Strona główna
Logo unii europejskiej

Doradztwo dla uczestników projektu w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów - procesowe wspomaganie

Data publikacji: 03.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-07-2019

Numer ogłoszenia

1193598

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Uwaga - w załącznikach s. 8 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (rozdział IV)

powinno być IV. WYMAGANIA MERYTORYCZNE Eksperta dla cz. 2,

jest IV. WYMAGANIA MERYTORYCZNE Eksperta dla cz. 1
Za pomyłkę pisarską przepraszamy.

----------------------------------------------------

Zmieniono załącznik do Oferty zapytanie ofertowe poprzez wykreślenie błędnego zapisu w słowniczku:
Projekcie - należy przez to rozumieć projekt „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” (POWR.02.10.00-00-7016/17) realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach PO WER, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
wykreślono następującą treść
Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Projekt będzie realizowany na terenie województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza ofertowego, załącznika potwierdzającego spełnienie kryteriów oceny dostępnego w wersji Word, opis przeprowadzonego Procesowego Wspomagania placówki oświatowej z okresu 3 lat (liczonych do dnia upływu terminu składania ofert).
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na część 1 i/lub jedną ofertę na część 2.
3) Ofertę należy złożyć:
a) osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
„Oferta w ramach postępowania nr 5/7016/2019”
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy.
Miejsce złożenia oferty: Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz.
lub
b) drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji w formacie PDF – 1 plik) na adres
e-mail: projekty@bydgoszcz-frdl.pl, w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta w ramach postępowania nr 5/7016/2019”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@bydgoszcz-frdl.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Pierzchała-Tolak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48606398203

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy dwóch części:
• Część 1. Wyboru eksperta do opracowania planów i programów doradczych wraz z narzędziami oraz do przeprowadzenia szkolenia ToT dla ekspertów/doradców, o których mowa w zadaniu następnym;
• Część 2. Wyboru ekspertów do przeprowadzenie doradztwa dla uczestników projektu w zakresie realizacji procesowego wspomagania w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Zamawiający dokona wyboru 10 ekspertów - doradców.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest podniesienie kompetencji Uczestników projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” w zakresie wspomagania szkół, ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo – doradczych wraz z obudową metodyczną w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi zgodnie z poniższą specyfikacją:

A. Część 1:
Charakterystyka: opracowanie planów i programów doradczych wraz z narzędziami wraz z przeprowadzeniem szkolenia ToT dla doradców obejmujących wsparciem doradczym uczestników projektu.
a. Plany doradcze i narzędzia* obejmować będą doradztwo dla uczestników w obszarach kompetencyjnych:
• kompetencje cyfrowe (TIK);
• kompetencje matematyczno-przyrodnicze;
• umiejętności porozumiewania się w językach obcych;
• postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa;
• umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie;
• wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.
b. Szkolenie ToT – 8h dydaktycznych w ramach 1 dnia szkoleniowego. Realizujący zamówienie przeprowadzi szkolenie, opracuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej*, przeprowadzi ewaluację szkolenia. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową, powielenie materiałów szkoleniowych, catering w postaci przerwy kawowej oraz obiadowej. Szkolenie realizowane będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie m. Bydgoszcz.
• Termin realizacji Części 1: opracowanie planów i programów – do 10 sierpnia 2019 r.; przeprowadzenie ToT dla doradców – do 20 sierpnia 2019 r.
* na otwartej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innej kompatybilnej wolnej licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z tych zasobów.


B. Część 2:
Charakterystyka wsparcia doradczego:
Zamawiający obejmie wsparciem doradczym maks. 170 uczestników projektu uczestniczących w szkoleniach w ramach 10 grup szkoleniowych, realizując dla pojedynczego uczestnika projektu 36 h doradczych w podziale 18h doradztwa indywidualnego oraz 18 godzin doradztwa grupowego w formie spotkań (w całym projekcie maks. 6120 godzin doradztwa dla wszystkich uczestników).
1. Doradcy w ramach 18h doradztwa indywidualnego dla każdego uczestnika:
a) Opracują indywidualne program doradztwa dostosowane do potrzeb uczestnika, rodzaju wspomagania i uzgodnień z placówka oświatową;
b) Udzielają wsparcia merytorycznego uczestnikom projektu w opracowaniu planu wspomagania w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów placówki oświatowej wskazanej przez uczestnika, w wybranym przez uczestnika projektu obszarze kompetencyjnym;
c) Zweryfikują opracowane roczne plany wspomagania;
d) Udzielą wsparcia merytorycznego przy międzyokresowej ewaluacji wdrażanego planu wspomagania w placówce oświatowej.
2. Doradcy w ramach 18h doradztwa grupowego dla każdego uczestnika:
e) Udzielają wparcia w zakresie systemowego wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w formie max 3 doradczych spotkania stacjonarne (po 6 godzin zegarowych każde).

