Strona główna
Logo unii europejskiej

Smarowanie obrzeży kół (Lubrication of wheel flanges) 044-BR2-2019 (english version - annexes find in part "Załączniki" in below mentioned call)

Data publikacji: 25.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-08-2019

Numer ogłoszenia

1192147

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Termin składania ofert:

było do 26 lipca 2019
obecnie do 23 sierpnia 2019

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedstawić ofertę na formularzu stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszego ogłoszenia wraz z dokumentami wymienionymi w ogłoszeniu w punkcie: Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy. Inne dokumenty załączone do oferty nie będą rozpatrywane i brane pod uwagę przy ocenie ofert. Oferty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na podany poniżej adres e-mail.
Pozostałe warunki:
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert wyłącznie w języku polskim.
4. Oferty złożone w innej walucie niż PLN będą przeliczone na walutę PLN zgodnie ze średnim kursem sprzedaży tej waluty wg NBP z dnia opublikowania postępowania przetargowego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności.
5. Zamawiający może w każdym czasie zmienić warunki niniejszego postępowania lub je zakończyć informując o tym Wykonawców.
6. Termin związania ofertą wynosi nie więcej niż 60 dni od upływu terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszym postępowaniu.
7. Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: m.witkowska@fpspoznan.pl
8. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Wykonawca.
9. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.
10. Zamawiający dopuszcza składanie tylko jednej oferty przez jednego oferenta.
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Inne dokumenty załączone do oferty nie będą rozpatrywane i brane pod uwagę przy ocenie ofert.
12. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania jakichkolwiek zmian we wzorze formularza ofertowego, poza wypełnieniem pól niezbędnych do przedstawienia oferty.
13. Oferent w Formularzu ofertowym potwierdza zapoznanie się z Załącznikiem nr 5 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym "Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.witkowska@fpspoznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Szabelska-Witkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

537300027

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Smarowanie obrzeży kół

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Smarowanie obrzeży kół

Przedmiot zamówienia

Smarowanie obrzeży kół

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zostanie udostępniony po podpisaniu przez Oferenta Zobowiązania do poufności stanowiącego Załącznik nr 4 do ogłoszenia.
Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące

Kod CPV

34631400-3

Nazwa kodu CPV

Osie i opony oraz inne części lokomotyw lub taboru kolejowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy: 08.05.2020
Poza terminem dostawy przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 "Opis przedmiotu zamówienia" w pkt. 6 "Dokumentacja" oraz w pkt. 7 "Odbiór i jakość" wskazano na terminy dostarczenia dokumentów i przeprowadzenia odpowiednich procedur odbiorczych wymaganych przez Oferenta.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:
1. który nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo (przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) - ocena na podstawie oświadczenia sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym.
2. posiada ważny certyfikat normy ISO 9001; Zamawiający dopuszcza przedstawienie certyfikatów spełnienia norm równoważnych do wyżej wymienionych jednak Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania równoważności tych norm, na własny koszt - ocena na podstawie załączonych kopii certyfikatów.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zaplecze techniczne, organizacyjne, finansowe oraz wyposażenie warsztatowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie minimum dwie dostawy tożsamego asortymentu, każda o wartości odpowiadającej wartości złożonej oferty. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi pisemny wykaz zrealizowanych dostaw wraz ze wskazaniem ich przedmiotu oraz oświadczy, że wykonał je należycie – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:
1. który nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - ocena na podstawie oświadczenia sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym,
2. w stosunku do którego nie otwarto likwidacji, nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne w którym przewidziano zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku, wobec którego sąd nie zarządził likwidacji jego majątku i wobec którego nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) - ocena na podstawie oświadczenia sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym

Dodatkowe warunki

Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:
1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia wg klauzuli DAP- FPS zgodnie z Incoterms 2010.
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 28 czerwca 1956 r. nr 223/229
61-485 Poznań
2. Przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy zamówienia.
3. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji – oraz udział w pierwszym uruchomieniu/montażu.
4. Przeszkolenie pracowników docelowego Operatora Kolejowego pojazdu.
5. Zamawiający dopuszcza przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie norm i przepisów równoważnych do wymienionych w ogłoszeniu o przetargu jednak Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania równoważności tych norm i przepisów na własny koszt za potwierdzeniem istnienia takiej równoważności przez akredytowaną jednostkę oceniającą posiadającą odpowiedni zakres uprawnień. Ocena na podstawie załączonych kopii dokumentów potwierdzających.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy w sprawie zamówienia:
1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, zostanie zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
- zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, mających miejsce po dniu zawarcia umowy, a przed jej wykonaniem przez Wykonawcę - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu (adekwatnemu do zmiany stawek podatku od towarów i usług) zwiększeniu bądź zmniejszeniu, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy;
- konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji umowy w sytuacji, gdy z przyczyn związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym jej realizację w pierwotnych terminach – w takim przypadku termin (terminy) realizacji umowy zostanie adekwatnie dostosowany do faktycznego terminu jej zawarcia;
- gdy ze strony NCBiR pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w takim przypadku postanowienia umowy zostaną adekwatnie dostosowane do wytycznych ze strony NCBiR;
- konieczności dokonania istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji umowy, niespowodowanej działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy w takim przypadku postanowienia umowy zostaną adekwatnie dostosowane do nowych okoliczności;
- konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji umowy w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie było możliwe jej wykonanie w pierwotnych terminach – w takim przypadku termin (terminy) realizacji umowy zostanie adekwatnie dostosowany do przebiegu realizacji zamówienia;
- konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu umowy spowodowanej nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę bądź przyczynami niezależnymi od Wykonawcy – w takim przypadku przedmiot umowy zostanie ograniczony, a wynagrodzenie Wykonawcy adekwatnie zmniejszone.

2. Istotną zmianą postanowień zawartej umowy nie jest w szczególności:
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego);
- zmiana nazw (firm) stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie,
Załącznik nr 3 - Formularz oferty,
Załącznik nr 4 -Zobowiązanie do poufności,
Certyfikat ISO 9001
Dokumenty, o których mowa w załączniku nr 1 "Opis przedmiotu zamówienia" w pkt. 6 "Dokumentacja" oraz w pkt. 7 "Odbiór i jakość", które oferent jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert w kryterium "cena" będzie dotyczyła całkowitej ceny proponowanej przez Oferenta dla obydwu części zamówienia.
Zamawiający oceni jedynie te oferty, które:
- zostały złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

Zamawiający oceni oferty według następujących kryteriów:

Cena – waga kryterium = 100 %

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” według wzoru:

ocena punktowa cena = cena brutto najtańszej ze złożonych ofert / cena brutto badanej oferty x 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w powyższym kryterium.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu przetargowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

28 Czerwca 1956 r. 223/229

61-485 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

+48 613 078 000

NIP

7831304054

Tytuł projektu

Lekki dwuczłonowy autobus szynowy z podwójnym zespołem napędowym, do realizacji przewozów w ruchu regionalnym

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0184/16-01
Liczba wyświetleń: 235