Strona główna
Logo unii europejskiej

Monitoring stanowisk gniewosza (postępowanie powtórzone)

Data publikacji: 04.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-07-2019

Numer ogłoszenia

1193792

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl. W wiadomości wpisać tytuł: „Monitoring stanowisk gniewosza”.
2. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
3. Oferty będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.
4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.
5. Dokumenty dołączone do oferty winny być podpisane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty a następnie zeskanowane/przygotowana fotokopia.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.szewczyk@lto.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk, Przemysław Stachyra

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk, tel. 663 502 134 oraz Przemysław Stachyra, tel. 509 667 780.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest monitoring wybranych stanowisk gniewosza plamistego w Puszczy Solskiej. Monitoring obejmie te stanowiska, na których wcześniej przeprowadzono zabiegi czynnej ochrony poprzez rozłożenie pniaków korzeniowych oraz doświetlenie stanowisk poprzez usunięcie roślinności niepożądanej, zacieniającej stanowiska.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: Monitornig prowadzony będzie na terenie Nadleśnictw: Gościeradów, Janów Lubelski, Biłgoraj, Zwierzyniec, Józefów oraz Narol.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest określenie skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych dla gniewosza plamistego na terenie Puszczy Solskiej.

Przedmiot zamówienia

Celem monitoringu skuteczności ochrony gniewosza plamistego w Puszczy Solskiej będzie kontrola około 62 znanych stanowisk. Na ogólną liczbę składają się lokalizacje, gdzie wiosną 2019 roku wyłożono w 40 miejscach karpy korzeniowe. Na kolejnych max 22 stanowiskach Zamawiający planuje usunięcie roślinności zacieniającej stanowiska. Wszystkie lokalizacje usytuowane są na terenie Nadleśnictw: Gościeradów, Janów Lubelski, Biłgoraj, Zwierzyniec, Józefów oraz Narol.
Kontrole terenowe wskazanych stanowisk należy wykonywać najwcześniej od 1 kwietnia do 30 października, w okresie aktywności gniewosza plamistego (uwzględniając panujące warunki atmosferyczne), przy czym w pierwszym roku monitoringu – od podpisania umowy.
Wykaz stanowisk objętych monitoringiem skuteczności ochrony gniewosza plamistego Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w formie elektronicznej (jako plik gpx lub kml). Na każdym stanowisku należy przeprowadzić minimum 7 kontroli nie wcześniej niż dwa tygodnie po wykonaniu przez Zamawiającego zabiegów ochronnych, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca.
Prace związane z monitoringiem gniewosza plamistego należy przeprowadzić z wykorzystaniem zaleceń metodycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Najbar B. 2012. Gniewosz plamisty Coronella austriaca. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. 2012 (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Poradnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 516-539).
Zakres realizacji prac kameralnych:

Po wykonaniu wszystkich kontroli, w terminie do 2 miesięcy, należy opracować raport z prac zawierający m.in.:
- część opisową monitoringu, która będzie charakteryzować gatunek, przebieg prac w terenie (daty kontroli, kontrolowane stanowiska, metodykę) oraz szczegółowo specyfikować w formie tabelarycznej wymagane informacje dotyczące każdego stanowiska, osobno dla każdego nadleśnictwa (Załącznik nr 1 do OPZ) forma papierowa i pdf ;
- folder w elektronicznej wersji, w którym zgromadzona zostanie pełna dokumentacja fotograficzna poszczególnych stanowisk w zakresie: dokumentacji osobników, rodzaju stanowiska (pniaki korzeniowe/ doświetlone stanowiska poprzez usunięcie roślinności), przy czym każda fotografia musi być opisana, którego stanowiska dotyczy (część fotografii należy umieścić w raporcie, wedle uznania autora raportu);
- folder w elektronicznej wersji, w którym zebrane będą lokalizacje poszczególnych stanowisk oraz ślady świadczące o wykonaniu prac w terenie wg wymaganego zakresu (format gps, shp itp.).
Szczegóły znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

90711500-9

Nazwa kodu CPV

Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do 30 maja 2020 roku. Kontrole terenowe wskazanych stanowisk należy wykonywać najwcześniej od 1 kwietnia do 30 października, w okresie aktywności gniewosza plamistego (uwzględniając panujące warunki atmosferyczne), przy czym w pierwszym roku monitoringu – od podpisania umowy.
Po wykonaniu wszystkich kontroli, w terminie do 2 miesięcy, należy opracować raport z prac.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3.4. O udzielenie nie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
dysponują co najmniej jedną osobą (ekspertem), który będzie brał bezpośredni udział w wykonaniu zamówienia:
a) posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, co najmniej jednej inwentaryzacji/ monitoringu/ badania naukowego* dotyczącego gadów,

*- przez inwentaryzację, monitoring lub badania naukowe rozumie się opracowanie powstałe na podstawie przeprowadzonych kontroli terenowych, podczas których notowane są parametry środowiska lub jego składowych, zakończone podsumowaniem zebranych danych w postaci np. opracowania, raportu lub artykułu np. naukowego.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu osób sporządzonego wg załącznika nr 3 do Zapytania.

- Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia okoliczności potwierdzających deklarowane przez Wykonawcę doświadczenie (przy czym wyjaśnienie nie może prowadzić do zmiany treści złożonej oferty). Ponadto przed podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie i wiedzę, np. umów z protokołem odbioru bez wad opracowań bądź raportów, wskazania miejsca publikacji.
- Wykonawca ma prawo polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie powyższego warunku, jeśli podmioty te zrealizują usługi, odnośnie do których te zdolności są niezbędne. W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia, na takich zasadach jak Wykonawca.

3.5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich zasadach jak wykonawcy krajowi.
3.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3.7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, na zasadzie – spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

3.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania.
3.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.3. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega że liczba stanowisk objętych monitoringiem skuteczności ochrony gniewosza plamistego, na których jest planowane usunięcie roślinności, może ulec zmniejszeniu. Wskazane zmniejszenie zakresu umowy odbędzie się w drodze porozumienia Stron, bez konieczności zmiany umowy.
3. Zmiana osoby, o której mowa w par. 3 ust. 1 umowy jest możliwa jedynie za zgodą Zamawiającego oraz po spełnieniu przez nową osobę warunków dotyczących doświadczenia i/lub kwalifikacji opisanych w zapytaniu ofertowym, w takim samym stopniu, jak osoba wskazana w ofercie. W przypadku skierowania nowej osoby do realizacji umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, lub niespełniającej warunków tak jak osoba wskazana w ofercie, Zamawiający dopuszcza odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy i naliczenie kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 umowy.
4. Dopuszcza się zmianę cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, iż ustawowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia w życie aktu prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

7. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
7.1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
7.2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - wg załącznika nr 3 do Zapytania.
7.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
7.4. Ewentualnie, dokument innego podmiotu, o którym mowa w pkt 3.4. tiret drugi Zapytania.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

6. Kryteria i tryb oceny ofert
6.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%. Oceniane będą oferty niepodlegające odrzuceniu.
a) Kryterium (C) Cena brutto – 80%

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): (C minimalna/C oferowana) x 80 pkt

b) Kryterium (D) Doświadczenie osoby skierowanej do udziału przy realizacji zamówienia - 20%, punktowane będzie następujące doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, ponad doświadczenie wymagane w warunku udziału, polegające na wykonaniu inwentaryzacji/ monitoringu/ badań naukowych gatunków węży objętych ochroną, które były realizowane w obrębie: obszarów Natura 2000/ parku narodowego/ parku krajobrazowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2340) lub przepisów równoważnych w innych krajach, jeśli czynności wykonywane były za granicą (w takim przypadku wykonawca wskaże miejsce wykonywania czynności i statut obszaru) – zgodnie z rozdz. 3.4 lit. b Zapytania. Przez inwentaryzację, monitoring lub badania naukowe rozumie się opracowanie powstałe na podstawie przeprowadzonych kontroli terenowych, podczas których notowane są parametry środowiska lub jego składowych, zakończone podsumowaniem zebranych danych w postaci np. opracowania, raportu lub artykułu np. naukowego.


Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenia osoby skierowanej do udziału przy realizacji zamówienia (D) max 20 pkt:
W zależności od liczby wykazanych doświadczeń, zgodnych z opisem zawartym w lit. b:
1) 1 doświadczenie, jeśli za jego pomocą Wykonawca wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu (gdy doświadczenie w zakresie gadów wykazywane jest doświadczeniem dotyczącym gatunków węży objętych ochroną) - 0 pkt
2) 1 doświadczenie, jeśli jest inne od doświadczenia, za pomocą którego wykonawca wykazuje spełnianie warunku udziału – 10 pkt
3) 2 doświadczenia - 15 pkt
4) 3 doświadczenia – 20 pkt
Wykazanie doświadczenia na potrzeby tego kryterium – załącznik nr 3 do Zapytania część II.
6.2. W przypadku wątpliwości co do oświadczeń Wykonawcy w zakresie doświadczenia, Zamawiający ma prawo wezwać go do wyjaśnienia okoliczności potwierdzających deklarowane doświadczenie.
6.3. Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru:
O = C + D
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

14.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
14.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
14.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
 łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
 oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
14.5. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 3, w tym zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.). Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
14.6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
14.7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
14.8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
 Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
 gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony.
14.9. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.
14.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik nr 5).
15. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO opisane są w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Inne źródła finansowania

Zadanie jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy Natura International Polska z siedzibą ul. Żytnia 18/16 Białystok, z ceną ofertową w wysokości 23.500,00 zł brutto. Oferta uzyskała 90 pkt w kryteriach oceny, cena 80%, doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – 20% i była jedyną złożoną w postępowaniu. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiadają wymaganiom zapytania ofertowego. 2. Oferta wykonawcy wpłynęła w dniu 10.07.2019 r. godz. 11:01.
Liczba wyświetleń: 117