Kod CPV

79411000-8

Nazwa kodu CPV

Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania

Harmonogram realizacji zamówienia

Doradztwo indywidualne i grupowe realizowane będzie w okresie sierpień 2019 - maj 2020
Szkolenie ToT dla doradców zrealizowane zostanie do 20 sierpnia 2019 roku.
Cz. 1 zamówienia zrealizowana zostanie do 10 sierpnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
2) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) świadczenia usługi zgodniez opisem przedmiotu zamówienia (pkt IV) i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (pkt III),
b) kontaktów zdalnych z Zamawiającym m.in. w celu ustalenia harmonogramu wykonywanych zadań,
c) niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym Uczestniku, który opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości,
d) dot. części 1: przekazanie Zamawiającemu wszelkich materiałów opracowanych na potrzeby szkolenia i wypracowanych podczas szkolenia.
3) Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym:
a) Dla części 1 - Opracowanie narzędzi doradczych i przeprowadzenie szkolenia ToT zgodnie z punktem IV A);
b) Dla części 2 - doradztwa indywidualnego i grupowego zgodnie z punktem IV B) oraz obowiązkowy udział w jednodniowym szkoleniu wewnętrznym (Training of Trainers).
Celem szkolenia będzie przedstawienie założeń opracowanych planów i programów doradczych Wykonawcom, którzy na podstawie ww. planów i programów będą prowadzili doradztwo w projekcie,
c) wszystkie koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy na ww. usługę. Oferta powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie.
d) Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
e) Cenę należy wyrazić w PLN w kwocie brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Do realizacji zamówienia z części 1. i 2 Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania ponoszonych przez Wykonawców, w tym koszty związane z dojazdem i ewentualnym zakwaterowanie związanym z udziałem w obowiązkowym szkoleniu ToT.
5) Dotyczy części 1: koszt najmu sali i wyżywienia podczas trwania szkolenia ToT pokrywa Zamawiający.
6) Zamawiający przewiduje współpracę z wyłonionymi Wykonawcami na podstawie umowy zlecenia lub umowy cywilnoprawnej w przypadku podmiotów gospodarczych.
7) Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza składanie ofert częściowych.
8) Do realizacji części 1. Zamawiający wyłoni 1 Wykonawcę/Eksperta.
9) Do realizacji części 2. Zamawiający wyłoni 10 Wykonawców/Ekspertów.
10) Dotyczy części 1 i 2: Wykonawca będący podmiotem gospodarczym, składający ofertę zatrudnionego/współpracującego z nim trenera/eksperta składa ofertę oddzielnie dla każdego zgłaszanego trenera/eksperta.
11) Dotyczy części 1 i 2: Zamawiający zastrzega, że w przypadku prowadzenia szkoleń/doradztwa przez innego trenera/eksperta niż wskazanego w Załączniku nr 2 każdy z trenerów/ekspertów, który będzie prowadził szkolenia/doradztwo musi spełniać ww. warunki określone w pkt. VII ust. 1).
12) Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza składania ofert wariantowych.
13) Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwołań.
14) Rozliczenie finansowe z Wykonawcą odbywać się będzie, po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli stron protokołu odbioru oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonego rachunku lub faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego rachunku lub faktury VAT.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w umowie, o ile zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
16) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
a) terminów realizacji i harmonogramu realizacji umowy z innych przyczyn organizacyjnych lub przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej) (o czas nie dłuższy niż wynikający z okresu trwania tych okoliczności i przyczyn),
b) osób, które Wykonawca zaproponował w ofercie jako trenerów do przeprowadzenia szkoleń, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy (zmiany te nie mogą prowadzić do obniżenia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu inną osobę trenera o kwalifikacjach, wykształceniu i doświadczeniu nie niższym, niż określono w zapytaniu ofertowym. Powyższa zmiana kadry wymaga zgody Zamawiającego,
c) zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała dofinansowanie realizacji projektu,
d) zmiany stanu prawnego Zamawiającego lub wykonawcy, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług.
e) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
17) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone w oparciu o faktyczną liczbę godzin przeprowadzonych szkoleń/godzin doradztwa, potwierdzonych wydanym przez Wykonawcę protokołem.
18) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w trakcie szkolenia/usług doradczych przez wytypowanych pracowników Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
19) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących działalności Zamawiającego.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy łącznie spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:

A_Dla części 1

a) Dotyczące zdolności zawodowej - kryteria formalne:
a. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego
b. minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela lub pedagoga/psychologa w placówce oświatowej.
c. udział w realizacji projektów związanych z wdrażaniem zmian w oświacie, w roli eksperta/ trenera/doradcy – min. 3 projekty
d. formalne przygotowanie do pracy doradcy:
• formalne przygotowanie coachingowe - studia podyplomowe, kursy minimum 120 godzin
• formalne przygotowanie certyfikat trenera lub zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich) – minimum 120 godzin dydaktycznych.
e. Doświadczenie w prowadzeniu szkolenia ToT min. 3 szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat;
f. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty (nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, publicznych i niepublicznych zakładów doskonalenia nauczycieli) z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów co najmniej 250 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat, w tym co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły.

