracyjnym workowym do usuwania drobnych wiórów – 4 miesiące od daty podpisania umowy;
• Wtryskarka do materiału o średniej gramaturze – 4 miesiące od daty podpisania umowy;
• Peryferia do wtryskarki: system odwilżania, mielenie tworzyw i regulator temperatury – 4 miesiące od daty podpisania umowy;
...
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa I części linii technologicznej do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych” zlokalizowanego w Białymstoku (planowane miejsce dostawy, montażu i uruchomienia: Białystok ul. Polska 2).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa I części linii technologicznej do projektu pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych” zlokalizowanego w Białymstoku (planowane miejsce dostawy, montażu i uruchomienia: Białystok ul. Polska 2).

W skład linii wchodzą (wraz ze wskazaniem wymaganego terminu dostawy, montażu, uruchomienia):
• Pneumatyka: sprężarka śrubowa, instalacja pneumatyczna – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
• Wózek widłowy elektryczny – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
• Automat wzdłużny CNC – 4 miesiące od daty podpisania umowy;
• Wygładzarka wibracyjna (2 szt.) – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
• Agregat chłodniczy – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
• Natryskowy automat oczyszczający wraz z urządzeniem filtracyjnym workowym do usuwania drobnych wiórów – 4 miesiące od daty podpisania umowy;
• Wtryskarka do materiału o średniej gramaturze – 4 miesiące od daty podpisania umowy;
• Peryferia do wtryskarki: system odwilżania, mielenie tworzyw i regulator temperatury – 4 miesiące od daty podpisania umowy;

...
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagane terminy dostawy, montażu, uruchomienia:
• Pneumatyka: sprężarka śrubowa, instalacja pneumatyczna – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
• Wózek widłowy elektryczny – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
• Automat wzdłużny CNC – 4 miesiące od daty podpisania umowy;
• Wygładzarka wibracyjna (2 szt.) – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
• Agregat chłodniczy – 3 miesiące od daty podpisania umowy;
• Natryskowy automat oczyszczający wraz z urządzeniem filtracyjnym workowym do usuwania drobnych wiórów – 4 miesiące od daty podpisania umowy;
• Wtryskarka do materiału o średniej gramaturze – 4 miesiące od daty podpisania umowy;
• Peryferia do wtryskarki: system odwilżania, mielenie tworzyw i regulator temperatury – 4 miesiące od daty podpisania umowy;

UWAGA:
Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą:
1) Dostarczenia, montażu (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) i protokolarnego odbioru przez Zamawiającego kompletnego przedmiotu zapytania/umowy.
2) Termin dostawy obliczany następująco: numer dnia następującego po dniu podpisania umowy + ilość miesięcy określona wymaganym terminem dostawy. Jeśli w ten sposób obliczony termin dostawy przypadać będzie na dzień wolny od pracy, termin dostawy zostanie ustalony na pierwszy dzień roboczy po tej dacie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw z montażem i uruchomieniem maszyny przemysłowej o wartości prac nie niższej niż*:
• 20 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Pneumatyka: sprężarka śrubowa, instalacja pneumatyczna;
• 10 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Wózek widłowy elektryczny;
• 400 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Automat wzdłużny;
• 60 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Wygładzarka wibracyjna (2 szt.);
• 50 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Agregat chłodniczy;
• 30 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Natryskowy automat oczyszczający wraz z urządzeniem filtracyjnym workowym do usuwania drobnych wiórów;
• 150 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Wtryskarka do materiału o średniej gramaturze;
• 20 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Peryferia do wtryskarki: system odwilżania, mielenie tworzyw i regulator temperatury
*dotyczy tylko w zakresie w jakim oferent składa ofertę.

Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa Rozdz. VI i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony Rozdz. VI, należy przedłożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, – Załącznik Nr 3 do SIWZ,
2) wykaz dostaw z usługą montażu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Załącznik Nr 4 do SIWZ,
3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Załącznik Nr 3 do SIWZ.
...
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie Rozdz. VI ust. 1 należy przedłożyć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 3 do SIWZ,
...
Szczegóły zawarto w SIWZ rozdz. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
oraz VIII INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W ROZDZIALE VII
...
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości*:
• 1 000,00 PLN /słownie: jeden tysiąc złotych/ – Pneumatyka: sprężarka śrubowa, instalacja pneumatyczna;
• 500,00 PLN /słownie: pięćset złotych/ – Wózek widłowy elektryczny;
• 10 000,00 PLN /słownie: dziesięć tysięcy złotych/ – Automat wzdłużny;
• 2 000,00 PLN /słownie: dwa tysiące złotych/ – Wygładzarka wibracyjna (2 szt.);
• 2 000,00 PLN /słownie: dwa tysiące złotych/ – Agregat chłodniczy;
• 1 500,00 PLN /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych/ – Natryskowy automat oczyszczający wraz z urządzeniem filtracyjnym workowym do usuwania drobnych wiórów;
• 5 000,00 PLN /słownie: pięć tysięcy złotych/ – Wtryskarka do materiału o średniej gramaturze;
• 1 000,00 PLN /słownie: jeden tysiąc złotych/ – Peryferia do wtryskarki: system odwilżania, mielenie tworzyw i regulator temperatur.
*wadium wnoszone jest w wysokości odpowiedniej do zakresu składanej oferty, tj. na wysokości łącznej stanowiącej sumę ofert częściowych.

