Strona główna
Logo unii europejskiej

„Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji Projektu pn. „Mieszkać lepiej”.

Data publikacji: 24.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-07-2019

Numer ogłoszenia

1192022

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VIII.1 Oferty należy złożyć w formie pisemnej tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym (nie dopuszcza się faksu lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) w biurze Pełnomocnika Zamawiającego, tj. Jarosław Fol ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. do dnia 09.07.2019 r. do godziny 09:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Pełnomocnika Zamawiającego),
VIII.2 Oferty należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie zapewniającej nienaruszalność i utajnienie zawartości, oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy oraz opisać: „Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji Projektu pn. „Mieszkać lepiej”. Nie otwierać przed 09.07.2019 r., przed godziną 9.00 - zapytanie ofertowe nr TPK-JF/40/2019
VIII.3 Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 09.07.2019 r. o godz. 09:15 w siedzibie ZGM przy ul. Wełniany Rynek 3 w salce obok sekretariatu.
VIII.4 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII.5 Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.
VIII.6. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych, odrębnie na każde zadanie, a postępowanie może zakończyć się podpisaniem umowy więcej niż z jednym wykonawcą.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Fol

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1. polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w zakresie:
- remont elewacji frontowej budynku;

Zadanie nr 2. polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w zakresie:
- remont klatki schodowej;

Zadanie nr 3. polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w zakresie:
- wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Gorzów Wielkopolski Miejscowość: Gorzów Wlkp.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

„Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji Projektu pn. „Mieszkać lepiej”

Przedmiot zamówienia

II.1 Zadanie nr 1 polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w zakresie:
- remont elewacji frontowej budynku,

II.2 Zadanie nr 2. polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w zakresie:
- remont klatki schodowej,

II.3 Zadanie nr 3. polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w zakresie:
- wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku.

II.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1-3 i warunki jego realizacji zawarte zostały w następujących załącznikach do zapytania ofertowego:

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1) Dla Zadania nr 1 Remont elewacji frontowej
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
CPV: 45442100-8 Roboty malarskie.
CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne.
CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne.
CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

2) Dla Zadania nr 2 Remont klatki schodowej
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne.
CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

3) Dla Zadania nr 3 Wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne.
CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 15.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien przedstawić aktualne na dzień złożenia oferty zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne równoważne dokumenty potwierdzające rejestrację i prowadzenie działalności gospodarczej.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

III.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Ocena prowadzona będzie w oparciu o formułę: spełnia – nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) przedstawi:
IV.1 Formularz cenowy (zał. nr 1a do zapytania ofertowego),
IV.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania – w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne, konsorcja) oświadczenie na jednym druku podpisują wszystkie podmioty lub pełnomocnik w ich imieniu,
IV.3 Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego Wykonawcę,
IV.4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

IV.5 Aktualne na dzień złożenia oferty zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne równoważne dokumenty potwierdzające rejestrację i prowadzenie działalności gospodarczej.

Zamówienia uzupełniające

, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu prac podobnych, tj. zgodnych z zamówieniem podstawowym, polegających na powtórzeniu robót objętych przedmiotem zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia.

1. Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia i może dotyczyć: robót wyszczególnionych w wycenionych przedmiarach robót.
3. Zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie powyżej zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zawartej na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty a ich realizacja na warunkach określonych w umowie i załącznikach do niej.
4. Stronom nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w pkt. XIV, bowiem jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym wykonawcą po wynegocjowaniu warunków realizacji w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert jest Cena - 100%, zatem zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale III zapytania ofertowego.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale
IV zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie. Dokumenty uzupełnione powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień, w którym upływał termin składania ofert.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
b. jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
d. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
f. będzie zawierała rażąco niską cenę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

gen. Władysława Sikorskiego 3-4/8

66-400 Gorzów Wielkopolski

lubuskie , Gorzów Wielkopolski

Numer telefonu

957219500

Fax

957219670

NIP

5990019632

Tytuł projektu

"Mieszkać Lepiej"

Numer projektu

RPLB.09.02.02-08-0007/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Najkorzystniejszą ofertę na Zadanie nr 1 złożyła firma:
Zakład Ogólnobudowlany Jan Mazurkiewicz ul. Myśliwska 3, 66-415 Różanki; data wpływu oferty: 09.07.2019 r.
cena netto: 88 186,83 zł, cena brutto: 95 241,78 zł

Najkorzystniejszą ofertę na Zadanie nr 2 złożyła firma:
Zakład Ogólnobudowlany Jan Mazurkiewicz ul. Myśliwska 3, 66-415 Różanki; data wpływu oferty: 09.07.2019 r.
cena netto: 38 226,90 zł, cena brutto: 41 285,05 zł

Zadanie nr 3 - nie rozstrzygnięte -brak ofert.
Liczba wyświetleń: 192