Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług, w zakresie organizacji spotkania (usługi związane z wyżywieniem i udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda) dla części I i II zapytania oraz w zakresie organizacji spotkania (usługi związane z zakwaterowaniem wyżywieniem, udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda) dla części III zapytania.

Data publikacji: 05.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-07-2019

Numer ogłoszenia

1194176

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie głównej Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa (w sekretariacie), do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 10:00.
2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Dmitruk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie podzielono na następujące części:
• Część I – Organizacja spotkania: usługi związane z wyżywieniem i udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda.
Termin realizacji – 17 września 2019 r. (spotkanie ośmiogodzinne)
• Część II – Organizacja spotkania: usługi związane z wyżywieniem i udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda.
Termin realizacji – 10 października 2019 r. (spotkanie ośmiogodzinne)
• Część III – Organizacja spotkania: usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem
i udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda.
Termin realizacji – 7-8 listopada 2019 r. (spotkanie szesnastogodzinne – 2 dni po 8 godzin).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”. Przeprowadzenie szkolenia dla trenerów ALO SUS.

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług, w zakresie organizacji spotkania (usługi związane z wyżywieniem i udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda) dla części I i II zapytania oraz w zakresie organizacji spotkania (usługi związane z zakwaterowaniem wyżywieniem, udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda) dla części III zapytania.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Część I – Organizacja spotkania: usługi związane z wyżywieniem i udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda.
Termin realizacji – 17 września 2019 r. (spotkanie ośmiogodzinne)

Część II – Organizacja spotkania: usługi związane z wyżywieniem i udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda.
Termin realizacji – 10 października 2019 r. (spotkanie ośmiogodzinne)

Część III – Organizacja spotkania: usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem
i udostępnieniem sal szkoleniowych – 1 sala plenarna dla 150 osób i 3 sale warsztatowych dla ok 50 osób każda.
Termin realizacji – 7-8 listopada 2019 r. (spotkanie szesnastogodzinne – 2 dni po 8 godzin).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w zakresie realizacji usług organizacji spotkań lub szkoleń lub konferencji tzn. wykażą należyte zrealizowanie w okresie 2 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 usług organizacji spotkań lub szkoleń lub konferencji, z których każda była o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość 10 000,00 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia) i polegała na zorganizowaniu dla co najmniej 100 osób: wyżywienia i sal szkoleniowych, warsztatowych lub konferencyjnych wraz z wyposażeniem – dla części I i II, natomiast dla części III dodatkowo z zakwaterowaniem;

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj. dysponują obiektem hotelarskim lub innym obiektem, w którym są świadczone usługi hotelarskie (miejsce w którym świadczony będzie przedmiot zamówienia – serwowane będzie całodzienne wyżywienie, udostępnione sale konferencyjne i warsztatowe z pełnym wyposażeniem (co najmniej 1 klimatyzowaną salę o powierzchni co najmniej 80 m2), usługi, bezpłatny dostęp do internetu dla uczestników), a dla części III zaplecze noclegowe, posiadającym kategorię co najmniej 3 gwiazdek w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich 1i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006r. Nr 22 poz. 169 z późn. zm.) lub spełniającym wymogi dla 3 gwiazdek, o których mowa w ww. rozporządzeniu, Ww. obiekt musi być również obiektem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie pozostają w stanie likwidacji lub upadłości.

Dodatkowe warunki

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zapytaniem ofertowym zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail: alosus@ceo.org.pl Zamawiający będzie odpowiadać na poszczególne pytania w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania pytania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu, oraz wyjaśnień dotyczących stawki VAT.
5. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu – do dnia upływu terminu składania ofert, odwołania postępowania lub niewybrania oferty, odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków oferty z wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie udostępnianym przez Wykonawcę w celu stwierdzenia jakości opisanych warunków.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może zmniejszyć (do 50 % zamówienia) lub zwiększyć (do 30% zamówienia) ilości poszczególnych usług określonych w załącznikach nr 1 i 2 do umowy (prognozowany zakres usług), a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielanie zamówień do maksymalnych ilości wskazanych w ww. załącznikach w tym roszczenie za utracone korzyści. Ostateczny zakres usług określony w ust. 2 pkt 2 stanowi podstawę do realizacji zamówienia przez Wykonawcę w ilościach poszczególnych usług określonych w tym zakresie. W przypadku zwiększenia, bądź zmniejszenia ilości poszczególnych usług cena jednostkowa za te usługi nie będzie większa niż ta wskazana przez Wykonawcę w ofercie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:
L.p. Kryterium Waga Punkty
1. Cena 40% 40
2. Odległość od dworca PKP Warszawa Centralna 20% 20
3. Przestrzeń wspólna dla uczestników 15% 15
4. Aspekty społeczne 15% 15
5. Proponowane menu 10% 10
Razem 100% 100

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z zaokrągleniami) i wybierze ofertę
z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających wykluczeniu i odrzuceniu, stosując poniższe wzory:

Punkty ogółem = Punkty za kryterium cena + Punkty za kryterium odległość od Dworca PKP Warszawa Centralna + Punkty za kryterium Przestrzeń wspólna dla uczestników + Punkty za kryterium Aspekty społeczne + Punkty za kryterium Proponowane menu.

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku:
1) nie załączenia przez Wykonawcę wraz z ofertą określoną w rozdziale V ust. 2 pkt 5 lub na żądanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 1-4,
2) nie wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału, o których mowa
w rozdziale V ust. 1;
3) złożenia oferty lub innych oświadczeń oraz dokumentów wymaganych treścią niniejszego zapytania ofertowego podpisanych przez osobę(y) nieupoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy – brak pełnomocnictwa;
4) gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w zakresie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych bądź innych oczywistych omyłek polegających na niezgodności ofert
z przedmiotem zapytania ofertowego;
5) wystąpienia powiązań osobowo-kapitałowych, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 3; po zastosowaniu procedury, o której mowa w ust. 2.
2. W przypadku niezałączenia lub złożenia wymaganych dokumentów i/lub oświadczeń,
o których mowa w ww. rozdziale V ust. 2 pkt 1-4 lub pełnomocnictwa albo załączenia ich
w sposób wadliwy (niezgodny z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego) Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów lub dostarczone dokumenty będą wadliwe (niezgodność z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego) Zamawiający wykluczy takiego Wykonawcę z dalszego udziału z postępowania. Oferta zaś Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie uznana za ofertę odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Adres

00-666 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228758540

Fax

228758540

NIP

5251726659

Tytuł projektu

Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-3010/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I
MK-Business Michael Kulikowski, al. Jerozolimski 33 m 8 data wpłynięcia 19.07.2019 godz. 11:20 liczba uzyskanych punktów: 83,12

Część II
MK-Business Michael Kulikowski, al. Jerozolimski 33 m 8 data wpłynięcia 19.07.2019 godz. 11:20 liczba uzyskanych punktów: 83,12

Część III
MK-Business Michael Kulikowski, al. Jerozolimski 33 m 8 data wpłynięcia 19.07.2019 godz. 11:20 liczba uzyskanych punktów: 100,00
Liczba wyświetleń: 196