Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług cateringowych dla Żłobka Calineczka w Nowym Dworze Gdańskim

Data publikacji: 19.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2019

Numer ogłoszenia

1191677

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do 28.06.2019 od dnia publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

CALINECZKA Magdalena Stępniewska, Magdalena Rutkowska - Dolna spółka cywilna
ul. Kościuszki 25, 82-100 Nowy Dwór Gdański
w godzinach 8.00-16.00

Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w kopercie/opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2019r o godz. 16:00

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
b) Oferta należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.
c) Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną, co wynika z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictwa.
d) Dokumenty powinny być złożone w oryginale.
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy będą związani ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji przedstawionych w ofertach.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogdan Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48698563477

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla dzieci do lat 3 w Żłobku przy ul. Kościuszki 25, 82-100 Nowy Dwór Gdański w ramach projektu „Mamo,tato! Wracaj do pracy!”. Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: nowodworski Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje usługi cateringowe dla Żłobka przy ul. Kościuszki 25, 82-100 Nowy Dwór Gdański .

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje:

1. Przygotowanie i dostarczanie posiłków wg harmonogramu: śniadanie około 8:30; zupa około 11:00, drugie danie około 13:00, podwieczorek około 15:00. Posiłki powinny zostać przygotowane dla grupy maksymalnie 60 dzieci w wieku do lat 3 w terminie od 01.07.2019 do 30.06.2021 z zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia i zakończenia usługi oraz ilość grupy dzieci może ulec zmianom.
2. Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w Żłobku zawiera: śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie), podwieczorek, napoje do posiłków.
3. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe usługi Wykonawcy świadczonej na rzecz Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków z miejsca produkcji do pomieszczenia rozdzielni posiłków w Żłobku w dni funkcjonowania Żłobka - od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci. Dostarczenie posiłków realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia tygodniowego jadłospisu, zawierającego informacje na temat wartości kalorycznej posiłków oraz alergenów występujących w posiłkach, 3 dni przed każdym pięciodniowym okresem żywienia w celu akceptacji przez Dyrektora Żłobka. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików). Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant, czy gotowych półproduktów, glutaminianu sodu, tłuszczy utwardzanych, soji, z gwarancją świeżości artykułów i produktów.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności , w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP. Posiłki muszą spełniać także wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka w wieku do 3 lat.

8. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem (spełniającym wymogi niezbędne do przewozu żywności i norm określonych standardami HACCP), w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury ( w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom).
9. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.
10. Wykonawca będzie przechowywał próbki dostarczonych posiłków z każdego dnia, dla potrzeb Sanepidu.
11. Wykonawca będzie odbierać odpady i resztki posiłków.
12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym posiłku (konsystencja, zapach, świeżość) Wykonawca zapewni dostarczenie posiłku zastępczego do 1 godziny.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55320000-9 Usługi podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021r. z uwzględnieniem terminów cząstkowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (termin rozpoczęcia i zakończenia usługi mogą się zmienić).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
Wykonawca posiada zarejestrowaną działalność gastronomiczną z cateringiem.
Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym niezbędnym do wykonywania zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca prowadzi działalność gastronomiczną minimalnie przez okres 12 miesięcy.

Potencjał techniczny

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia.
Wykonawca posiada: lokal gastronomiczny, pojazd – środek transportu do przewożenia żywności posiadający pozytywną opinię sanitarną wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, pojemniki/termosy, w których przewożona będzie żywność są zgodne z wymaganiami systemu HACCP.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa i nie stawia warunków udziału dla przedmiotowego postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Dodatkowe warunki

Brak powiązań kapitałowych i osobowych

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Warunki zmiany umowy

1. Istotne zmiany umowy mogą być dokonane w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu – w zakresie w jakim umowa o udzielenie zamówienia będzie musiała być dostosowana do zmienionej umowy o dofinansowanie projektu.
b) w przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie – w zakresie zmniejszenia liczby nabywanych posiłków.
c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów – w zakresie w jakim umowa o udzielenie zamówienia będzie musiała być dostosowana do zmieniających się przepisów.
d) w przypadku całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia – w zakresie skrócenia okresu na jaki została zawarta umowa.
e) w przypadku, gdy okaże się, że sposób zapewnienia potraw jest nieefektywny – w zakresie zmiany sposobu zapewnienia potraw

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych.
3. Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 85%,
B. klauzula społeczna – waga 15%

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

C = A + B
gdzie:
A - Liczba punktów za kryterium: A
B - Liczba punktów za kryterium: B
C - Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertęA - Cena oferty

Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia.
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 85 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.

B – klauzula społeczna

Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum 12 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi kryterium).

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
- spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
- brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna - 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CALINECZKA MAGDALENA STĘPNIEWSKA, MAGDALENA RUTKOWSKA - DOLNA SPÓŁKA CYWILNA

Adres

Marsa 19/1

80-299 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

535555080

Fax

brak

NIP

5842733036

Tytuł projektu

Mamo, tato! Wracaj do pracy!

Numer projektu

RPPM.05.03.00-22-0009/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 253