...
Szczegóły zawarto w SIWZ rozdz. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
• kryterium „ceny” o wadze 70%.
• kryterium „okres gwarancji” o wadze 20%;
• kryterium „tryb płatności” o wadze 10%.
Oceny, dokonywać będą członkowie komisji. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku, a następnie zsumowane dla każdej z ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najwyższej wartości przyznanych punktów. Każdy z obszarów/części zamówienia będzie podlegał ocenie odrębnej. W przypadku składania oferty na całość zakresu zapytania ofertowego, ocena zostanie dokonana odrębnie dla każdej z części zamówienia, a Oferent taki ma obowiązek wykonać ten zakres zamówienia w jakim zostanie wyłoniony jako zwycięzca.
3. Zasady oceny kryterium "Cena"
W kryterium tym oferta z najniższą ceną otrzymuje 70 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru:
Pc = (Cn : Co) x 70
gdzie: Pc - ilość punktów za cenę (max. 70)
Cn - cena netto najniższa wśród ofert - w złotych polskich
Co - cena netto danego Wykonawcy - w złotych polskich
4. Ocena kryterium „Okres gwarancji”
Zamawiający wymaga zaoferowania minimum:
• 36 miesięcy gwarancji – Pneumatyka: sprężarka śrubowa, instalacja pneumatyczna;
• 30 dni lub 100 mth okresu gwarancji – Wózek widłowy elektryczny;
• 12 miesięcy gwarancji – Automat wzdłużny CNC (w części dotyczącej układu sterowania – min. 24 miesiące gwarancji);
• 12 miesięcy gwarancji – Wygładzarka wibracyjna (2 szt.);
• 24 miesięcy gwarancji – Agregat chłodniczy;
• 12 miesięcy gwarancji – Natryskowy automat oczyszczający wraz z urządzeniem filtracyjnym workowym do usuwania drobnych wiórów;
• 24 miesięcy gwarancji – Wtryskarka do materiału o średniej gramaturze.
Wykonawcy oferujący wydłużenie okresu gwarancji, za każde kolejne dodatkowe 6 miesięcy gwarancji otrzymają 5 punktów, ale maksymalnie 20 punktów (za przedłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące i więcej).
5. Ocena kryterium „Tryb płatności”
Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia zaliczki w wysokości max. 10% oraz dokonywania płatności częściowych do wysokości 70% (zaliczka nie wilcza się do płatności częściowych), jednakże:
• Oferent, który zobowiąże się do dostawy bez konieczności wniesienia zaliczki otrzyma 2 punkty.
• Oferent, który zrezygnuje z formy płatności częściowych, godząc się na zapłatę 14 dni od daty potwierdzającej dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu (podstawą do wystawienia faktury będzie końcowy protokół odbioru przyjęty przez strony) otrzyma 8 punktów.
Łącznie nie więcej aniżeli 10 punktów.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty zdobyły taką samą ilość punktów – decydujące jest kryterium ceny. W przypadku zaś, gdy oferty charakteryzują się taką samą ceną ofertową, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.


...
Szczegóły zawarto w SIWZ rozdz. XV. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w związku z:
1) otwarciem wobec reprezentowanego podmiotu likwidacji lub ogłoszeniem upadłości;
2) zaleganiem z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
3) prawomocnym skazaniem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego przez właściciela (w przypadku osób jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółki jawnej), partnerów (w przypadku spółki partnerskiej), komplementariuszy (w przypadku spółki komandytowej oraz Spółki komandytowo-akcyjnej), urzędującego członka organu zarządzającego (w przypadku osób prawnych);
4) sądowym zakazem ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
5) brakiem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, brakiem niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i osobowego zdolnego do wykonania zamówienia lub znajdowaniem się w sytuacji finansowej i ekonomicznej niezapewniającej wykonania zamówienia;
6) wykonywaniem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwaniem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
7) złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
8) niezłożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.
Ponadto, w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. oraz Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki i wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem wskazanym w pkt od 1) do 4):
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw z montażem i uruchomieniem maszyny przemysłowej o wartości prac nie niższej niż*:
• 20 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Pneumatyka: sprężarka śrubowa, instalacja pneumatyczna;
• 10 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Wózek widłowy elektryczny;
• 400 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Automat wzdłużny;
• 60 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Wygładzarka wibracyjna (2 szt.);
• 50 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Agregat chłodniczy;
• 30 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Natryskowy automat oczyszczający wraz z urządzeniem filtracyjnym workowym do usuwania drobnych wiórów;
• 150 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Wtryskarka do materiału o średniej gramaturze;
• 20 000,00 PLN netto każda z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Peryferia do wtryskarki: system odwilżania, mielenie tworzyw i regulator temperatury
*dotyczy tylko w zakresie w jakim oferent składa ofertę.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


4) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłową realizację zadania

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

...
Szczegóły zawarto w SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SCALMAX PAWEŁ POPŁAWSKI

Adres

gen. Józefa Bema 97/92

15-370 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

853070831

Fax

853070852

NIP

5422586976

Tytuł projektu

Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji motorem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Scalmax na rynkach krajowych i zagranicznych.

Numer projektu

RPPD.01.03.00-20-0265/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano oferty firm:

Pneumatyka: sprężarka śrubowa, instalacja pneumatyczna (1 kpl.)
Oferta COMEST Wojciech Kwaśnicki, ul. Kościuszki 8, 84-220 Strzebielino spełniła wszelkie wymagane kryteria oraz zdobyła najwyższą ilość punktów w zakresie Pneumatyka: sprężarka śrubowa, instalacja pneumatyczna (1 kpl.) tj. 100,00 pkt.
wpłynęła 13.08.2019r.
Zaproponowana cena netto (pln) 33.530,00
Okres gwarancji 60 (miesięcy)
Tryb płatności - zaliczka NIE
Tryb płatności – płatności częściowe NIE

Automat wzdłużny CNC (1 szt.)
Oferta Rands Sp. z o.o. Sp.k., ul. Janikowska 17a, 61-070 Poznań spełniła wszelkie wymagane kryteria oraz zdobyła najwyższą ilość punktów w zakresie Automat wzdłużny CNC (1 szt.), tj. 78,00 pkt.
wpłynęła 08.08.2019r.
Zaproponowana cena netto (pln) 691.061,70
Okres gwarancji 12 (miesięcy)
Tryb płatności - zaliczka TAK
Tryb płatności – płatności częściowe NIE

Wygładzarka wibracyjna (2 szt.)
Oferta MARBAD Sp. z o.o., ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa spełniła wszelkie wymagane kryteria oraz zdobyła najwyższą ilość punktów w zakresie Wygładzarka wibracyjna (2 szt.), tj. 70,00 pkt.
wpłynęła 13.08.2019r.
Zaproponowana cena netto (pln) 89.911,91
Okres gwarancji 12 (miesięcy)
Tryb płatności - zaliczka TAK
Tryb płatności – płatności częściowe TAK

Agregat chłodniczy (1 kpl.)
Oferta ABC HOT Mariusz Krasowski, ul. Długa 1A, 15-635 Klepacze spełniła wszelkie wymagane kryteria oraz zdobyła najwyższą ilość punktów w zakresie Agregat chłodniczy (1 kpl.), tj. 70,00 pkt.
wpłynęła 13.08.2019r.
Zaproponowana cena netto (pln) 87.500,00
Okres gwarancji 24 (miesięcy)
Tryb płatności - zaliczka TAK
Tryb płatności – płatności częściowe TAK

Natryskowy automat oczyszczający wraz z urządzeniem filtracyjnym workowym do usuwania drobnych wiórów (1 kpl.)
Oferta AUER Polska Sp. z o.o., ul. Szeligowska36, 01-320 Warszawa spełniła wszelkie wymagane kryteria oraz zdobyła najwyższą ilość punktów w zakresie Natryskowy automat oczyszczający wraz z urządzeniem filtracyjnym workowym do usuwania drobnych wiórów (1 kpl.), tj. 78,00 pkt.
wpłynęła 12.08.2019r.
Zaproponowana cena netto (pln) 107.800,00
Okres gwarancji 12 (miesięcy)
Tryb płatności - zaliczka TAK
Tryb płatności – płatności częściowe NIE

Wtryskarka do materiału o średniej gramaturze (1 szt.)
Oferta Engel Polska Sp. z o.o., ul. Ostródzka 50B, 03-289 Warszawa spełniła wszelkie wymagane kryteria oraz zdobyła najwyższą ilość punktów w zakresie Wtryskarka do materiału o średniej gramaturze (1 szt.), tj. 78,00 pkt.
wpłynęła 13.08.2019r.
Zaproponowana cena netto (pln) 318.440,40
Okres gwarancji 24 (miesięcy)
Tryb płatności - zaliczka TAK
Tryb płatności – płatności częściowe NIE
Liczba wyświetleń: 192