Strona główna
Logo unii europejskiej

Robota budowlana w przedmiocie wykonanie modernizacji kotłowni Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów opalanej paliwem stałym o mocy 900 kW, realizowana w ramach projektu pn. „EKOinwestycja ograniczająca emisję gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi na terenie Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów”

Data publikacji: 30.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2019

Numer ogłoszenia

1193040

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

12 lipca 2019 roku zmieniono warunek dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia przez usunięcie wymogu posiadania przez kierownika budowy aktualnego certyfikatu instalatora OZE w zakresie pieców i kotłów na biomasę. Zamawiający nie wymaga posiadania przez kierownika budowy aktualnego certyfikatu instalatora OZE w zakresie pieców i kotłów na biomasę.
19 lipca 2019 roku Inwestor dodał wymóg przedłożenia oświadczeń lub dokumentów przez dodanie wymogu przedstawienia dokumentu lub oświadczenia potwierdzającego oznakowanie oferowanych kotłów znakiem CE oraz dokumentu wydanego przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzającego, że oferowane kotły spełniają wymogi ECODESIGN określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.
19 lipca 2019 roku Inwestor zmienił warunek dotyczący doświadczenia Oferentów.
25 lipca 2019 roku Inwestor zmienił ogłoszenie przez dopuszczenie współwykoanwstwa (konsorcjów) oraz dopuszczenie korzystania przez Wykonawców z zasobów podmiotów trzecich w zakresie warunków: wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia. Konsekwentnie Inwestor wskazał wymagania co do nowych dokumentów związanych z dopuszczeniem współwykonawstwa i korzystania z zasobów podmiotów trzecich. Stosownie do ww. zmian Inwestor załączył do ogłoszenia zmienione Zapytanie ofertowe oraz zaktualizowane załączniki nr 1 i 8 oraz dodał załącznik nr 9.

Miejsce i sposób składania ofert

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, Glewice 1A, 72-1000 Goleniów, sekretariat, pok. nr 235. Ofertę w formie pisemnej należy doręczyć pod wskazany adres lub przesłać na ww. adres do godziny 12:00. Decyduje data i godzina doręczenia.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Dziadosz,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 4817610