b) Dotyczące zdolności merytorycznej do realizacji usługi:
a. Doświadczenie w prowadzeniu szkolenia ToT min. 3 szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat
b. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty (nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, publicznych i niepublicznych zakładów doskonalenia nauczycieli) z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów co najmniej 250 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat, w tym co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły.
c. Udział w realizacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem zmian w oświacie, w roli eksperta/ trenera/doradcy – min. 3 przedsięwzięcia;
d. Doświadczenie w prowadzeniu doradztwa z zakresu kształtowania rozwijania kompetencji kluczowych uczniów m.in. niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia – min. 10 usług doradczych
e. Doświadczenie w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z zapisami prawa – w roli osoby prowadzącej bezpośrednio wspomaganie placówek oświatowych – min. 10 placówek.
f. Opis procesowego wspomagania dla szkół lub pracowników systemu trwającego minimum 7 miesiące, który przeprowadził/a w okresie nie wcześniejszym niż 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert. (max 1800 znaków ze spacjami).

B_Dla części 2
a) Dotyczące zdolności zawodowej - kryteria formalne:
a. Posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego
b. Formalne przygotowanie do pracy doradcy:
a. formalne przygotowanie coachingowe - studia podyplomowe, kursy minimum 120 godzin
b. formalne przygotowanie certyfikat trenera lub zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich) – minimum 120 godzin dydaktycznych.
c. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela lub pedagoga/psychologa w placówce oświatowej.
d. Udział w realizacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem zmian w oświacie, w roli eksperta/ trenera/doradcy – min. 2 przedsięwzięcia;
e. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty (nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, publicznych i niepublicznych zakładów doskonalenia nauczycieli) z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat, w tym co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły.
b) Dotyczące zdolności merytorycznej do realizacji usługi:
a. Udział w realizacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem zmian w oświacie, w roli eksperta/ trenera/doradcy – min. 2 przedsięwzięcia;
b. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty (nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, publicznych i niepublicznych zakładów doskonalenia nauczycieli) z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat, w tym co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły.
c. Doświadczenie w prowadzeniu doradztwa z zakresu kształtowania rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – min. 8 usług doradczych
d. Doświadczenie w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z zapisami prawa – w roli osoby prowadzącej bezpośrednio wspomaganie placówek oświatowych – min. 6 placówek.
e. Opis procesowego wspomagania dla szkół lub pracowników systemu trwającego minimum 7 miesiące, który przeprowadził/a w okresie nie wcześniejszym niż 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert. (max 1800 znaków ze spacjami)

Potencjał techniczny

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.
1) Zakres wykluczenia
Zamówienie publiczne nie może być udzielone:
a) osobom/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

6) Kryteria merytoryczne:
Wykonawca spełniający kryteria merytoryczne wypełnia załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, który dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ww. załącznika w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia warunku.
Ocena złożonych ofert wg kryterium „kryteria merytoryczne”, dokonana zostanie według następującego wzoru:
A = An / Ao x 70
gdzie:
A – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
An – oznacza liczbę punktów cząstkowych w kryterium wymagania merytorycznego przyznanych rozpatrywanej ofercie
Ao – oznacza maksymalną liczbę punktów możliwą do osiągnięcia

Kryteria formalne
a. Sposób oceny: metodą 0-1 w sposób: spełnia – nie spełnia

szczegółowe warunki oceny w załączniku do ogłoszenia Zapytanie Ofertowe 5/7016/2019

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

52 321 18 90

Fax

52 321 18 92

NIP

5220001895

Tytuł projektu

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-7016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrani oferenci:
1. Jarosław Kordziński, 05-070 Sulejówek ul. Orla 24A, tel.720875449, e-mail: edukator@gdansk.home.pl; oferta z 09-07-2019
2. Krzysztof Kluszczyński, 91-371 Łódź ul. 11 Listopada 27/23, tel. 600382424, e-mail: tik.wspomaganie@gmail.com, oferta z dnia 15-07-2019
3. Centrum Organizacji szkoleń Dorota Jakubczak, 87-100 Toruń, Szosa Lubiska 16/2, tel. 508179444, e-mail: organizacja.jakubczak@gmail.com (3 doradców), oferta z dnia 14-07-2019
4. Izabela Ziętara, 87-100 Toruń, ul. Brązowa 48, tel. 512517715, e-mail: iza.zietara@op.pl, oferta z dnia 14.07.2019
5. Anna Jurewicz, 87-100 Toruń, ul. Bydgoska 78/1, tel. 605436304, e-mail: szkolenia.jurewicz@gmail.com; oferta z dnia 14.07.2019
6. Anna Szajerska, 87-600 Lipno, ul. Orla 24, tel. 663809673, e-mail: aszajerska@interia.pl, oferta z dnia 14.07.2019
7. Impuls Szkolenia Dorota Tomaszewicz, 11-042 Jonkowo, ul. Jana II Sobieskiego 3, tel. 6649292926, e-mail:dorota_tomaszewicz@wp.pl oferta z dnia 15.07.2019
8. Wszechnica Edukacyjna Sp. Z o.o., 00-867 Warszawa, Al. JPII 27, tel. 507975952, e-mail k.s@wszechnicaedukacyjna.pl (1 doradca), oferta z dnia 15.07.2019
Liczba wyświetleń: 395