Strona główna
Logo unii europejskiej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

Data publikacji: 24.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-07-2019

Numer ogłoszenia

1191973

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W odpowiedzi na pytanie informujemy o możliwości zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0% przy zakupie sprzętu informatycznego.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi jako niepubliczna uczelnia wyższa może kupić nowy sprzęt informatyczny, z przeznaczeniem na cele administracyjne. Uczelnia wyższa jest niepubliczną placówką oświatową. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi nadmienia, że może wystąpić o potwierdzenie zamówienia do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Zamówienie sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez szkołę działalnością dydaktyczną.
Poniżej wyciąg z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw 2004 54 poz. 535)

Art. 43 ust. 9
9. Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Art. 83. 1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:
26) dostaw sprzętu komputerowego:
a) dla placówek oświatowych
– przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13–15
13. Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.
14. Dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem: 1) posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
15. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego

Załącznik nr 8
WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY
Poz. Nazwa towaru
1 Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
2 Drukarki
3 Skanery
4 Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
5 Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 03.07.2019 r. poprzez email: iwona@wsge.edu.pl lub pocztą/osobiście na adres siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów. Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 780 10 07 wew. 23.
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów mailowo. Wykonawca do oferty dołącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dostępu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iwona@wsge.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Florek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 780 1007 wew. 23

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników obejmujący:
Wdrożenie systemu dziekanatowego USOS,
integrację systemów informatycznych i automatyzację wymiany danych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera Załącznik 3 do informacji o ogłoszeniu. Do wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest, aby Wykonawca posiadał status partnera MUCI w zakresie usług wdrożeniowych systemu.
3. Wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy i jest liczony od dnia następnego po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Józefów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Podniesienie jakości obsługi studentów, aby zachować wysoki standard obsługi informatycznej oraz sprawność techniczną pozwalający na przystosowanie WSGE do oczekiwań studentów i pracowników oraz standardów panujących w polskim środowisku akademickim.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup niezbędnego sprzętu w postaci:
a. Serwer szt. 2
b. Macierz dyskowa szt.1
c. Oprogramowanie wirtualizacyjne szt. 1
d. UPS szt. 1
e. Switch Ethernet szt. 2
f. Szafa szt.1 ( obudowa serwera)
g. Rozwiązanie do wideokonferencji szt.1,
h. komputery szt. 10
i. Przystawka do streamingu szt.1.
j. Kamera szt.1;
k. System operacyjny Windows Server
2. Wdrożenie systemu USOS,
3. Integracja z aktualnie obowiązującym systemem,
4. Szkolenia dla pracowników administracyjnych, naukowo-dydaktycznych – przynajmniej 50 godzin.
Długość gwarancji na sprzęt: minimum 2 lata.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego.
Wyciąg z wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na żądanie w Biurze Projektu (05-410 Józefów ul. Sienkiewicza 4, pok. 5).
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/powtarzających się/dodatkowych.

Kod CPV

72200000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego, w m. Józefów
Termin:
I etap Sprzęt – 30.08.2019
II etap Wdrożenie i III etap Szkolenia - 30.06.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
a) Wykonawcy nie powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli - weryfikacja na podstawie Załącznika nr 2
b) Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• jest zarejestrowanym przedsiębiorcą - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub wydruku KRS.
• dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację zamówienia
- posiada środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto),
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto).
– weryfikowane na podstawie Załącznika nr 4
• dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia spełniającymi kryteria opisane w zamówieniu oraz wykazuje się doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 usług wdrożenia systemu USOS w ciągu ostatnich 5 lat o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN– weryfikowane na podstawie Załącznika nr 5
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
2. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, tj. oferta musi dotyczyć realizacji wszystkich szkoleń.
3. Oferta Wykonawcy musi zawierać cenę za usługę łącznie.


Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Są zarejestrowanym przedsiębiorcą - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub wydruku KRS.
2. Dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację zamówienia (posiada środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) weryfikowane na podstawie Załącznika nr 4
3. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia spełniającymi kryteria opisane w zamówieniu oraz wykazują doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 usług wdrożenia systemu USOS w ciągu ostatnich 5 lat o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie dokumentu potwierdzającego ww. doświadczenie.
4. Dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

Do wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest, aby Wykonawca posiadał status partnera MUCI w zakresie usług wdrożeniowych systemu.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub w przypadku usług ciągłych – wykonuje należycie: co najmniej dwie zakończone usługi wdrożenia systemu, o wartości nie mniejszej niż 200 000 brutto PLN, których elementem prac było wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS w Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Uwaga: przez usługę należy rozumieć usługę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy w ramach jednej umowy, polegającą na wykonaniu wyżej opisanych zamówień. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na potwierdzenie powyższego może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie wykazu zrealizowanych usług.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia (posiada środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, niezbędne do wykonywania zamówienia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie wypełnionego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania ww. personelu oraz kopii referencji/potwierdzenia doświadczenia ww. personelu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania więcej niż jeden raz osoby dla danej roli projektowej.
• Kierownikiem projektu z wykształceniem wyższym posiadającym ważny certyfikat Prince2 Practitioner lub IPMA Level C lub równoważny potwierdzający umiejętność kierowania wg metodyki zarządzania projektami, oraz ważny certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem który brał udział, w okresie ostatnich pięciu lat, w roli kierownika projektu, w minimum jednym projekcie obejmującym wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS realizowanym na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz posiada co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT.
• Zespołem co najmniej dwóch konsultantów którzy brali udział, w okresie ostatnich pięciu lat, w minimum jednym projekcie obejmującym wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS realizowanym na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz posiadających co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT.
• Zespołem co najmniej dwóch programistów, którzy brali udział, w okresie ostatnich pięciu lat, w minimum jednym projekcie obejmującym wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS realizowanym na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz posiadających co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT.
Jednym pracownikiem w roli analityka systemowego z wykształceniem wyższym, który brał udział w okresie ostatnich pięciu lat, w roli analityka w minimum jednym projekcie realizowanym na Uczelni Wyższej działającej w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, posiadającego certyfikat potwierdzający umiejętność zbierania wymagań projektowych oraz umiejętność modelowania procesów w notacji BPMN 2.0 lub równoważnej oraz posiada co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 3.1. W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 5.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem ekonomicznym i finansowym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia– weryfikowane na podstawie Załącznika nr 5

Warunki zmiany umowy

Przesłanki zmiany Umowy - opisane są w informacji o ogłoszeniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1)
2. Oświadczenie o nie powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Załącznik Nr 2)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i ekonomicznym pozwalającym na realizację zamówienia (Załącznik nr 4)
5. Wykaz osób zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. montażu sprzętu, wdrożenia systemu USOS, migracji danych, szkoleń dla pracowników) –Załącznik nr 5
6. Wyciągu CEIDG lub wydruku KRS
7. Wyciąg z CV kierownika projektu

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/powtarzających się/dodatkowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

• Cena – 60 pkt
• Kryterium jakości - Doświadczenie osoby nadzorującej – kierownika projektu - 10 pkt
• Kryterium jakości - Opieka serwisowa - 20 pkt
• Kryterium jakości - Prace rozwojowe/doświadczenie - 10 pkt


I. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru

Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

II. Punkty w ramach kryterium „Doświadczenie osoby nadzorującej – kierownika projektu” przyznawane są na podstawie wyciągu z CV. Pełnienie funkcji kierownika w projekcie obejmującym wdrożenie systemu USOS na rzecz jednej uczelni – 2 punkty, za każde kolejne po 2 punkty, maksymalnie można uzyskać 10 punktów.

III. W celu przyznania punktów w ramach kryterium „Opieka serwisowa” oferent zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia.

IV. Punkty w ramach kryterium „Prace rozwojowe/doświadczenie” przyznawane są na podstawie załącznika nr 5. Usługa wdrożenia systemu USOS w ciągu ostatnich 5 lat za kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN – 2 usługi wymagane minimum, za każdą kolejną przyznaje się po 1 punkcie.

Wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:
Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zakazuje się składania ofert cząstkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE

Adres

Sienkiewicza 4

05-410 Józefów

mazowieckie , otwocki

Numer telefonu

227801007

Fax

227801007

NIP

5321823156

Tytuł projektu

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z063/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OPTeam S.A. 36-002 Jasionka, Tajęcina 113
03.07.2019
cena netto: 457,416,00
cena brutto: 552874,28
Liczba wyświetleń: 498