Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie n/w zadań: Zadanie nr 1 - „ZCP/19/01/011 Zadanie 02. Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Pokoju 7 i 9 w Rudzie Śląskiej”; Zadanie nr 2 - „ZCP/19/01/023 Zadanie 03. Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Pokoju 19 i 21 w Rudzie Śląskiej”

Data publikacji: 02.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2019

Numer ogłoszenia

1193357

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta
i z napisem:
Przetarg na realizację Zadań:
Zadanie nr 1 pn.: „ZCP/19/01/011 Zadanie 02. Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Pokoju 7 i 9 w Rudzie Śląskiej”. *
Zadanie nr 2 pn.: „ZCP/19/01/023 Zadanie 03. Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Pokoju 19 i 21 w Rudzie Śląskiej”. *
*skreślić Zadanie, które nie jest przedmiotem oferty
Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/PNZN/46/1/2019
z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”
należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:
WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.
Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2019r. do godziny 10.00.
Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu, wpłynie
do Organizatora Postępowania nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 9.1 SIWZ (nie wlicza się dnia składania ofert).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Broniszewski, e-mail: p.broniszewski@weglokoksenergia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 32 416 76 52

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest wykonanie, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego Projektami Budowlanymi, robót budowlanych polegających w szczególności na:
1) Dla Zadania nr 1: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej posadowionej przy ul. Pokoju w Rudzie Śląskiej od punktu PW (miejsce wpięcia w istniejącą sieć ciepłowniczą) do budynków przy ul. Pokoju 7 i 9 w Rudzie Śląskiej wraz z węzłami cieplnymi.
2) Dla Zadania nr 2: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej posadowionej przy ul. Pokoju w Rudzie Śląskiej od punktu PW (miejsce wpięcia w istniejącą sieć ciepłowniczą) do budynków przy ul. Pokoju 19 i 21 w Rudzie Śląskiej wraz z węzłami cieplnymi.
UWAGA:
Z uwagi na dużą pojemność dokumentacji projektowej tj.:
1) Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt Budowlany dla Zadania nr 1, oraz
2) Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt Budowlany dla Zadania nr 2,
ww. załączniki można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego:
http://weglokoksenergia.pl/zcp/pl/nasza-firma/przetargi/226-wykonanie-n-w-zadan-zadanie-nr-1-pn-zcp-19-01-011-zadanie-02-budowa-przylaczy-sieci-cieplowniczej-wraz-z-wezlami-cieplnymi-do-budynkow-przy-ul-pokoju-7-i-9-w-rudzie-slaskiej-zadanie-nr-2-pn-zcp-19-01-023-zadanie-03-budowa-przylaczy-sieci-cieplowniczej-wra

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Ruda Śląska Miejscowość: Ruda Śląska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego Projektami Budowlanymi, robót budowlanych polegających w szczególności na:
1) Dla Zadania nr 1: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej posadowionej przy ul. Pokoju w Rudzie Śląskiej od punktu PW (miejsce wpięcia w istniejącą sieć ciepłowniczą) do budynków przy ul. Pokoju 7 i 9 w Rudzie Śląskiej wraz z węzłami cieplnymi.
2) Dla Zadania nr 2: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej posadowionej przy ul. Pokoju w Rudzie Śląskiej od punktu PW (miejsce wpięcia w istniejącą sieć ciepłowniczą) do budynków przy ul. Pokoju 19 i 21 w Rudzie Śląskiej wraz z węzłami cieplnymi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest wykonanie, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego Projektami Budowlanymi, robót budowlanych polegających w szczególności na:
1) Dla Zadania nr 1: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej posadowionej przy ul. Pokoju w Rudzie Śląskiej od punktu PW (miejsce wpięcia w istniejącą sieć ciepłowniczą) do budynków przy ul. Pokoju 7 i 9 w Rudzie Śląskiej wraz z węzłami cieplnymi.
2) Dla Zadania nr 2: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej posadowionej przy ul. Pokoju w Rudzie Śląskiej od punktu PW (miejsce wpięcia w istniejącą sieć ciepłowniczą) do budynków przy ul. Pokoju 19 i 21 w Rudzie Śląskiej wraz z węzłami cieplnymi.
Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymagania w zakresie materiałów i sposobu wykonania robót określają:
dla Zadania nr 1:
- Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiot zamówienia”,
- Załączniku nr 2 do SIWZ „Projekt Budowlany opracowany przez Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne UTEX sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach”,
dla Zadania nr 2:
- Załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiot zamówienia”,
- Załączniku nr 4 do SIWZ „Projekt Budowlany opracowany przez Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne UTEX sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach”,
oraz Załącznik wspólny dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 tj.:
- Załączniku nr 5 do SIWZ – „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy i rozbudowy sieci ciepłowniczych” zwana dalej: „STWiORBiRSC” oraz „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru węzłów cieplnych”.
W celu prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z ww. „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy i rozbudowy sieci ciepłowniczych” oraz „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru węzłów cieplnych”.
Z wybranym Wykonawcą zostaną zawarte przez Zamawiającego odrębne umowy wg wzorów stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ stanowiący „Projekt Umowy” dla Zadania nr 1 oraz Załącznik nr 7 do SIWZ stanowiący „Projekt Umowy” dla Zadania nr 2.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia nastąpiła w następujących terminach:
dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2:
a) rozpoczęcie w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy,
b) dokonanie spięcia technologicznego całości sieci ciepłowniczej nie później niż do dnia 27.09.2019r.
c) ostateczne zakończenie robót oraz wykonanie całości przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia 31.10.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Organizator Postępowania nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) jako Wykonawca lub Podwykonawca, co najmniej 2 (dwa) podobne zamówienia do opisanego w SIWZ, polegające na budowie/przebudowie sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych o średnicy nie mniejszej niż DN 80 i długości nie krótszej niż 100 mb. oraz budowie węzła cieplnego o mocy większej niż 50 kW - w każdym zamówieniu wraz z podaniem zakresu (średnice, długości, moce węzłów), daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały prawidłowo ukończone (wymagane np. referencje).