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana - wykonanie modernizacji źródła ciepła sieci ciepłowniczej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów polegającej na wymianie, tj. demontażu istniejącego źródła ciepła (instalacji spalinowej) sieci ciepłowniczej Portu i wykonanie w to miejsce nowego źródła ciepła (trzech kotłów w kaskadzie opalanych biomasą). Inwestor wymaga wykonania modernizacji zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia. Granicą modernizacji źródła ciepła określającą zakres przedmiotu zamówienia jest wejście sieci ciepłowniczej do budynku kotłowni.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego i będące jego integralną częścią:
2.1. Projekt budowlany „Kotłownia opalana paliwem stałym o mocy 900 kW i instalacja c.o. dla budynku biurowego”;
2.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
2.3. Projekt umowy o robotę budowlaną wraz z załącznikami.
3. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego Oferent:
3.1. wykona na podstawie ww. dokumentacji projektowej, roboty budowlane wskazane w ust. 1. niniejszego rozdziału;
3.2. sporządzi dokumentację powykonawczą a także uzyska decyzję administracyjną o dopuszczeniu obiektów do użytkowania (jeżeli istnieje taka konieczność);
3.3. dokona rozruchu technologicznego źródła ciepła.
4. Inwestor wymaga, aby zastosowany układ sterowania kaskadą kotłów był dedykowanym układem sterowania przez producenta kotłów.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: goleniowski Miejscowość: Glewice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przez realizację zamówienia / projektu pn.: EKOinwestycja ograniczająca emisję gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, polegającą na zastąpieniu konwencjonalnego źródła ciepła źródłami odnawialnymi (kotłami na biomasę) dążymy do nadrzędnego celu: zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego przez zmniejszenie konsumpcji konwencjonalnych źródeł energii. Zamierzamy dążyć do tego celu przez wdrożenie działań optymalizujących gospodarkę energetyczną, zmniejszenie energochłonnego ogrzewania oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii będących alternatywą dla paliw kopalnych. W dalszej perspektywie spodziewamy się podniesienia prestiżu Portu jako podmiotu świadomego i dbającego o środowisko naturalne, inwestującego w nowe, ekologicznie, nieuciążliwe dla otoczenia technologie; co w dalszej kolejności przyczyni się do świadomości ekologicznej interesariuszy i lokalnej społeczności. Spodziewamy się również, że podejmowane przez nas działania przyczynią się do podniesienia komfortu korzystania z obiektu Portu.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana - wykonanie modernizacji źródła ciepła sieci ciepłowniczej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów polegającej na wymianie, tj. demontażu istniejącego źródła ciepła (instalacji spalinowej) sieci ciepłowniczej Portu i wykonanie w to miejsce nowego źródła ciepła (trzech kotłów w kaskadzie opalanych biomasą). Inwestor wymaga wykonania modernizacji zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia. Granicą modernizacji źródła ciepła określającą zakres przedmiotu zamówienia jest wejście sieci ciepłowniczej do budynku kotłowni.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego i będące jego integralną częścią:
2.1. Projekt budowlany „Kotłownia opalana paliwem stałym o mocy 900 kW i instalacja c.o. dla budynku biurowego”;
2.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
2.3. Projekt umowy o robotę budowlaną wraz z załącznikami.
3. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego Oferent:
3.1. wykona na podstawie ww. dokumentacji projektowej, roboty budowlane wskazane w ust. 1. niniejszego rozdziału;
3.2. sporządzi dokumentację powykonawczą a także uzyska decyzję administracyjną o dopuszczeniu obiektów do użytkowania (jeżeli istnieje taka konieczność);
3.3. dokona rozruchu technologicznego źródła ciepła. Inwestor wymaga, aby zastosowany układ sterowania kaskadą kotłów był dedykowanym układem sterowania przez producenta kotłów.
W wycenie realizacji zadania należy uwzględnić wszystkie prace towarzyszące umożliwiające prawidłową i zgodną z normami i zasadami sztuki budowlanej realizację zadania. Cena wykonania zamówienia podana przez Oferenta w ofercie ma charakter ryczałtowy, a ryzyko wynikające z niedoszacowania lub niewłaściwego oszacowania inwestycji ponosi Oferent.
Oferent składający ofertę na wykonanie przedmiotowej roboty budowlanej winien uwzględnić, iż robota budowlana będzie prowadzona na terenie międzynarodowego portu lotniczego w strefie zastrzeżonej. Obiekt ten jest objęty obowiązkiem ochrony z uwagi na bezpieczeństwo publiczne i interes gospodarczy państwa. Przez wzgląd na powyższe wstęp do miejsca prowadzenia roboty w strefie zastrzeżonej Portu jest ściśle reglamentowany, natomiast obecność osób wykonujących czynności składające się na wykonanie roboty budowlanej w strefie zastrzeżonej warunkowana jest ciągłą asystą osoby posiadającej kartę dostępu czasowego. Przez wzgląd na powyższe składający ofertę Oferent musi dysponować osobą posiadającą aktualną kartę dostępu czasowego przez cały czas wykonywania robót na terenie portu, która będzie asystowała osobom wykonującym czynności składające się na robotę budowlaną na terenie portu. Jeśli składający ofertę nie będzie dysponował w czasie wykonywania roboty na ternie Portu osobą posiadającą aktualną kartę dostępu czasowego, Inwestor zapewni asystę osoby posiadającej aktualną kartę dostępu czasowego odpłatnie, w stawce 30,00 zł / h asysty netto, co składający ofertę winien uwzględnić w cenie jego oferty. Przebywanie osób wykonujących czynności składające się na wykonanie roboty budowlanej w strefie zastrzeżonej Portu bez asysty osoby posiadającej aktualną kartę dostępu czasowego jest niedopuszczalne.
Inwestor wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zmówienia w pełnym zakresie opisanym wyżej, jak również inne – według oceny składającego ofertę - niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferent zobowiązany jest udzielić Inwestorowi co najmniej: 24-miesięcznej gwarancji podstawowej w zakresie całego przedmiotu zamówienia liczonej od podpisania protokołu odbioru roboty po rozruchu technologicznym oraz, w zakresie zastosowanych kotłów, dodatkowo 48 miesięcznej gwarancji liczonej od momentu upływy gwarancji podstawowej w zakresie wyłącznie wymiennika kotłów.

