Strona główna
Logo unii europejskiej

„Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze – Budowa placów górnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Budach Dzierążyńskich”

Data publikacji: 02.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-07-2019

Numer ogłoszenia

1193402

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W DNIU 03.07.2019 ZMIENIONO TREŚĆ ZAPYTANIA/OGŁOSZENIA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1) zmieniono treść załącznika nr 1B – Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów przedmiotu zamówienia

2) w zapytaniu ofertowym, w pkt. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ppkt. 3. Zakres robót obejmuje w szczególności (nazewnictwo wg przedmiarów)
dodano informację:
UWAGA – zapytanie ofertowe NIE OBEJMUJE pozycji wymienionych w załączniku 1C przedmiar – pozycja 56 d.1.1.8 Dostawa i montaż kopuły geodezyjnej - 6 m średnicy (+-5%)


3) w związku z ww. zmianami przedłuża się termin składania ofert do dnia 18.07.2019 godzina 9:00

4) w związku z ww. zmianami zmieniono także w ww. opisany sposób treść załącznika do ogłoszenia - zapytanie ofertowe w formacie .pdf.

5) Odpowiednio do ww. zmian, zmodyfikowano zapisy odpowiednich elementów ogłoszenia opublikowanego na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

6) na dzień dokonania zmiany treści ogłoszenia nie wpłynęły żadne oferty - nie powiadamia się indywidualnie żadnego oferenta o zmianie

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2019. do godziny 9:00

1) w formie pisemnej na adres:
ul. Tomaszowska 52, Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski,
pocztą, kurierem lub osobiście.
Decyduje data wpływu - oferty wysyłane pocztą lub kurierem bez względu na operatora powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny wskazanej powyżej.
(za datę złożenia oferty uznaje się wówczas datę potwierdzonego odbioru listu/przesyłki w terminie wyznaczonym na składanie ofert – oferty wysłane w terminie ale bez potwierdzonego w tym terminie odbioru listu/przesyłki nie będą rozpatrywane)

Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna powinny być opieczętowane pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego,
Ponadto koperta wewnętrzna powinna być opatrzona napisem: „Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze – Budowa placów górnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Budach Dzierążyńskich” Nr postępowania 5/2019 nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.”

LUB
2) poprzez wiadomość e-mail, na adres: arbudy@op.pl – w postaci dołączonych do wiadomości załączników zawierających skany dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami zapytania

UWAGA!
W przypadku składania oferty drogą e-mail z jednoczesnym wnoszeniem wadium w formie innej niż pieniądz, należy dostarczyć dokument wadium w formie oryginału na adres: ul. Tomaszowska 52, Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski, zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu w części V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU) OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem w formie skanu załączyć jako integralną część oferty e-mail.
OFERTY Z NIEPRAWIDŁOWO DOSTARCZONYM DOKUMENTEM WADIUM LUB DOSTARCZONYM PO UPŁYWIE TERMINU SKŁADANIA OFERT zostaną odrzucone, jako niezabezpieczone wadium zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu w części V.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

arbudy@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Dolanowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 773 018

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze – Budowa placów górnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Budach Dzierążyńskich” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w tym dokumentacją techniczną tj.:
1) dokumentacją projektową – załącznik nr 1A do zapytania,
2) Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1B do zapytania,
3) przedmiarem robót- załącznik nr 1C do zapytania (załącznik ten ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi wyłącznej podstawy do wyceny robót)

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: tomaszowski Miejscowość: Budy Dzierążyńskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze – Budowa placów górnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Budach Dzierążyńskich” w ramach realizacji projektu „Archipelag Roztocze” - Działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze – Budowa placów górnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Budach Dzierążyńskich” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w tym dokumentacją techniczną tj.:
1) dokumentacją projektową – załącznik nr 1A do zapytania,
2) Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1B do zapytania,
3) przedmiarem robót- załącznik nr 1C do zapytania (załącznik ten ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi wyłącznej podstawy do wyceny robót)

Zakres robót obejmuje w szczególności (nazewnictwo wg przedmiarów):
1. PARKING, CIĄGI PIESZE, ŚCIEŻKI I DROGI, MINII ZOO I OGRODZENIA, MONITORING I ALARM
1.1. Place górne
1.1.1 Nawierzchnia z płyt ażurowych JOMB
1.1.2 Chodniki z kostki melanż
1.1.3 Chodniki klinkierowe
1.1.4 Ścieżka przy kopalni
1.1.5 Konserwacja placu betonowego
1.1.6 Obsypka wokół kopuł i podłoga
1.1.7 Ogrodzenie
1.1.8 Kopuły klinkiernia

UWAGA – zapytanie ofertowe NIE OBEJMUJE pozycji wymienionych w załączniku 1C przedmiar – pozycja 56 d.1.1.8 Dostawa i montaż kopuły geodezyjnej - 6 m średnicy (+-5%)

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 30-10-2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Zamawiający określa szczegółowe warunki w tym zakresie - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa szczegółowe warunki w tym zakresie - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający określa szczegółowe warunki w tym zakresie - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokonana oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższym:
Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto* – waga 100%,
* – ocenie będzie podlegała cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty


Szczegółowy opis kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykluczenia

1.
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3A do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

2.
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału Wykonawcy, które pozostają z Zamawiającym - ARBUDY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pozostałymi partnerami realizującymi projekt w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą , polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3B do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.
Zamawi

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ARBUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tomaszowska 52

22-600 Łaszczówka

lubelskie , tomaszowski

Numer telefonu

602773018

NIP

9212031369

Tytuł projektu

"Archipelag Roztocze"

Numer projektu

POPW.01.03.02-06-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 275