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym i do czasu zrealizowania przedmiotu umowy, osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone lub przedstawi pisemne oświadczenie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. W wykazie należy m.in. uwzględnić, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym i do czasu zrealizowania przedmiotu umowy:
1) co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane zagraniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym i do czasu zrealizowania przedmiotu umowy: co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane zagraniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Dodatkowe warunki

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Dla Zadania nr 1 - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100);
Dla Zadania nr 2 – 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100);
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania oferty, w jednej z następujących form:
a) pieniężnej, wpłaty na konto Zamawiającego, nr rachunku 88 1600 1055 1841 3006 1000 0004;
b) gwarancji bankowej;
c) gwarancji ubezpieczeniowej;
d) lub poręczenia bankowego.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, musi być złożone na rzecz Zamawiającego, w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. obejmować okres co najmniej 40 dni kalendarzowych przy czym bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferent, który nie wniesie wadium w powyższej wysokości i formie zostanie wykluczony z postępowania. Wadium nie jest oprocentowane.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Oferent powinien załączyć do oferty przelew. W takim przypadku stwierdzenie, czy Oferent wniósł wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert (stwierdzenie wpływu pieniędzy na rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert) nastąpi na podstawie dokumentu otrzymanego z banku, w którym Zamawiający posiada rachunek bankowy, potwierdzającego uznanie rachunku bankowego wskazanego przez Organizatora Postępowania kwotą wadium (wpływ pieniędzy na ten rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
Z wniesionego wadium musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Oferenta złożoną (odpowiednio na realizację Zadań w zakresie których oferta została złożona) do Sygnatury Postępowania zakupowego nr: WEZCP/PNZN/46/1/2019.

