Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem lokalu na żłobek na terenie miasta Biała Podlaska w ramach projektu "Akademia Malucha" FAU

Data publikacji: 26.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2019

Numer ogłoszenia

1192482

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego – Fundacja Akademia Umiejętności, ul. Obywatelska 11, 20-092 Lublin, w kopercie opisaną nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem ,,Oferta na wynajem lokalu w Białej Podlaskiej”, lub na adres e-mail: projekty.mariusznajdyhor@gmail.com

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 04 lipca 2019 roku o godz. 11:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty.mariusznajdyhor@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Najdyhor

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663-131-225

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu na utworzenie i funkcjonowanie żłobka.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Biała Podlaska Miejscowość: Biała Podlaska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wynajem lokalu na utworzenie i funkcjonowanie żłobka.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu na utworzenie i funkcjonowanie żłobka na potrzeby Fundacji Akademia Umiejętności ul. Obywatelska 11, 20-092 Lublin ramach projektu pn. ,,Akademia Malucha” w Białej Podlaskiej, nr wniosku: RPLU.09.04.00-06-0023/18, działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Kod CPV

70000000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie nieruchomości

Harmonogram realizacji zamówienia

Żłobek prowadzony będzie od 09.2019 do końca 08.2021 r. Umowa najmu z wykonawcą zostanie zawarta min. na 4 lata.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj. lokalem o powierzchni
110 - 120 m2, położonym na terenie miasta Biała Podlaska,
b) lokal spełnia wymagana w załączniku nr 2
c) złożą formularz ofertowy
d) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

- 95 pkt. cena
- 5 pkt. Do lokalu przynależy działka, ogrodzona, zamykana, dająca dzieciom możliwość swobodnego wypoczynku, wraz z parkingiem
1) Kryterium: Cena – cena brutto za miesiąc wynajmu (waga 95 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*95
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie
2) Kryterium: dojazd do lokalu oraz miejsca parkingowe przed lokalem
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
TAK – 5 pkt., Do lokalu przynależy działka, ogrodzona, zamykana, dająca dzieciom możliwość swobodnego wypoczynku, wraz z parkingiem
NIE – 0 pkt., Do lokalu nie przynależy działka, ogrodzona, zamykana, dająca dzieciom możliwość swobodnego wypoczynku, wraz z parkingiem

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą podane kryteria, o najwyższej liczbie punktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia lokalu przed wyborem Oferenta. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty z taką samą liczbą punktów o wyborze oferenta zadecyduje stan techniczny lokalu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, jeśli koszty dostosowania lokalu przewyższą budżet, w którym dysponuje na ten cel Zamawiający.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty Oświadczenie o braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Adres

Obywatelska 11

20-092 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815342030

NIP

9462608870

Tytuł projektu

Akademia Malucha

Numer projektu

RPLU.09.04.00-06-0023/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca:

Agnieszka Woźniak
ul. Włoska 8/1
21-500 Biała Podlaska
i
Krystyna Fulmes-Wilczyńska
ul. Piaskowa 12/15
21-500 Biała Podlaska

Data wpłynięcia oferty: 3.07.2019r.

Cena oferty brutto: 144 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 234