Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup jednosystemowej lokomotywy elektrycznej z silnikiem dojazdowym

Data publikacji: 30.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1193701

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 7 października 2019 r. Zamawiający opublikował pytania zadane przez oferentów i udzielone wyjaśnienia.
W konsekwencji zaktualizowano Zapytanie ofertowe oraz Opis przedmiotu zamówienia.
Termin na składanie ofert pozostaje bez zmian.

W dniu 12 września 2019 r. Zamawiający opublikował pytania zadane przez oferentów i udzielone wyjaśnienia.
W konsekwencji zaktualizowano Opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy.
Termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 11 października 2019 r. do godz. 15.00.

W dniu 9 września 2019 r. Zamawiający opublikował pytania zadane przez oferentów i udzielone wyjaśnienia.
W konsekwencji zaktualizowano Opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy.
Termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 4 października 2019 r. do godz. 15.00.

W dniu 2 września 2019 r. Zamawiający opublikował pytanie zadane przez oferenta i udzielone wyjaśnienia.
W ich konsekwencji wprowadza się zmianę we Wzorze umowy.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Zamawiający opublikował pytania zadane przez oferentów i udzielone wyjaśnienia.
W ich konsekwencji wprowadza się zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Wzorze umowy.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

W dniu 19 sierpnia 2019 r. Zamawiający opublikował pytania zadane przez oferentów i udzielone wyjaśnienia.
Zamawiający m. in. wyraził zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 19 września 2019 r. do godz. 15.00.
W konsekwencji zaktualizowano Zapytanie ofertowe, Formularz ofertowy oraz Wzór umowy.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć (lub przesłać) w zamkniętej kopercie na adres: Pol-Miedź
Trans Sp. z o.o., ul M. Skłodowskiej-Curie 190, 59-301 Lubin. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy,
zaadresowana do Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. (adres jak powyżej) oraz posiadać oznaczenie: "Zakup jednosystemowej lokomotywy elektrycznej z silnikiem dojazdowym".
1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz oferty
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem wykonanych zamówień oraz dowodami należytego wykonania tych zamówień
• Załącznik nr 3: Opis przedmiotu zamówienia - parafowany przez Wykonawcę
• Załącznik nr 4: Wzór umowy wraz z załącznikami - parafowany przez Wykonawcę Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gdzie Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
• Dowód wniesienia wadium
• Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (a w przypadku podmiotów spoza RP - równoważne dokumenty z rejestrów zagranicznych), a także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Wróblewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

76 749 68 40

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej jednosystemowej lokomotywy elektrycznej z silnikiem dojazdowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: lubiński Miejscowość: Lubin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy fabrycznie nowej jednosystemowej lokomotywy elektrycznej z silnikiem dojazdowym

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej jednosystemowej lokomotywy elektrycznej z silnikiem dojazdowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Kod CPV

34611000-3

Nazwa kodu CPV

Lokomotywy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zmiany Umowy są dopuszczalne w następujących przypadkach:
a. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
b. przedłużenie terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
c. Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Informację o oświadczeniach i dokumentach wymaganych do złożenia przez Wykonawców zawiera Rozdział IX Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: cena netto i wydłużenie gwarancji.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej x 95 = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena.
Punkty za kryterium „Wydłużenie gwarancji” zostaną obliczone w następujący sposób: Gx/Gmax x 5 = liczba punktów oferty badanej w kryterium „wydłużenie gwarancji”
Gdzie:
Gmax – najdłuższa zaoferowana długość gwarancji [m-ce] – nie więcej niż 48 miesięcy
Gx – długość gwarancji [m-ce] zaproponowana przez oferenta – nie więcej niż 48 miesięcy.
Punktacja maksymalna: 5 pkt.

Wykluczenia

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdz. III zapytania ofertowego
zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POL-MIEDŹ TRANS SP. Z O.O.

Adres

Marii Skłodowskiej-Curie 190

59-301 Lubin

dolnośląskie , lubiński

Numer telefonu

+48768471800

Fax

+48768471809

NIP

6921743667

Tytuł projektu

„Zakup nowych wagonów platform oraz lokomotywy do przewozu ładunków w transporcie intermodalnym przez Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie”

Numer projektu

POIS.03.02.00-00-0037/18-00
Liczba wyświetleń: 935