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków zmiany umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania określają: Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ (dla Zadania nr 1) oraz Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ (dla Zadania nr 2)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta składana w Postępowaniu zakupowym powinna zawierać następujące elementy:
1) OFERTĘ – Formularz cenowy oferty, zgodny z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ, zawierający m.in.:
Cenę ryczałtową (osobno na wybrane Zadanie) za wykonanie wybranego zakresu prac opisanego w Załącznikach do niniejszej SIWZ (odpowiednio dla Zadań nr 1 i Zadania nr 2), o których mowa w pkt 2 SIWZ oraz na warunkach określonych w Projektach Umów w sprawie zamówienia stanowiących Załączniki nr 6; nr 7 (odpowiednio dla Zadań nr 1 i Zadania nr 2) do SIWZ.
2) Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w 4.1 pkt 1 lit. b) SIWZ - wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ;
3) Wykaz osób w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opisanego w 4.1 pkt 1 lit. c) SIWZ. - wzór stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ;
4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wzór stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
5) Wstępny harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (wykres Gantta).
6) Dowód wniesienia wadium
7) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS) albo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG). - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
8) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
10) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8) powyżej, składa:
a) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
11) Oświadczenie o akceptacji informacji i wymogów określonych w SIWZ, w tym Projektu Umowy (odpowiednio dla Zadań nr 1, Zadania nr 2).
12) Oświadczenie o akceptacji 40 dniowego terminu związania ofertą zgodnie z pkt. 8. SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W części niejawnej Komisja ds. Przetargów dokona oceny poszczególnych ważnych ofert złożonych w postępowaniu zakupowym.
Przy wyborze ofert w postępowaniu zakupowym Organizator Postępowania będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium 1: Cena ofertowa ostateczna netto za wykonanie zakresu prac (odpowiednio za Zadanie na które została złożona oferta) określonego w niniejszym SIWZ, oraz o którym mowa (odpowiednio do Zadania w Załączniku nr 1; nr 2; nr 3; nr 4; nr 5) do SIWZ a także na warunkach określonych w Projekcie Umowy w sprawie zamówienia stanowiącym (odpowiednio dla zadania Załącznik nr 6; nr 7) do SIWZ. Symbol C, Waga kryterium (%) 90, Maksymalna ilość punktów w danym kryterium 90 pkt.
Kryterium nr 2: Kryterium skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla terminu realizacji Zadania na które została złożona oferta). Symbol T, Waga kryterium (%) 10, Maksymalna ilość punktów w danym kryterium 10 pkt.
Wyżej wymienione kryteria oraz ich wagi stanowią podstawę do ostatecznej oceny ofert.
1) Kryterium 1: - Cena oferty ostateczna netto (odpowiednio za Zadanie na które została złożona oferta) „C” – waga 90 % (90% = 90 pkt).
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ceny oferty ostatecznej netto, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru: C = (Comin / Cob) x 90 pkt
Comin – najniższa cena ofertowa ostateczna netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cob – cena ofertowa ostateczna netto oferty badanej
W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 pkt.
2) Kryterium 2: Kryterium skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. (odpowiednio dla Zadania na które została złożona oferta) „T” – waga 10 % (10% = 10 pkt)
T - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru: T = (TB / 10) x 10 pkt
TB – zaproponowana przez Wykonawcę ilość dni o jaką skrócony zostanie termin realizacji przedmiotu zamówienia w ofercie badanej.
10 – maksymalna ilość dni o jaka można skrócić termin realizacji przedmiotu zamówienia
Maksymalna liczba dni o jaką Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia to 10 dni liczonych od terminów podanych (odpowiednio dla Zadania) w pkt. 3.1. lit. c) SIWZ (termin będzie policzony w następujący sposób: termin realizacji odpowiednio dla Zadania podany w pkt. o których mowa powyżej minus ilość dni (max 10) wskazanych przez wykonawcę w ofercie).
Oferty wykonawców, którzy zaoferują skrócenie terminu realizacji o więcej niż 10 dni, Zamawiający przyjmie maksymalny termin skrócenia realizacji zamówienia tj.: 10 dni (liczba punktów „10”). Jeżeli wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze skrócenia terminu realizacji zamówienia, zamawiający przyjmie maksymalny termin wykonania podany (odpowiednio dla Zadania) w pkt. 3.1. lit. c) SIWZ (liczba punktów „0”).
W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonym przez Zamawiającego kryteriach: Pł = C + T
Pł – łączna liczba punktów (odpowiednio dla Zadania na które została złożona oferta)
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: C – cena ostateczna netto (odpowiednio za Zadanie na które została złożona oferta).
T - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: T – kryterium skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla Zadania na które została złożona oferta).
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – wazne.
Negocjacje opisano w pkt. 10.2 SIWZ.

Wykluczenia

1. W postępowaniu zakupowym ocena wymagań stawianych Wykonawcom może składać się z dwóch elementów:
a) oceny binarnej (tak/nie) spełnienia warunków dopuszczenia do udziału w Postępowaniu zakupowym, przy której niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań formalnych może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania zakupowego,
b) oceny punktowej spełnienia ustalonych warunków podmiotowych.
2. W Postępowaniu zakupowym Kierownik Zamawiającego, na wniosek Komisji Przetargowej może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
a) Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań koniecznych dla udziału w Postępowaniu zakupowym,
b) Wykonawca nie wykonał umowy zawartej z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE lub wykonał ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze Spółką GK WE,
c) Wykonawca wypowiedział zawartą z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE nie z winy Zamawiającego lub siły wyższej,
d) ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
e) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana jest jako odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O.

Adres

Szyb Walenty 32

41-700 Ruda Śląska

śląskie , Ruda Śląska

Numer telefonu

32 2749505

Fax

32 274 95 05

NIP

6411006444

Tytuł projektu

Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej

Numer projektu

POIS.01.07.02-00-0006/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W zakresie Zadania nr 1 ww. postępowania, wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:
eTermo-Inwest M. Kurkiewicz-Klęk, P. Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna
ul. Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
Data wpływu oferty: 17.07.2019r. godz. 9:55
Cena ofertowa netto „C”: 184 170,20 zł netto
Skrócony termin realizacji „T”: 11 dni
Cena ofertowa netto (po negocjacjach) „C”: 171 000,00 zł netto
Skrócony termin realizacji „T”: 11 dni

W zakresie Zadania nr 2 ww. postępowania, wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:
eTermo-Inwest M. Kurkiewicz-Klęk, P. Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna
ul. Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
Data wpływu oferty: 17.07.2019r. godz. 9:55
Cena ofertowa netto „C”: 252 147,85 zł netto
Skrócony termin realizacji „T”: 11 dni.
Cena ofertowa netto (po negocjacjach) „C”: 218 000,00 zł netto
Skrócony termin realizacji „T”: 11 dni
Liczba wyświetleń: 236