Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 24 osób

Data publikacji: 27.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-07-2019

Numer ogłoszenia

1192627

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert: Navigator International Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.
2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: zapytanie@navigator.edu.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór podwykonawcy na Szkolenia zawodowe w ramach realizacji projektu Młody rynek pracy numer POWR.01.02.01-18-0009/18.”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być złożona do dnia 05.07.2019 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
8. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik), Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytanie@navigator.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Fedirko

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma Navigator International Sp. z o. o., na terenie województwa podkarpackiego w ramach projektu „Młody rynek pracy” nr projektu POWR.01.02.01-18-0009/18 (wartość projektu: 935.120,25 zł) planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Szkoleń zawodowych dla 2 grup maksymalnie 12-osobowych – maksymalnie 24 Uczestników/czek Projektów (UP), w planowanym okresie lipiec-sierpień 2019 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Jasło.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi Szkolenia zawodowe dla 24 Uczestników/czek Projektu (UP).

Przedmiot zamówienia

Szkolenia zawodowe będą prowadzone dla 2 grup maksymalnie 12-osobowych w miejscowości Jasło w wymiarze:
• dla biernych zawodowo: 10 spotkań po 8 godzin dydaktycznych dziennie (średnio 80 h/grupę), śr. 3 razy w tygodniu,
• dla pracujących, tryby do wyboru:
1. weekendowy – sobota, niedziela po 8 godzin dydaktycznych dziennie, średnio co 2 tygodnie (10 spotkań po 8 h, 5 zjazdów)
2. wieczorowy – 20 spotkań po 4 godziny dydaktyczne, popołudniami, średnio 3 razy w tygodniu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie realizowana w planowanym okresie lipiec – sierpień 2019 r. W toku realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o miejscach, w których realizowana będzie usługa. Zastrzegamy sobie możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wykluczenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226520854

Fax

226520854

NIP

5272619549

Tytuł projektu

Młody rynek pracy

Numer projektu

POWR.01.02.01-18-0009/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum Custom Media Group Agnieszka Kędzierska, Cityschool Sp. z o. o.
ul. Racławicka 42/70, 02-601 Warszawa, ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa
05.07.2019, godz: 08:25
Liczba wyświetleń: 194