Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup wagonów serii „S”

Data publikacji: 30.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-09-2019

Numer ogłoszenia

1192629

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Zamawiający opublikował pytanie zadane w trakcie postępowania i udzielone wyjaśnienia.
Termin składania ofert został przesunięty na 03.09.2019 r. godz. 15.00.

W dniu 23 sierpnia 2019 r. Zamawiający opublikował pytania zadane w trakcie postępowania i udzielone odpowiedzi.
W ich konsekwencji dokonuje się aktualizacji wzoru umowy z Wykonawcą.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

W dniu 16 sierpnia 2019 r. Zamawiający opublikował pytania zadane w trakcie postępowania i udzielone odpowiedzi.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć (lub przesłać) w zamkniętej kopercie na adres: Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., ul M. Skłodowskiej-Curie 190, 59-301 Lubin.
Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana do Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. (adres jak powyżej) oraz posiadać oznaczenie: „Zakup wagonów serii S".

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz oferty
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem wykonanych zamówień oraz dowodami należytego wykonania tych zamówień
• Załącznik nr 3: Opis przedmiotu zamówienia - parafowany przez Wykonawcę
• Załącznik nr : Wzór umowy wraz z załącznikami - parafowany przez Wykonawcę
• Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gdzie Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
• Dowód wniesienia wadium
• Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (a w przypadku podmiotów spoza RP - równoważne dokumenty z rejestrów zagranicznych), a także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Wróblewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

76 749 68 40

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 szt. fabrycznie nowych wagonów podkontenerowych serii „S” (w tym 31 szt. nowych 4 osiowych wagonów 60’ serii Sgnss oraz 69 szt. nowych 6 osiowych wagonów 80’ serii Sggrss). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia .

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: lubiński Miejscowość: Lubin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy 100 szt. nowych wagonów podkontenerowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 szt. fabrycznie nowych wagonów podkontenerowych serii „S” (w tym 31 szt. nowych 4 osiowych wagonów 60’ serii Sgnss oraz 69 szt. nowych 6 osiowych wagonów 80’ serii Sggrss). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia .

Kod CPV

34621100-7

Nazwa kodu CPV

Kolejowe wagony towarowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga aby całość zamówienia została wykonana do dnia 31.10.2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III
Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III
Zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III
Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III
Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III
Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III
Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiany Umowy są dopuszczalne w następujących przypadkach:
a. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
b. przedłużenie terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
c. Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Informację o oświadczeniach i dokumentach wymaganych do złożenia przez Wykonawców zawiera
Rozdział IX Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się ilość punktów uzyskanych przez złożone oferty w kryterium cena.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: cena netto oferty najtańszej/cena netto
oferty badanej x 100 = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena.

Wykluczenia

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdz. III zapytania ofertowego zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POL-MIEDŹ TRANS SP. Z O.O.

Adres

Marii Skłodowskiej-Curie 190

59-301 Lubin

dolnośląskie , lubiński

Numer telefonu

+48768471800

Fax

+48768471809

NIP

6921743667

Tytuł projektu

„Zakup nowych wagonów platform oraz lokomotywy do przewozu ładunków w transporcie intermodalnym przez Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie”

Numer projektu

POIS.03.02.00-00-0037/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 491