Kod CPV

45331110-0

Nazwa kodu CPV

Instalowanie kotłów

Harmonogram realizacji zamówienia

Inwestor wymaga wykonania zamówienia w dwóch etapach:
1. Demontaż istniejących kotłów;
2. Instalacja projektowanego źródła ciepła wraz z rozruchem.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30 września 2019 roku,

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Inwestor nie stawia szczegółowego warunku w zakresie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,

Wiedza i doświadczenie

Warunek zmieniony 19 lipca 2019 roku na następujący:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia polegający na tym, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał min. 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu (dostawa, montaż i rozruch) kotłowni opalanej biomasą o mocy minimalnej 400 kW każda z automatycznym systemem podawania paliwa, z czego przynajmniej jedna z automatycznym systemem podawania paliwa z silosów pionowych.

Potencjał techniczny

Inwestor nie stawia szczegółowego warunku w zakresie potencjału technicznego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym w postaci: kierownika robót sanitarnych – posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
12 lipca 2019 roku zmieniono warunek przez usunięcie wymogu posiadania przez kierownika budowy aktualnego certyfikatu instalatora OZE w zakresie pieców i kotłów na biomasę. Zamawiający nie wymaga posiadania przez kierownika budowy aktualnego certyfikatu instalatora OZE w zakresie pieców i kotłów na biomasę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Oferent, który spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
1.1. Posiada środki finansowe lub otwartą linię kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden miliom pięćset tysięcy złotych);
1.2. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);

Dodatkowe warunki

4. Zamawiający wymaga od Oferentów zabezpieczenia ofert wadium:
4.1. Przed upływem terminu składania ofert wniosą wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu na rachunek bankowy Inwestora (nr 28 1020 4795 0000 9802 0259 2897 ) prowadzony przez bank PKO BP S.A.;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
4.2. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument winien zawierać oświadczenie gwaranta o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie Inwestora kwoty wadium.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia” na podstawie przedstawionych dokumentów lub oświadczeń oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Inwestora. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Oferent dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz inwestora. Dokumenty, o których mowa w ust. 4.1. lit. od b) do e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Oferent jest związany ofertą.
5.1. Inwestor zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5.2. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Inwestor zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5.3. Inwestor zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w Załączniku nr 6 do zapytania ofertowego;
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Warunki zmiany umowy

1. Inwestor dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Oferentem/Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta w przypadkach i zakresie opisanym w zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

