Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem lokalu na żłobek na terenie miasta Parczew w ramach projektu "Akademia Malucha" FAU

Data publikacji: 26.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2019

Numer ogłoszenia

1192497

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego – Fundacja Akademia Umiejętności, ul. Obywatelska 11, 20-092 Lublin, w kopercie opisaną nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem ,,Oferta na wynajem lokalu w Parczewie FAU”.
Lub mailowo f.a.u.lublin@gmail.com
Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 04 lipca 2019 roku o godz. 12:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

f.a.u.lublin@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Drozd

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

534316969

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu na utworzenie i funkcjonowanie żłobka na potrzeby Fundacji Akademia Umiejętności ul. Obywatelska 11, 20-092 Lublin ramach projektu pn. ,,Akademia Malucha” w Parczewie, nr wniosku: RPLU.09.04.00-06-0024/18, działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego na lata2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: parczewski Miejscowość: Parczew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wynajem lokalu na utworzenie i funkcjonowanie żłobka.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu na utworzenie i funkcjonowanie żłobka na potrzeby Fundacji Akademia Umiejętności ul. Obywatelska 11, 20-092 Lublin ramach projektu pn. ,,Akademia Malucha” w Parczewie, nr wniosku: RPLU.09.04.00-06-0024/18, działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego na lata2014-2020.

Kod CPV

70000000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie nieruchomości

Harmonogram realizacji zamówienia

Żłobek prowadzony będzie od 09.2019 do końca 08.2021 r. Umowa najmu z wykonawcą zostanie zawarta min. na 4 lata.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Oferowany lokal musi spełnić wszystkie przepisy ppoż i sanepidu zgodnie z wymogami dotyczącymi opieki nad dziećmi do lat 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty złożone po terminie składania ofert lub nie spełniające wymagań Zamawiającego nie będą podlegały ocenie i wyborowi według kryteriów wymienionych w pkt. 2.
2. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryteriami oceny, którym jest:
a) ,,Cena” – 90%
b) ,, Do lokalu przynależy działka, dająca dzieciom możliwość swobodnego wypoczynku oraz miejsca postojowe” – 10%
3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.
4. Wykonawca w formularzu Oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do zapytania ofertowego winien zaoferować cenę jednostkową brutto za 1 miesiąc usługi wynajmu.
UWAGA:
Wykonawcy powinni obliczyć cenę oferty na podstawie ,, Kalkulacji ceny oferty” (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), z uwzględnieniem całkowitego kosztu realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). Kalkulacja ceny oferty należy przedłożyć wraz z ofertą

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty Oświadczenie o braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Adres

Obywatelska 11

20-092 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815342030

NIP

9462608870

Tytuł projektu

Akademia Malucha

Numer projektu

RPLU.09.04.00-06-0024/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Adam Hawryluk, ul. 1 Maja 3; 21-200 Parczew, cena brutto najmu 5500 zł/m-c
Liczba wyświetleń: 331