Strona główna
Logo unii europejskiej

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 5 w Kwidzynie

Data publikacji: 30.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1193997

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiającym jest: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 11 Listopada 5, ul. 11 Listopada 5, 82- 500 Kwidzyn
Oferty należy składać na adres Zarządcy: Zakład Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o., ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn, sekretariat (I piętro), nie później niż do dnia 14.08.2019 r. do godz. 10:00.. Godziny pracy Zarządcy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zarządcy Zamawiającego i opisana w następujący sposób:
Zakład Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Kwidzynie
ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn
„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 5 w Kwidzynie”
1. Ceną oferty jest kwota brutto podana w Formularzu Oferty złożonym przez Wykonawcę.
2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Oferta składa się z:
a) Formularza Oferty (wzór formularza oferty określony został w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego);
b) Wykazu robót budowlanych o których mowa w Rozdz. VI do Zapytania ofertowego, ust. 1;
c) Oryginału pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw załączonych do oferty;
d) kosztorysu ofertowego.
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie,
b) drogą elektroniczną (adres Zamawiającego: imilewska@kwidzyn.pl przy czym forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz pełnomocnictwa.
3. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Pytania Wykonawców mogą być przekazywane pisemnie lub pocztą elektroniczną. W przypadku przekazywania pytań pisemnie Zamawiający prosi o przesłanie ich treści w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym (np. *.rtf, *.doc, *.docx) na adres e-mail: imilewska@kwidzyn.pl.
4. Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji z niniejszego postępowania stanowi integralną część Zapytania ofertowego i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Grzebisz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

055 6464760

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 5 w Kwidzynie – w ramach projektu „RAZEM- rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne- wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miasta poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Przedmiot zamówienia obejmuje remont ścian zewnętrznych i fundamentowych istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Kwidzynie, przy ul. 11 Listopada 5.
Integralną część niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kwidzyński Miejscowość: Kwidzyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest: remont części wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 5 w Kwidzynie

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 5 w Kwidzynie – w ramach projektu „RAZEM- rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne- wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miasta poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z dokumentacją techniczną dla przedmiotowego Projektu, do pobrania ze strony Zarządcy Zamawiającego: www.zum.net.pl.
3. Wykonawca, który zdecyduje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, elementy, systemy, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji technicznej i/lub inspektora nadzoru.
4. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.
5. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji technicznej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.
6. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
7. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).
8. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
9. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Kod CPV

45210000-2

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budynków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111300-4, 45443000-4

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy rozumie się termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dot. zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca potwierdzi, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum dwie roboty budowlane, przy czym każda z nich obejmowała swoim zakresem remont ścian zewnętrznych i fundamentowych budynku, a wartość brutto każdej z robót wyniosła min. 100 000,00 zł oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dodatkowe warunki

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udział lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o okres w którym nie było możliwe prowadzenie prac budowlanych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi – normami), potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach.
2. Zmiany terminu realizacji mogą nastąpić:
a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
c) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
e) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę , robót;
f) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi – normami);
g) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacja finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
3. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić:
a) w przypadku zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego;
b) w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – dla robót budowlanych określonych w rozdziale V Zapytania ofertowego – przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego (oryginał);
8. Oferta składa się z:
a) Formularza Oferty (wzór formularza oferty określony został w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego);
b) Wykazu robót budowlanych o których mowa w Rozdz. VI do Zapytania ofertowego, ust. 1;
c) Oryginału pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw załączonych do oferty;
d) kosztorysu ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
Cena: znaczenie – 100 pkt
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całego zamówienia, podaną w Formularzu Oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, otrzyma 100 punktów. Pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie - do zaoferowanej ceny – mniej punktów.
Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:

K współczynnik oceny oferty (liczony z dokładnością do czterech miejsc po przecinku),
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert (łącznie z podatkiem VAT w PLN),
Cof cena ocenianej oferty (łącznie z podatkiem VAT w PLN),
2. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.
3. Oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udział lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO KWIDZYN

Adres

Warszawska 19

82-500 Kwidzyn

pomorskie , kwidzyński

Numer telefonu

660762816

Fax

556464703

NIP

5811956166

Tytuł projektu

RAZEM - rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie

Numer projektu

RPPM.08.01.02-22-0019/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 1: Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Kowalski, ul. Malborska 130, 82-500 Kwidzyn
data wpłynięcia oferty: 14-08-2019
cena oferty: 220.331,33 zł
Liczba wyświetleń: 113