19 lipca 2019 roku Inwestor dodał wymóg przedłożenia oświadczeń lub dokumentów opisanych niżej ust. 2 lit. h)
25 lipca 2019 roku Inwestor dodał wymóg przedłożenia dokumentów wskazanych niżej w ust 2. lit. i), j) i k).
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
b) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia wg Załącznika nr 6 do zapytania ofertowego;
c) Referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta.
d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wg Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego.
e) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
f) Dokumenty potwierdzające, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Inwestora;
g) Dowód wniesienia wadium
h) Dokument lub oświadczenie potwierdzające oznakowanie oferowanych kotłów znakiem CE oraz dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający, że oferowane kotły spełniają wymogi ECODESIGN określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe;
i) Oświadczenie o spełnieniu wymagań dot. RODO wg załącznika nr 3;
j) W przypadku wspólnego ubiegania się Oferenci winni umocować jednego z Oferentów do reprezentowania w kontaktach z Inwestorem, w szczególności do złożenia oferty; w takim przypadku wspólnie występujący Oferenci wraz z ofertą winni przedstawić dokument w formie pisemnej zawierający stosownie umocowanie (np. oświadczenie, umowa o współpracy);
k) Jeśli Oferent, w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa w rozdz. 5 ust. 2 lub 3 niniejszego zapytania ofertowego, korzysta z zasobów innych podmiotów, winieni przedstawić wraz ofertą:
1)oświadczenia innych podmiotów o braku powiązań zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
2)stosownie do przekazywanych zasobów oświadczenia lub dokumenty innych podmiotów, o których mowa w ust. 2 lit. b)-e);
3)Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku ich zdolności lub sytuacji na potrzeb realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z treścią
3. Oferent zobowiązany jest załączyć karty katalogowe oferowanych: kotłów, układu sterowania, pomp kotłowych celem wykazania spełniania przez oferowane istotne elementy wymagań postawionych opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku niezałączenia kart katalogowych ww. istotnych elementów do oferty i braku dostępności tych kart katalogowych Inwestor wystąpi do oferenta o przekazanie kart katalogowych w terminie do 7 dni wyłącznie w przypadku, gdy te istotne elementy zostaną wskazane w ofercie z nazwy wraz podaniem modelu, a w braku wskazania w ofercie i nie załączenia kart ofertę odrzuci.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert są:
1.1. Cena (brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) - K1 - waga 60% Inwestor przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

najniższa cena oferty
K1 = ------------------------------ x 60 pkt.
cena badanej oferty

1.2. Doświadczenie kierownika budowy - K2 – waga 30%. Inwestor przyzna w kryterium K2 punkty za doświadczenie kierownika robót, polegające na realizacji przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kotłowni (budowa, przebudowa) opalanych biomasą o mocy minimum 400 kW każda. Za doświadczenie w postaci realizacji:
a) 1 kotłowni – 10 punktów;
b) 2 kotłowni - 20 punktów;
c) 3 kotłowni - 30 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże doświadczenia kierownika budowy, polegającego na realizacji instalacji kotłowni opalanej biomasą o mocy 400 kW — Zamawiający do celu oceny oferty przyjmie 0 pkt., natomiast taka sytuacja nie spowoduje odrzucenia oferty.
1.3. Oferowany okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wykonane roboty budowlane – K3 - waga 10 % . Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości i rękojmi za wykonanie roboty budowlane otrzyma maksymalną ilość punktów (10 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru:

okres gwarancji jakości i rękojmi oferty badanej
K2 = ------------------------------------------------------------------ x 10 pkt.
najdłuższy oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości i rękojmi wymagany przez Inwestora – 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Przedstawienie okresu krótszego spowoduje odrzucenie oferty. Przy zaoferowaniu okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 36 miesiące Inwestor – na potrzeby związane z oceną i badaniem ofert – przyjmie wartość 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów (K). Suma punktów będzie liczona w następujący sposób: K = K1 + K2 +K3.
3. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Oferent to 100 punktów, na które sumuje się: 60 punktów z kryterium: Cena, 30 punktów kryterium: Doświadczenie kierownika budowy, 10 pkt. z kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wykonaną robotę budowlaną.
4. W przypadku konieczności zaokrąglenia punktacji - ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg obowiązujących zasad matematycznych.
5. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Inwestor spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Inwestor wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Inwestor ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Inwestor udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Inwestorem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Inwestorem lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Inwestora lub osobami wykonującymi dla Inwestora czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Oferenta, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

72-100 Glewice

zachodniopomorskie , goleniowski

Numer telefonu

914817610

Fax

914183383

NIP

8561598200

Tytuł projektu

EKOinwestycja ograniczająca emisję gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi na terenie Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów.

Numer projektu

RPZP.02.09.00-32-A005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający unieważnił przetarg bez wyboru wykonawcy z uwagi na upływ terminu, na jaki przewidziane było wykonanie zamówienia będącego przedmiotem przetargu.
Liczba wyświetleń: 1018